Jak bude vypadat tramvajové spojení Pankráce a Smíchova?

16. 6. 2013

S chystanou změnou územního plánu se opět otevřela diskuze nad možnou výstavbou a podobou nového mostu, který by měl spojovat Prahu 4 a Prahu 5 přibližně v úrovni Jeremenkovy ulice. Pojďme se tedy na celý projekt podívat trochu podrobněji.

O vybudování nového mostu situovaného mezi Barrandovským a Palackého mostem se mluví již mnoho let. Poslední podrobnější materiál k tomuto tématu si nechal Útvar rozvoje města vypracovat na konci roku 2007. Studie měla prověřit nejenom možnost tramvajového spojení Pankráce a Smíchova, ale především se zaměřit na propojení dvou významných tramvajových radiál situovaných na obou březích Vltavy mimo centrum města.

Je obecně známo, že tramvajová smyčka na Palackého náměstí je silně přetížena. Navíc je zde velká poptávka po dopravním spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5, které je doposud řešeno pomocí autobusových linek využívajících Barrandovský most. Stejně tak je velmi omezena možnost migrace chodců a cyklistů z jednoho břehu na druhý. Využití Barrandovského mostu, kde je v současné době vedena cyklostezka, není z důvodu znečištění ze silného automobilového provozu nic příjemného a stávající přívoz je sice příjemný, ale z hlediska kapacity nevyhovující. Nový most pro MHD, cyklisty a pěší by zmíněné problémy pomohl vyřešit. Prodloužení tramvajové tratě až na Pankrác by navíc umožnilo propojení dvou, respektive výhledově tří tras metra (linka B, C a D). Zároveň by mohla na tuto stavbu navazovat nová tramvajová trať z Pankráce na Spořilov a dále až na území Prahy 11, ale to je hudba ještě delší budoucnosti.

Ze zmiňované studie vzešly nakonec dvě varianty vedení tramvajové trati a situování Dvoreckého mostu. První varianta, tj. Varianta 1, uvažovala s vedením tramvajové linky ulicí Na Pankráci od křižovatky s ulicí Na Veselí, dále Budějovickou ulicemi Olbrachtova a Jeremenkova až na nový most, který by vedl z Jeremenkovy ulice na komunikaci Na Zlíchově. Varianta 2 předpokládá vedení tramvajové trati obdobně jako Varianta 1, ale navíc pracuje s možností tramvajového propojení ulic Na Pankráci a Jeremenkova ulicí Na Strži. Výraznou změnou Varianty 2 oproti Variantě 1 je ovšem situování nového mostu, který by byl umístěn dále po proudu Vltavy až k jižnímu cípu Veslařského ostrova. Na levém břehu Vltavy by byl ukončen v ulici Nádražní. Obě varianty jsou více patrné ze situace.

Na první pohled se jako výhodnější jevila Varianta 1, která uvažovala se situováním mostu přímo u ulice Jeremenkova. Bližší zkoumání ovšem poukázalo na několik problémů. Předně je výškový rozdíl mezi pravým a levým břehem Vltavy výrazně vyšší než v případě Varianty 2. Aby byly splněny všechny normy, musela by být zvednuta niveleta křižovatky Dvorce až o jeden metr. Dále by stavbě mostu muselo ustoupit několik objektů v areálu Žlutých lázní a v neposlední řadě se jako problematické jeví vyústění mostu do ulice Na Zlíchově, kde je velmi málo prostoru na vybudování nové křižovatky.

Výstavba mostu uvažovaná ve Variantě 2 prakticky vylučuje demolice, převýšení levého a pravého břehu je výrazně nižší, což umožnuje výstavbu elegantnější mostové konstrukce bez zásadních úprav terénu na obou březích. Most by na území Prahy 5 překonal Strakonickou ulici a byl by zakončen novou křižovatkou v oblasti uzlové zastávky Lihovar, kde je na rozdíl od Varianty 1 dostatek prostoru na její vybudování. Oproti Variantě 1 by tak stanice Dvorce umožnila mnohem pohodlnější přestup pro cestující mezi linkami z Modřan do centra města a z Pankráce na Smíchov.

Aby však nová tramvajová trať zatěžovala své okolí co nejméně, musely by být při stavbě použity technologie snižující hluk a vibrace. Na několika místech je také možné využití zatravněného krytu tramvajové trati, který umožní její vhodnější začlenění do území.

Závěrem lze konstatovat, že vybudování nového mostu spojující Prahu 4 a Prahu 5 by výrazně zlepšilo dopravní spojení mezi oběma městskými částmi. Stejně tak i prodloužení tramvajové trati na Pankrác. Na druhou stranu je nutné zabránit nápadům na zřízení mostu i pro automobilovou dopravu. Most by totiž vytvořil spojku mezi Strakonickou a třídou 5. května, čímž by došlo k dalšímu silnému dopravnímu zatížení velké části území Prahy 4. Aby nový most napomohl zlepšit kvalitu života na území naší městské části, musí být vyhrazen pouze MHD, chodcům, cyklistům a složkám integrovaného záchranného systému.

Ing. Jan Vlček, zastupitel Prahy 4 a člen Místního výboru TOP 09 Praha 4 

* v článku byly použity materiály z materiálu „Ověřovací studie tramvajové trati Smíchov – Pankrác“ z roku 2007

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme