Lékaři TOP 09: Hegerova reforma je vysoce fundovaná

Prohlášení lékařů poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

Komplexní reformu zdravotnictví, která bude respektovat jak zájmy pacientů, lékařů, tak i státu a zdravotních pojišťoven, považujeme pro další vývoj České republiky za nezbytnou. Dlouhodobě podporujeme reformní návrhy předkládané ministrem Leošem Hegerem, které pokládáme za vysoce fundované, systémové a zároveň jasně čitelné. O to silněji cítíme nyní potřebu ohradit se proti kritice, již minulý týden vyjádřili praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, kteří m. j. vyzvali politiky k zastavení práce na změnách ve zdravotnictví.

Považujeme za nepatřičné, aby tato skupina, hájící především vlastní zájmy, zbrzďovala provádění reformních opatření. V rámci zdravotnického systému je nezbytné klást důraz na efektivitu nejen v nemocniční sféře, kde dojde k restrukturalizaci, ale také ve sféře ambulantní, která musí rovněž projít ozdravným procesem. Kroky ministra Hegera jsou zde vedeny právě snahou zefektivnit i tento segment zdravotnictví.

Rozhodně není pravdou, že by byly návrhy reformních kroků ve zdravotnictví vytvářeny bez dostatečné znalosti primární lékařské péče. Naopak.

Regulační poplatky

Cílem změn ve výši regulačních poplatků u lékařů-specialistů je racionalizace pohybu pacienta po zdravotnickém systému. Současný stav, kdy pacient neomezeně navštěvuje specializovaného lékaře bez znalosti vlastní diagnózy, je pro Českou republiku velmi nákladný. Zvýšení poplatku bude fungovat jako určitá forma gatekeepingu, avšak principiální svoboda volby lékaře bude díky této formě zachována. Specifické a jednoznačné případy, například návštěva oftalmologa při poranění oka, budou přirozeně řešeny zvlášť.

Logickým předpokladem daného opatření je snížení výdajů na léčbu jednak tím, že mnohé případy vyřeší přímo praktický lékař, a nebude tedy nutná nákladnější léčba u specialisty, jednak tím, že diagnóza praktika odkáže pacienta na konkrétního specializovaného lékaře, jenž zahájí léčbu, a omezí se tak počet „zbytných“ vyšetření.

Generická preskripce

Generickou preskripcí je myšleno to, že lékař nebude předepisovat konkrétní lék, nýbrž pouze účinnou látku. Výběr medikamentu pak bude ponechán, po poradě s lékárníkem, přímo na pacientovi. Díky tomuto kroku lze očekávat výraznou úsporu nákladů, která je skutečně nutná. Ročně se v Česku za léky na recept vydá zhruba 35 miliard korun.

Opatření navrhované ministerstvem zdravotnictví rovněž přispěje eliminaci korupčnického prostředí, jež nyní zakládají tlaky farmaceutických firem na jednotlivé lékaře, a také postupné zlevnění léčiv.

Ve specifických případech bude lékařům preskripce konkrétního léku přirozeně umožněna. Pacienti se tak nemusí obávat, že tento krok nebude respektovat jejich individuální potřeby.

 

Autoři Prohlášení:

MUDr. Jitka Chalánková,

místopředsedkyně klubu, poslankyně Parlamentu ČR za Olomoucký kraj (TOP 09)

Narodila se 23. 3. 1957 v Bruntále v rodině lékaře. Absolvovala Gymnázium v Olomouci - Hejčíně. V roce 1982 promovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého - obor všeobecné lékařství. Pracovala jako dětská lékařka v Prostějově. Je společnicí s.r.o. ProMedica, provozovatele nestátního zdravotnického zařízení - diagnostika a odborné ambulance.

MUDr. Martin Gregora,

poslanec Parlamentu ČR za Jihočeský kraj (TOP 09)

Martin Gregora se narodil 10. dubna 1965 ve Strakonicích. V roce 1989 promoval na II. Lékařské fakultě UK. Získal atestaci z pediatrie I. a II stupně. Nyní pracuje jako zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice Strakonice a.s.

MUDr. Michal Janek,

poslanec Parlamentu ČR za Plzeňský kraj (TOP 09)

Narodil se 21. 12. 1948 v Nitře. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1975 do r. 1984 pracoval na očním oddělení NsP Příbram. V r. 1983 získal kvalifikační atestaci II. stupně v oboru oftalmologie po půlroční stáži na II. oční klinice v Praze. V r. 2008 obdržel nejvyšší ocenění ČSRKCH – medaili profesora Vanýska za přínos v rozvoji implantologie v očním lékařství v České republice.

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.,

poslanec Parlamentu ČR za Jihomoravský kraj (TOP 09)

Rom Kostřica se narodil 13. března 1949 v Brně. Pracuje na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Masarykovy univerzity v Brně, Fakultní nemocnice u sv. Anny.  Od roku 2001 je předsedou České lékařské společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

MUDr. Patricie Kotalíková,

poslankyně Parlamentu ČR za Ústecký kraj (BEZPP)

Narodila se 27. 7. 1972 v Chomutově, kde žije dodnes. Po absolvování gymnázia nastoupila v roce 1990 na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 1996. Po promoci nastoupila na dětské oddělení v Kadani jako sekundární lékařka a od roku 2005 zde pracuje jako primářka.

MUDr. Gabriela Pecková,

poslankyně Parlamentu ČR za Hl. m. Praha (TOP 09)

Gabriela Pecková se narodila 19. 1. 1957 v Praze. Po studiu na Fakultě dětského lékařství UK nastoupila do vědecké přípravy do VÚCHRu, složila atestaci z vnitřního lékařství, poté z revmatologie a nastoupila na I. interní kliniku FNKV. V roce 1994 si otevřela soukromou ambulanci licencovanou pro obory vnitřní lékařství a revmatologie, kde pracuje dodnes.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.,

poslanec Parlamentu ČR za kraj Vysočina (BEZPP)

Aleš Roztočil se narodil 10. 5. 1953 v Brně. V letech 1972 – 1978 studoval Lékařskou fakultu UJEP v Brně. V roce 1986 získal Atestaci II. stupně z gynekologie a porodnictví a v roce 2009 Atestaci (specializovaná způsobilost) z fetomaternální medicíny.  V roce 1999 byl jmenován profesorem. Od roku 2003 je přednostou Gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice Jihlava.

Prim. Pharm. Dr. Jiří Skalický, Ph.D.,

poslanec Parlamentu ČR za Pardubický kraj (BEZPP)

Jiří Skalický se narodil 3. srpna 1954. V letech 1973 – 1978 studoval Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Roku 1981 absolvoval státní rigorózní zkoušku (farmakologie,toxikologie) a získal titul PharmDr., doktorát v oboru Klinická farmacie. Je primářem oddělení klinické biochemie a diagnostiky v Pardubické krajské nemocnici.

TOP 09
Štítky