Opoziční audit: ministerstvo školství, kultury a spravedlnosti

24. 2. 2015

Opoziční audit

Agendy ministra školství, mládeže a tělovýchovy – bolševizace školství.

Ministr nás vrací do období normalizace. Omezuje odpovědnost rodiny za výchovu dětí a předává děti státu. Omezuje rozmanitost, kontroluje, zakazuje.

 • Zamítl Individuální vzdělávání na druhém stupni základních škol.
 • Chce snížit kompetence školských rad.
 • Hodlá zavést jednotné přijímací řízení na střední školy, a to bez jasných návazných kroků.
 • Navrhuje zavést registry pedagogických pracovníků, čímž zvyšuje administrativu ve školách. Registr přináší informace, ale nepřináší sebemenší náznak řešení současného stavu.
 • Vytváří nepředvídatelné prostředí a atmosféru strachu. Veřejně vyhrožuje snížením podpory soukromým a církevním školám ve státním rozpočtu kapitoly na rok 2015, a také v rámci vyhlášeného Rozvojového programu MŠMT Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015.Tento program je však určen pouze pro školy veřejných zřizovatelů.

Je ministrem hyperaktivitním, ale chybí mu jasná koncepce. Drtivá většina jeho kroků je ryze populistická, neboť ministr se soustřeďuje pouze na svou image.Běžné jsou jeho přešlapy, nesmyslné návrhy. Vyvolává nereálná očekávání, ale pak dělá protichůdné kroky a neřeší skutečné problémy.

 • Ministr chce, aby učitel byl chráněn jako veřejný činitel. Nesmyslně preferuje trestněprávní represi namísto prevence.
 • Vystavil celou zemi mezinárodní ostudě, když zrušil v květnu 2015 již ukončené grantové soutěže pro financování příchodu excelentních vědců ze zahraničí na vysoké školy.
 • Vytváří chaos přísliby, které následně ruší (dotace výukovým programům pro nadané děti CTY a CTYonline, pořádané nadací The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies).
 • Chybí nové katalogy znalostí pro společnou část maturitní zkoušky. Z toho důvodu musí být maturita v roce 2016 obsahově stejná jako v letech2014 a 2015, ač ministr sliboval změnu.
 • Požaduje zavedení nové mistrovské zkoušky s nejasnými parametry.
 • Chce zavést výuku cizích jazyků povinně už v mateřských školách, přičemž ani základní školy nemají kvalifikované učitele jazyků.
 • Prosazuje povinný poslední rok v mateřských školách, tedy fakticky 10 let povinné školní docházky.
 • Zřídil naprosto zbytečnou funkci školského ombudsmana z jediného důvodu: aby ji obsadit „politickým trafikantem“.
 • Kontroverzní novela zákona o pedagogických pracovnících vyzněla zcela do prázdna a nijak nemůže přispět ke kvalitě českého školství, spíše naopak.
 • Trvá na nepřiměřených hygienických parametrech v mateřských školách, a tím omezuje využitelnost stávající infrastruktury obcí pro předškolní vzdělávání. Tyto parametry jsou výrazně vyšší než v ostatních zemích EU.
 • Rozhodl o zvýšení platů učitelů bez jakéhokoli požadavku na kvalitu.
 • Sliboval zvýšení objemu financí pro sportující děti o 800 milionů korun, což nedodržel.
 • Zákon, který měl rozhodovat o financování, sportu se stále jen připravuje.
 • Ministr dosud nepředložil k oponentuře návrh kariérního řádu, který měl platit již od září 2015.
 • Připravil naprosto bezzubou novelu, která nepřispívá k diferenciaci vysokého školství a neřeší jeho základní problémy, tj. řízení vysokých škol, preferenci oborů, revizi stipendijního systému a nastavení podmínek finanční pomoci studentům.

Ministr výrazně zvýšil netransparentnost v oblasti zadávání veřejných zakázek

 • Oproti roku 2012 (poslední celý rok vlády ODS a TOP 09) se objem zakázek bez výběrového řízení zadaný ministerstvem pod vedením ministra Chládka zvýšil z 6 procent na 49 procent, konkrétně z 8 milionů korun na 96,5 milionů korun. (Zdroj dat – www.vsechnyzakazky.cz).

audit1-1

Opoziční audit

Agendy vicepremiéra pro vědu a výzkum – hladový rok pro české vědce

Funkce vicepremiéra znamenala méně peněz pro vědu a více peněz pro státní úředníky, kteří vědu administrují. Neexistuje žádné zadání pro směřování financování vědy a výzkumu. Čerpání peněz z evropských fondů je ve fázi přípravy. 

audit1-2

 

 • Vicepremiér připustil, že se poprvé v nové dekádě snížily výdaje na vědu a výzkum ze státního rozpočtu v poměru k HDP. A to přesto, že tento rok je s ohledem na čerpání evropských peněz kritický.
 • Návrh výdajů na vědu a výzkum připravený Radou vlády pro vědu a výzkum vicepremiér neprosadil a rozpočet obsahuje jen zcela zanedbatelné navýšení oproti loňskému roku, přičemž je výrazně nižší než v letech vlády TOP 09 a ODS. A prokazatelně poklesl vůči HDP.

