30. 3. 2011

Po projednání Radou městské části Praha 3 byl 29. března na jednání zastupitelstva schválen rozpočet třetí městské části na rok 2011.
V  bilanci na rok 2011 jsou celkové výdaje uvažovány ve výši 1.167,3 mil. Kč, úhrn zajištěných příjmů tvoří částku 956,5 mil. Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 210,8 mil. Kč je kryt zapojením zůstatků finančních prostředků z  minulých let.
Příjmová část rozpočtu počítá s  daňovými (84,5 mil. Kč) a nedaňovými (15,1 mil. Kč) příjmy, s dotací z rozpočtu hl. města Prahy (185,5 mil. Kč) a dotací ze státního rozpočtu (44,4 mil. Kč). Zbývající část příjmové strany rozpočtu tvoří převody finančních prostředků z  vedlejší hospodářské činnosti, zejména výnosů z  privatizace bytového a nebytového fondu městské části Praha 3.


 „Předložený rozpočet významně podporuje investice do vzdělávání a školství a ochrany životního prostředí. Zejména však počítá s  investicemi do bytového a nebytového fondu s  cílem zajistit stavební a rekonstrukční záměry obce. V neposlední řadě přiřazuje rozpočet dostatečné prostředky na pokrytí provozu a rozvoje příspěvkových organizací zřízených naší městskou částí,“ přiblížil detaily rozpočtu zástupce starosty pro oblast financí a investic Josef Heller.
Výdajová část rozpočtu je ze 42,6 % tvořena běžnými výdaji (497,6 mil. Kč) a z  57,4 % výdaji kapitálovými (669,7 mil. Kč). Jak již bylo uvedeno, největší část kapitálových výdajů je určena na modernizaci a regeneraci domovního a bytového fondu.
 „Bude pokračovat rekonstrukce panelových domů v  ulici Lupáčova, výměna oken proběhne v  panelových domech v  lokalitách Blahoslavova, Roháčova. Bude také dokončena rekonstrukce Domu s  pečovatelskou službou,“ upřesnil Josef Heller.
Významných investic se dočkají také školy, a to v  celkové výši 76,0 mil. Kč.
Investovat se bude také do ochrany životního prostředí.
 „Budeme pokračovat ve výstavbě podzemních kontejnerů na tříděný odpad, nově zřídíme monitorovací stanice čistoty ovzduší, která umožní bezprostředně reagovat na aktuální smogové situace a přijímat nutná opatření,“ dodal Josef Heller.
Městská část Praha 3 bude i v  tomto roce maximálně usilovat o získání finančních prostředků ze strukturálních  fondů Evropské unie a státních fondů pro tyto akce.
Také běžné výdaje plánované v  rozpočtu plně zajistí jak provoz Úřadu městské části Praha 3, tak provoz a rozvoj zřízených příspěvkových organizací. Na základní a mateřské školy je určeno 59,6 mil. Kč, na kulturní organizace 15,5 mil. Kč, na sportovní zařízení 12,5 mil. Kč a na zdravotnická a sociální zařízení 48,6 mil. Kč.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme