Zdravice předsedy Evropské lidové strany Wilfrieda Martense

22. 10. 2011

Vážený pane předsedo TOP 09, pane vicepremiére, vážený pane Schwarzenbergu,

vážení přátelé,

s velkým potěšením vám dnes zasílám tuto zprávu na celostátní sněm TOP 09. Mnohem raději bych tu byl dnes s vámi, ale dostavit se do Hradce Králové bylo pro mě nemožné.

Jsem velmi rád, že mohu říci, že TOP 09 je silným a důvěryhodným partnerem pro Evropskou lidovou stranu v České republice, ale i na evropské úrovni.

Velmi dobře si pamatuji první rozhovor s vaším předsedou, panem Schwarzenbergem, týkal se členství TOP 09 v Evropské lidové straně a bylo to během mé dovolené na kole v Česku v létě 2010.

Těžká práce, kterou váš předseda spolu s ostatními členy vedení strany odvedli, se projevila na výborných výsledcích, kterých TOP 09 dosáhla v květnu 2010. V tak krátké době po jejím založení. Během té doby a také v minulém roce pan předseda Schwarzenberg i TOP 09 dokázali svou odvahu a oddanost zásadám a hodnotám Evropské lidové strany. To umožnilo jak TOP 09, tak ELS učinit nezbytná rozhodnutí proto, aby se TOP 09 rychle stala členem naší evropské rodiny. Jsem přesvědčen, že toto bude mít pozitivní dopady pro vaši stranu i v budoucnosti. Evropská lidová strana má štěstí, že získala tak důležitého spojence v České republice.

Bez ohledu na to, že v tuto chvíli TOP 09 nemá žádné poslance v Evropském parlamentu, má strana značný vliv v Evropské lidové straně. Hned vedle velmi aktivního zapojení TOP 09 v Politickém shromáždění a pracovních skupinách ELS, je TOP 09 také zastoupena v nejvyšších orgánech Evropské lidové strany.

Váš předseda a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg se účastní pravidelných setkání ministrů zahraničních věcí z ELS. Mnohem důležitější ale je, že se Karel Schwarzenberg z titulu vicepremiéra účastní také setkání na summitech ELS, kde sdílí jeden stůl se sedmnácti hlavními představiteli států a vlád ze dvaceti sedmi členských států a se třemi předsedy evropských institucí: Hermanem Van Rompuy, José Manuelem Barrosem a Jerzy Buzekem. Proto TOP 09 neztratila příležitost vyjadřovat své názory a být vyslyšena i na nejvyšších úrovních. V tomto ohledu bych rád panu předsedovi Schwarzenbergovi pogratuloval k jeho aktivní účasti a zapojení se při setkáních na ELS summitech a setkáních zahraničních ministrů ELS.

Dosažení tří hlavních cílů, které jste si dali ve svém volebním programu, je v této době ekonomické krize zcela zásadní. TOP 09 usiluje o tvorbu zodpovědné politiky se zdravými veřejnými rozpočty a o vybudování stabilní ekonomiky, která je založena na volném trhu a vyloučení diskriminace. Dále se snažíte o prohloubení vlády práva a demokracie.

TOP 09 slíbila snížit státní dluh a navzdory současným problémům v Eurozóně a politické situaci jste tento slib dodrželi a jste důležitým hráčem při ozdravování české rozpočtové politiky. Proto je TOP 09 velkým příkladem pro ostatní politické strany v Evropě. Dělat škrty může být pro politickou stranu těžké a nepopulární v krátkém časovém horizontu, ale jak TOP 09 ukázala, my musíme být vůdci reformních kroků. Není omluvy pro nečinnost!

Pro TOP 09 je tu stále dost těžkých úkolů: je třeba zreformovat zdravotní, sociální a daňový systém, stejně tak jako zlepšit konkurenceschopnost státu. Ale vy máte, jako TOP 09 možnost být i nadále v čele jako evropská strana v České republice. Věřím, že to dokážete!

Gratuluji vám k pokrokům, které činíte na celostátní úrovni, věřím, že jste stranou, která má vizi pro vedení České republiky, a těším se na pokračující spolupráci s TOP 09 v ELS.

Přeji vám úspěšný a plodný celostátní sněm!

 

Dear President of TOP09, Dear Deputy Prime Minister, Dear Mr. Schwarzenberg,

Dear Friends,

It is with great pleasure that I am sending you this message today at TOP09’s Second Convention.  I would have much preferred to be with you today, but I was unable to make it to Hradec Králové.

I am very happy to be able to say that, TOP09 is a strong and trustworthy partner for the EPP in the Czech Republic and at European level.

I remember very well the first discussions I had with your President, Mr. Schwarzenberg, concerning EPP membership.  It was during my biking holiday in the Czech Republic during the summer of 2010.

The hard work of your President and your leadership since TOP09’s foundation was evident in the excellent results achieved in May 2010 in such a short period after your establishment.  And since then and over the past year, both President Schwarzenberg and TOP09 have proven your courage and commitment to the principles and values of the EPP, which enabled both TOP09 and the EPP to take the necessary decisions for you to swiftly become a member of the EPP Family. I am confident this will have positive effects for your party in the long run and the EPP is fortunate to have such a new essential ally in the Czech Republic.

Regardless of the fact that at this stage, TOP09 does not have any Members of the European Parliament s yet, the party has substantial influence within the EPP.  Alongside the very active involvement of TOP09 in the EPP Political Assembly and EPP Working Groups, TOP09 is also represented in the highest EPP bodies.  Your President  and Minister for Foreign Affairs ,Karel Schwarzenberg, is participating in the regular meetings of the EPP Foreign Ministers.  But most importantly, Karel Schwarzenberg, in his capacity as Deputy Prime Minister is also participating in the meetings of the EPP Summits, where he is sitting at the table with our 17 EPP Heads of state and governments, out of the 27 Member States, and the three EPP Presidents of the European Institutions: Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso and Jerzy Buzek.  Therefore, TOP09 has not missed the opportunity to express its views and be listened to at the highest level; in this respect, I would like to congratulate President Schwarzenberg for his active participation and involvement in EPP’s Summits and Foreign Ministers’ meetings.

Achieving the three main objectives of your political programme will be crucial in these times of economic crisis.  TOP09 is committed to pursuing responsible policies with sound public finances and building a stable economy based on free market and non-discrimination within your political programme.  Furthermore, you are striving for the deepening of the rule of law and democracy.

TOP09 promised to lower budget deficits and despite the current problematic Eurozone and political situation, you have kept that promise and played an essential role in restoring the Czech Republic’s budgetary policy.  TOP09 has, therefore, been a strong example to other political parties throughout Europe.  Sometimes this is hard for a party, and it may also be unpopular in the short run but as TOP09 has shown we have to be the leaders on the reform agenda. There is no excuse for inaction!

There are also many challenges still ahead for TOP09 and the Czech Republic: Reforms are needed in the Heath, social and Taxation sectors, as well as an improvement to the state of competitiveness in the Czech Republic.  But you have the opportunity, as TOP09, to continue to lead as the European Party in the Czech Republic. I believe you will do this!

In Europe, the EPP is powerful when it speaks with one voice. The same is valid for you on the national stage. We need to be united in order to be strong.

I congratulate you on the advances you are making at a national level; I trust you are the party that has the vision to lead the Czech Republic; and I am looking forward to a continuation of TOP09’s active participation within the EPP in the future.

I wish you a successful and fruitful National Convention!

Wilfired Martens
předseda Evropské lidové strany
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme