Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo snadnější půjčky a dary na opravy domů i další slevy při privatizaci bytů

25. 9. 2012

Novely pravidel schválilo v úterý 25. září na svém jednání Zastupitelstvo městské části.


Novelizace pravidel pro poskytování půjček a darů z  Fondu obnovy a rozvoje má zase soukromým majitelům domů, družstvům i společenstvím vlastníků usnadnit přístup k  těmto finančním prostředků, které radnice vyčlenila na opravy žižkovských a vinohradských domů. Doposud mohli žadatelé finanční prostředky využívat na nezbytné havarijní opravy, rekonstrukce střech a fasád domů, včetně jejich zateplení nebo na opravy či stavby výtahů. Na návrh rady městské části však zastupitelé rozhodli, že se peníze formou daru mohou nově využívat také na opravy a rekonstrukce veřejně přístupných vnitrobloků včetně zařízení pro kompostování, nebo na výměnu a opravu špaletových oken.
„Rada však stanovila nově strop pro přidělení finančního daru, kdy budou peníze poskytovány do 50 procent celkových nákladů, maximálně do výše 500  000 korun,“ uvedl zástupce starosty pro finance a investice Josef Heller.


Rozšířit možnosti privatizace obecních bytů a zvýhodnit v  tomto procesu ty, kdo se jej neúčastní ze spekulativních důvodů má pak schválená novela pravidel prodeje nemovitého majetku. V  této souvislosti byla rozšířena paleta slev z  kupní ceny o pětiprocentní, respektive desetiprocentní, zvýhodnění nájemce, který po uplynutí 5 či 10 let vykáže, že odkoupený byt nebo podíl v  domě neprodal.


Podle nových zásad by nepronajaté či neprodané   byty měly zůstat i nadále v  majetku obce a tvořit základ obecního bytového fondu pro potřebné obyvatele žijící v třetí městské části. Praha 3 také ponechá nebytové prostory, které jsou efektivně komerčně pronajaté a tyto takto získané finanční prostředky zpětně investovat do svých nemovitostí.

Zásady pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje


Čl. I.
Úvodní ustanovení


1. Účelový peněžní fond obnovy a rozvoje je zřízen v  souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb. a zákonem 131/2000 Sb. o hl. m. Praze.
2.  Fond obnovy a rozvoje slouží ke zlepšení technického stavu domů v  majetku všech vlastníků na území městské části Praha 3 s  vyjímkou těch, kde alespoň 25 % nájemců resp. Spoluvlastníků není občany městské části Praha 3.   Fond slouží   rovněž k   zajištění územního rozvoje městské části Praha 3. Prostředky fondu lze v  případě výjimečných situací (např. živelných pohrom) použít i na akce spojené s  obnovou postižených oblastí mimo území městské části Praha 3.

Čl. II.
Tvorba fondu


Základními zdroji tohoto fondu jsou zůstatky těchto stávajících fondů:
·    Fond obnovy a rozvoje
·    Fond pro podporu údržby privatizovaných obytných domů
·    Fond pro řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z  bytů
Další zdroje fondu tvoří:
·    Finanční dary určené pro obnovu a územní rozvoj městské části Praha 3
·    Převod finančních prostředků z  privatizace bytového fondu městské části Praha 3 do výše 5 % výnosů z  privatizace v  příslušném roce
·    Splátky bezúročných půjček vyplývajících z  uzavřených smluv

Čl. III.
Půjčky a dary z  fondu


1.  Finanční prostředky fondu jsou jiným osobám poskytovány formou bezúročné půjčky a daru
2.  Finanční prostředky jsou formou půjčky poskytovány pouze za podmínky zajištění zástavním právem na nemovitostech, s  nimiž je půjčka účelově spojena, ledaže jde o půjčku ve výši maximálně 499  000,- Kč. Finanční prostředky formou daru jsou poskytovány do výše 50% celkových nákladů, maximálně do výše 500  000,- Kč. O bezúročnou půjčku a dar lze žádat souběžně na jednu nemovitost.
3.  Bezúročné půjčky a dary podle odstavce 2. Tohoto článku mohou být poskytnuty na:
 1.    Přednostní řešení

  • nařízení zabezpečovacích prací - nařízená údržba stavby
  • nezbytné úpravy (havárie)
  • stavební úpravy – výtahy (rekonstrukce a zřizování)

2.  Údržbové práce   střech – opravy
3.  Stavební úpravy střech – rekonstrukce
4.  Údržbové práce plášťů budov – opravy
5.  Stavební úpravy plášťů budov včetně zateplení – rekonstrukce
6.  Stavební úpravy nosných stropních konstrukcí – rekonstrukce
7.  Stavební úpravy – plynofikace objektů a zřízení topného systému na plynná paliva, elektrickou energii nebo jiná ekologická topná media
8.  Údržbové práce opravy stoupacího odpadního a vodovodního potrubí v  domě – oprava
9.  Stavební úpravy – rekonstrukce stoupacího odpadního a vodovodního potrubí v  domě nebo zřízení nových přípojek vody, kanalizace , plynu a elektrické energie
10.  Rekonstrukce a úpravy vnitrobloku
11.  Údržbové práce – oprava stavebních prvků historického nebo architektonického významu, např. štukové výzdoby, fresky, reliéfy, malby, sochy, fasádní prvky a prvky truhlářské, zámečnické, sklenářské a pasířské, výměna nebo oprava špaletových oken
12.  Stavební úpravy – (rekonstrukce stavebních prvků historického nebo architektonického významu, např. štukové výzdoby, fresky, reliéfy, malby, sochy, fasádní prvky a truhlářské, zámečnické,   sklenářské a pasířské prvky, výměna špaletových oken
13.  Údržbové práce – opravy a rekonstrukce uměleckých děl instalovaných v  domě nebo na domě
14.  Na podporu originálních kulturních a architektonických projektů
15.  Na akce spojené s  obnovou území mimo městské části Praha 3, které jsou postiženy živelní pohromou


Dary se neposkytují na akce uvedené pod body:
1.
6.
7.
8.
9.
10. – s  vyjímkou veřejně přístupných vnitrobloků
Na akce uvedené pod těmito body lze žádat pouze o bezúročnou půjčku


Čl. IV.
Správa fondu


1.  Použití finančních prostředků fondu posuzuje a doporučuje Výbor pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 na základě žádosti o půjčku nebo dar z  vlastního podnětu.
2.  O čerpání z  prostředků fondu rozhoduje na základě doporučení Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstvo městské části Praha 3.

Čl. V.
Postup při poskytování půjček a darů


1. Žadatelé podají žádost o poskytnutí půjčky a daru z  Fondu obnovy a rozvoje Odboru pro územní rozvoj, Úřadu městské části Praha 3. Přílohou žádosti o půjčku musí být následující doklady:
·    Doklad o vlastnictví domu s  pozemkem
·    Doklad, prokazující   splnění podmínky, že alespoň 75% nájemců, resp. spoluvlastníků, jsou občany městské části Praha 3
·    Projektová dokumentace uvažovaných oprav a rekonstrukcí, případně specifikace uvažovaných stavebních prací včetně technické zprávy s  popisem s  popisem stávajícího technického stavu, revizních zpráv současného stavu, dokladu o havarijním výměru nebo nařízené údržbě
·    Rozpočet nákladů na opravy a rekonstrukce, členěný podle profesí
·    Ekonomické vyhodnocení čistého ročního výnosu z  domu včetně uvedení veškerých příjmů a jejich zdrojů a výdajů domu
·    Návrh financování včetně navrhované výše čerpání z  tohoto fondu a vyčíslení nákladů, které žadatel hradí z  jiných zdrojů
·   U oprav a rekonstrukcí historicky významných prvků, uměleckých děl a významných architektonických objektů vyjádření příslušné komise Rady městské části a orgánů památkové péče hl. m. Prahy
·    Potvrzení o bezdlužnosti příslušného finančního úřadu
·    Čestné prohlášení majitele domu o tom, že nemá vůči městské části Praha 3 finanční závazky po lhůtě splatnosti
2.  Odbor územního rozvoje v  případě potřeby žádost doplní   o vyžádané stanovisko Odboru výstavby o souladu úpravy, opravy a rekonstrukce budovy, ohledně něhož je žádáno o poskytnutí prostředků z  fondu v  souladu se stavebním řádem a žádost předloží Výboru pro územní rozvoj
3.  Odbor technické správy majetku a investic zajistí před projednáním příslušné žádosti
Kontrolu dodržení podmínky neumístění herny a velkoplošné reklamy
4.  Pokud se Výbor pro územní rozvoj rozhodne doporučit poskytnutí půjčky nebo daru, posoudí zejména výnosy domu, naléhavost účelu, pro který je čerpání požadováno, zajištění jiných zdrojů financování a podle těchto údajů určí maximální výši půjčky nebo daru, výši splátek a lhůtu do které musí být půjčka zaplacena
5.  Žádosti budou vyřizovány podle naléhavosti účelu, pro který je čerpání požadováno a výše čistého výnosu domu. Je – li hodnocení žádostí podle uvedených kriterií naroveň, je přednostně vyřizována ta žádost, která byla podána dříve.
6. Pokud bude žadateli schválena půjčka nebo dar, bude s  ním sepsána příslušná smlouva. Za vyhotovení smlouvy odpovídá ekonomický odbor Úřadu městské části Praha 3

Čl. VI.
Hospodaření a kontrola čerpání fondu


Hospodaření fondu zajišťuje   Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3, který zajišťuje i převody prostředků podle schválených disposic a na základě typových smluv, sleduje čerpání fondu, zabezpečuje vyúčtování prostředků a vede účetnictví o fondu.
Kontrolu použití finančních prostředků poskytnutých z  fondu fyzickým a právnickým osobám   provádí namátkově Odbor kontroly a interního auditu Úřadu městské části Praha 3.
Za každý kalendářní rok vypracuje Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 3 v  rámci závěrečného účtu vyhodnocení hospodaření fondu

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme