11. Mgr. Marek Polach

35 let, diplomat zastoupení Prahy v Bruselu, TOP 09

Vzdělání

2010 Kurz Obchodní diplomacie – Ministerstvo průmyslu a obchodu

2004 Dvouměsíční stáž UNAIDS - agentura OSN, Kyjev

2002 – 2003 Jednoroční výměnný pobyt - Helsinská univerzita, Finsko, zaměřený na Evropský integrační proces a diplomacii

1999 – 2005 Magisterský program Univerzita Palackého, Olomouc, obor Politologie a Evropská studia, zaměřený na problematiku EU, Mezinárodní vztahy a Ekonomii

1995 – 1997 Střední Podnikatelská škola ve Vsetíně

Jazykové znalosti

Angličtina – plynně – Certificate in Advanced English

Francouzština – velmi dobře – DELF B2 Evropského referenčního rámce

Němčina - pasivně

Kompetence a znalosti v oblastech

 • Mezinárodní negociace – spoluúčast na vyjednávání Operačního programu Praha – Pól růstu ČR v Bruselu
 • Znalost Evropské institucionální struktury a evropských politik
 • Řízení projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU
 • Řízení organizací – vedení a rozvoj asociace CzechBio
 • Branding a marketing – ekonomická diplomacie ČR (organizace a účast na technologických misích do zahraničí)
 • Organizace a řízení mezinárodních konferencí (Berlín, Brusel, Amsterdam)
 • Vedení mezinárodního týmu v oblasti přípravy odborných konferencí
 • Vybudovaná síť kontaktů v Evropské komisi, na Stálém zastoupení ČR při EU

Profesní zkušenosti

 • 03/2013 – dosud Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu, pozice:  Diplomat – specialista evropských vztahů

Zodpovědnost za vyhledávání dotačních titulů v oblasti Komunitárních programů EU s možností uplatnění v hl. městě Praze především v rámci programu Horizon 2020 a konceptu Smart Cities (užití moderních technologií s cílem realizace projektů pro zlepšení v oblasti městské dopravy, energetických úspor a využití informačních a komunikačních technologií). Spolupráce na vyjednávání nového operačního programu Praha – Pól růstu ČR pro programové období let 2014 – 2020, koordinace kontaktů mezi Evropskou komisí, odbory MHMP a politickými představiteli HMP. Zajištění spolupráce se Stálým zastoupením ČR při EU a s ostatními krajskými zastoupeními ČR v Bruselu. 

 • 2010 - 12/2011   Městská část Praha 14, pozice: Radní (TOP 09) – neuvolněná pozice

Zakládající člen regionální organizace TOP09 Praha 14 a neuvolněným radním MČ Praha 14. Pořádání odborných seminářů v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR na téma „Efektivní podpora Výzkumu a vývoje z veřejných prostředků“ – návrh novelizace zákona č.130/2002 Sb. a „Spolupráce ve výzkumu a vývoji v oblasti biomedicíny“. 

 • 05/2010 – 02/2013    CzechBio, pozice: Výkonný ředitel asociace

Zodpovědný za řízení a chod asociace CzechBio – sdružení biotechnologických společností ČR, sdružující 40 soukromých společností a akademických institucí. Řízení organizace v souladu s rozpočtem, ročním plánem akcí a pokyny představenstva asociace. Zajištění účasti a zastupování asociace na zahraničních veletrzích a technologických misích (USA, Čína, Izrael, Německo, Itálie), příprava podkladů a dohled nad výrobou marketingových materiálů představující sdružení. Zastupování a prosazování zájmů asociace při styku s orgány státní správy, Akademií věd ČR a tuzemskými i zahraničními společnostmi. Realizace vzdělávacích a propagačních seminářů za účelem popularizace biotechnologického sektoru a jeho příspěvku k budování tuzemské znalostní ekonomiky. 

 • 02/2009 – 04/2010    CzechInvest, pozice: Projektový manažer

Zodpovědný za koordinaci projektu NBBC (Národní biotechnologické a biomedicínské centrum) ve Vestci u Prahy. Spolupráce s Akademií věd ČR a Středočeským krajem na přípravách projektu, uspořádání technologické mise do Fraunhofer Institute v Hannoveru, NSR. Později delegována odpovědnost za sektor přesného strojírenství, vytváření sektorových marketingových materiálů (sektorová brožura, letáky, podklady pro webovou prezentaci). Příprava a provedení cílené marketingové kampaně vytipovaných firem za účelem zvýšení jejich povědomí o ČR a následné realizace přímé zahraniční investice (Invensys Rail, Doosan Bobcat). Příprava účasti a zastupování agentury CzechInvest na mezinárodních veletrzích a technologických misích.  

Oblasti zájmu v Evropském parlamentu:

1)      Regionální rozvoj – rozvoj metropolitní oblasti hlavního města Praha. Zvýšení finanční alokace Fondu soudržnosti pro financování významných dopravních a infrastrukturních staveb na území Prahy, především stavby linky metra „D“ z Pankráce do Písnice.

2)      Podpora českého výzkumu, vývoje a inovací. Podpora v České republice budovaných Center vědecké excellence v přístupu k evropským vědeckým grantovým programům tak, aby se podařilo zajistit financování nákladného provozu těchto institucí i po datu udržitelnost projektů bez zásadní zátěže pro tuzemské veřejné zdroje. Zintenzivnění spolupráce mezi veřejnými výzkumnými a akademickými institucemi, a podnikatelským sektorem s cílem rozvoje tuzemské znalostní ekonomiky založené na produktech s vysokou přidanou hodnotou a vyspělých technologiích.

3)      Podpora českého exportu prostřednictvím zapojení českých firem do veřejných výběrových řízení v členských státech EU a participaci na programech evropské rozvojové pomoci. Podpora českého exportu na mimo unijní trhy prostřednictvím rozvíjení ekonomických vztahů se státy, se kterými Česká republika měla v minulosti významné obchodní vztahy.

4)      Odstranění netarifních a administrativních obchodních omezení, znesnadňující volný pohyb služeb nabízených českými podnikateli v zemích EU, především v oblasti dopravy a stavebnictví.

5)      Podpora rozvoje celounijních informačních systémů - jednotného obchodního a živnostenského rejstříku – s cílem snížení administrativní zátěže podnikatelů. Podpora volného pohybu osob tak, aby se prostřednictvím zvýšené mobility podařilo obsadit volná pracovní místa a zvýšit tak ekonomický růst Evropské unie.

6)      Podpora aktivní role Evropské unie při řešení současné krize na Ukrajině. Evropská unie musí být schopna stát se aktivním účastníkem mezinárodních vztahů, který je schopen účinně prosazovat své zájmy nejen ve svém těsném sousedství, ale i ve světě. Podpora snahám Ukrajiny o užší vazby s EU tak, aby se dále na východ od našich hranic rozšířila zóna politické a ekonomické stability.

7)      Aktivní přistup k evropské politice a diskutovaným tématům tak, aby se Česká republika vymanila ze současné politické izolace a přiřadila zpět ke státům, které utvářejí evropskou agendu. Proaktivní participace na evropském legislativním procesu v počátečním období vzniku přijímaných norem, kdy lze do vznikající unijní legislativy nejsnadněji prosadit české národní zájmy. Aktivní spolupráce s dalšími českými partnery působícími v Bruselu s cílem sblížení postojů a společného prosazování národních zájmů.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme