11. Bezpečnost, boj s kriminalitou a korupcí

Má-li ČR zvyšovat svoji konkurenceschopnost, nesmí vzdát důsledný boj s korupcí. Korupční prostředí zasahuje do všech sfér veřejného života. Korupce se bohužel nevyhýbá ani policii a státním zástupcům a je schopna proniknout až do soudních síní. TOP 09 chce občanům dlouhodobě vracet důvěru ve fungování právního státu, víru v to, že se slušnost vyplácí a normální je nekrást.

V posledních letech jsme byli svědky řady trestních stíhání, která se dotýkala nejvyšších politických sfér, ať už stran vládních nebo opozičních. Některá byla vedena profesionálně, jiná diletantsky, některá zřejmě za účelem diskreditace politických protivníků. Ať už tato řízení byla důvodná či nikoliv, měla společný jeden podstatný rys – policii a státnímu zastupitelství byl dán volný prostor je vést. To je nepochybně zásluhou naší vlády, která zbavila represivní složky politických tlaků.

Klíčovou institucí zajišťující ochranu života a majetku občanů je Policie České republiky. Základem policejní práce pro občana jsou místní policejní útvary. Tam proto musí směřovat hlavní rozpočtová priorita Policie ČR.

Budeme usilovat o to, aby se příslušníci ve služebním poměru plně věnovali pouze policejní práci. Snížíme byrokratické zatížení policie, nezbytné administrativní a logistické zázemí budou efektivněji zajišťovat civilní pracovníci.

Budeme prosazovat společné plány aktivit Policie ČR a obecních policií s cílem odstranění duplicit a dosažení co nejefektivnějšího využívání kapacit. V obcích bez obecní policie posílíme pravomoci samosprávy při zajišťování veřejného pořádku.

Budeme posilovat jednotlivé prvky Integrovaného záchranného systému. V kapitole Ministerstva vnitra chceme zřídit položku, ze které budou poskytovány granty na projekty podporující jednotky sborů dobrovolných hasičů.

Trváme na tom, že všichni občané mají rovná práva, ale také rovné povinnosti. Zkušenost ukazuje, že pomoc zranitelným skupinám nemůže spočívat v jejich neúměrném finančním zvýhodňování. Za nejdůležitější nástroj považujeme prevenci patologických jevů, vzdělávání znevýhodněných skupin a takové úpravy sociální politiky, které povedou znevýhodněné skupiny k potřebě zapojit se na trhu práce. Pocit rozhořčení nad neplněním povinností konkrétních občanů nesmí vyústit v jednoduchá a diskriminační řešení vůči celým skupinám. Budeme důsledně vystupovat proti všem formám extremismu a nesnášenlivosti, které se v naší společnosti projevují.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme