Besser: Nehodlám vystavit stát riziku soudných sporů

26. 5. 2011

Ministr kultury Jiří Besser se rozhodl respektovat doporučení resortní rozkladové komise, které umožní demolici domu čp. 1601/II, dvorní části hotelu Jalta a torza bývalé Akciové tiskárny. Uliční fasády hotelu Jalta a bývalé Akciové tiskárny zůstanou zachovány.

„Plně si samozřejmě uvědomuji o jak exponovanou, cennou a citlivou lokalitu se v tomto případě jedná. Na druhé straně ovšem stojí podobně citlivá otázka státního zásahu do práv účastníků řízení nabytých v dobré víře. To je stěžejní argument, který mě vedl k rozhodnutí respektovat doporučení rozkladové komise," říká ministr kultury Jiří Besser.

Případ novostavby na Václavském náměstí v Praze se táhne od podzimu 2009. Investor tehdy požádal Magistrát hlavního města Prahy o vydání závazného stanoviska k demolici výše zmíněných objektů a novostavby polyfunkčního domu na jejich místě. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Praze se postavilo proti návrhu investora hned z několika důvodů:

- novostavba upozaďovala fasádu hotelu Jalta

- novostavba nevhodně převyšuje ostatní zástavbu a mění hmotové uspořádání Václavského náměstí

- novostavba narušuje urbanistické dlouhodobé koncepce a historické architektonické vědomí klasického stavebního řádu místa provázaného ve všech dálkových pohledech

- části objektů navržených k demolici lze zachovat

V březnu 2010 tak investor předložil upravenou projektovou dokumentaci magistrátnímu Výboru pro památkovou péči a cestovní ruch, který Magistrátu hlavního města Prahy doporučil pokračovat v projednávání věci. Sbor expertů Magistrátu hlavního města Prahy pak se záměrem vyslovil souhlas při dodržení několika podmínek:

1. snížení novostavby o jedno patro, aby nedošlo k pohledovému převýšení nad uliční křídla

2. úprava a doplnění další varianty řešení tektoniky a měřítka fasády při zachování výšky hlavní římsy 28m a výšky hřebene 31,7m.

Magistrát hlavního města Prahy pak 24. června 2010 vydal k záměru investora souhlasné stanovisko, které podmínil splněním celkem deseti připomínek. Mimo jiné šlo zachování torza uliční fasády z objektu Opletalova 3, čp. 920/II, přípravu dalšího stupně projektové dokumentace včetně zákresů fotografií novostavby z tradičních dálkových pohledů a také harmonogram provádění archeologického výzkumu.

5. ledna 2011, tedy o půl roku později, Ministerstvo kultury ve zkráceném přezkumném řízení pravomocné závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy zrušilo bez možnosti připomínek ze strany účastníků řízení. Právě toto zkrácené přezkumné řízení doporučila rozkladová komise zrušit.

„Zkrácené přezkumné řízení je mocná zbraň, kterou je třeba používat velmi obezřetně. Nedává totiž prostor zainteresovaným subjektům podávat námitky a připomínky. Nemohou tak ani vymezit rozsah práv, která nabyli v dobré víře. Když si uvědomíme, že investor více než 6 měsíců byl v dobré víře, že rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy je platné, pak musím zkrácené přezkumné řízení Ministerstva kultury hodnotit jako vážný zásah do práv účastníka," vysvětluje Jiří Besser.

Rozkladová komise Ministerstva kultury navíc upozorňuje, že na princip ochrany práv nabytých v dobré víře je soudy kladen značný důraz, protože vychází ze základních ústavních principů demokratického právního státu. Pokud by rozhodnutí Ministerstva kultury ze zkráceného přezkumného řízení zůstalo v platnosti, došlo by s největší pravděpodobností k soudnímu sporu na ochranu investic, které byly rozhodnutím vážně narušeny či dokonce zmařeny.

„Nehodlám vystavit tento stát dalšímu možnému riziku soudních sporů s náhradou škody zejména v případě, kdy jsem přesvědčen, že zkrácené přezkumné řízení ze strany Ministerstva kultury nebylo nezbytné a nešlo o rozhodování v časové tísni. Mám za to, že právě v takovýchto složitých a dlouhotrvajících případech má být vedeno řádné přezkumné řízení. To dává možnost pro nezbytné dokazování a účastník řízení může hájit svá práva nabytá v dobré víře," dodává ministr kultury Jiří Besser.

Rozhodnutí ministra kultury je podle § 91 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, konečné a nelze se proti němu dále odvolat.

Ministerstvo kultury

parlamentnilisty.cz, 26. 5. 2011, Rubrika: Politici voličům

Štítky
Osobnosti: Jiří Besser
Témata: Kultura