Celkové investice (vč. EU) rozpočet 2011-2013 vs. rozpočet 2014-2015 v mld. Kč

audit1-3

 • Během celého roku vicepremiér nedokázal přinést žádnou koncepci ani navrhnout jasné priority ve financování české vědy. Výsledkem celoroční práce je pouze jeden legislativní materiál, a to novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje, kterou ale doposud vláda ani neprojednala. Stanoviska všech připomínkových míst, která se k němu vyjádřila, jsou negativní. Vicepremiér udělal pouze personální změny v RVVI a zřídil Radu vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Podílel se také na přípravě změn v orgánech Grantové agentury ČR i Technologické agentury ČR, které však vyžadují rozhodnutí vlády.

Opoziční audit

Agendy ministra kultury – ctihodný ministr v nečinnosti

Nevíme, kam směřujeme -  zákon o kultuře je v nedohlednu

 • Jediným logickým základem pro slibovanou legislativní práci v resortu kultury je střechový zákon o kultuře, který si dal ministr do svého štítu a na který opakovaně odkazoval při diskusi o všech dalších normách (např. o zákoně na ochranu památek). Usnesením vlády byl ale tento úkol na žádost ministra zrušen.
 • Ministr nepředložil žádný další slibovaný zákon ani do připomínkového řízení (např. autorský zákon, mediální zákon…).

Vinou ministrovy nečinnosti a alibismu je kultura na samém konci vládních priorit.

audit1-4

 • Poslanci dvou výborů (pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a rozpočtový)navrhovali víc peněz pro obnovu památek a renomované hudební festivaly – 400 milionu a 49 milionu korun. Ministr ale přesvědčoval poslance, aby tento návrh neschválili, sám proti němu aktivně hlasoval, a tak tuto pomoc české kultuře zmařil.

audit1-5

Tady se nepracuje

 • Ministr dosud nepřipravil základní programové strategie potřebné k čerpání peněz z evropských fondů, ani nepředložil žádný z materiálů, které měl zpracovat do konce roku 2014: Státní kulturní politiku2015-2020, Koncepci podpory umění 2015-2020, Koncepci péče o movité kulturní dědictví v ČR 2015-2020.
 • Důsledkem různých protichůdných politických zadání a partikulárních tlaků je nekoordinované vedení úřadu, který setrvává v nečinnosti.

Ministr výrazně zvýšil nehospodárnost a netransparentnost v oblasti zadávání veřejných zakázek.

 • Ministerstvo účelově navýšilo původně navrženou částku na rekonstrukci Státní opery z původních 350 milionů na 800 milionů korun.
 • Ministerstvo pod vedením ministra Hermana zvýšilo oproti roku 2012 (poslední celý rok vlády ODS a TOP 09) objem zakázek bez výběrového řízení z 0 procent na 39 procent, konkrétně zadává bez výběru 100 milionů korun.audit1-6

Opoziční audit

Agendy ministryně spravedlnosti – návrat ke komunistické prokuratuře

Odborný debakl místo kvalitní legislativy

 • Ministryně slibovala zákon o znalcích, tlumočnících a překladatelích, úpravy posilující dozor nad exekutory a zejména kvalitní návrh zákona o státním zastupitelství. Odborná debata o tomto zákonu ukazuje, že výsledkem je paskvil. Namísto proklamovaného zabezpečení nestranného rozhodování státních zástupců chce ministryně zasahovat do výkonu působnosti státního zastupitelství a jednotlivých státních zástupců. Uzurpovala si rozhodování o postech vedoucích státních zástupců.

Nesystémové zásahy do občanského zákoníku

 • Vláda ve svém programovém prohlášení označila občanský zákoník za hrozbu pro právní jistoty občanů, avšak skutečnou hrozbou mohou být neodborné a unáhlené zásahy ministerstva v rámci nadále plánované široké novely.
 • Ministerstvo při práci na tzv. technické novele nejenže nenahrazuje jen textové nedostatky, ale bez odpovídající diskuse - ba dokonce přes bouři nesouhlasu odborné veřejnosti, necitlivě a nekoncepčně zasahuje do této normy.

Ministryně namísto snížení nákladů exekuce a posílení dozoru nad exekutory vychází vstříc exekutorské lobby

 • Ministerstvo namísto slibovaného snížení nákladů exekuce a posílení dozoru nad exekutory přeneslo břemeno nákladů na věřitele. Odměny exekutorů se nezměnily. Při vymáhání pohledávek do 50 tisíc korun přináleží věřitelům v exekučním řízení po novelizaci příslušné vyhlášky ministerstva pouze 400 korun. Zatímco před novelizací tvořily náhrady určené věřitelům zhruba 20 procent celkových nákladů na vymáhání pohledávky (pro pohledávku 10 tisíc korun), po novelizaci je to jen 5 procent. Zbylá část náleží exekutorovi. Exekutorská lobby opět zvítězila. Věřitelé raději odepisují malé pohledávky.

Ministryně výrazně zvýšila netransparentnost v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Oproti roku 2012 (poslední celý rok vlády ODS a TOP 09) se objem zakázek ministerstva pod vedením ministryně Válkové bez výběrového řízení zvýšil z 51 procent na 94 procent. (Zdroj dat – www.vsechnyzakazky.cz)

audit1-7

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme