Mimořádné jednání zastupitelstva k návrhu zadání Metropolitního územního plánu

Zastupitelé za TOP 09 a Stranu Zelených iniciovali na 22.3.2012 mimořádné jednání Zastupitelstva MČ Praha 13

21. 3. 2013

Skupina zastupitelů klubů TOP 09, Strany zelených a občanů Prahy 13 a Klubu pro výstavbu domova pro seniory požádala o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva k projednání připomínek městské části Praha 13 k návrhu zadání Metropolitního územního plánu. Jednání je svoláno na pátek 22. března 2013.

Přehled témat, která by měla být podle našeho názoru radou městské části prezentována a zastupitelstvem projednána:

V rámci bodu „Připomínky MČ Praha 13 k návrhu zadání Metropolitního územního plánu“ mimořádného jednání zastupitelstva, svolaného na pátek 22. 3. 2013, žádáme radu městské části, aby ZMČ poskytla následující informace a vedla rozpravu v zastupitelstvu o následujících bodech:

 1. Jaká práva a povinnosti vyplývají pro ZMČ, radu a úřad MČ ze zveřejnění zadání Metropolitního plánu, včetně rozhodujících termínů v časové ose. Jak se MČ podílí na přípravě Metropolitního plánu, kdo je pověřen za MČ účastnit se této přípravy, shromažďovat a zpracovávat připomínky.
 2. Jaké jsou připomínky či návrhy na doplnění MČ Praha 13 vůči znění zadání a jak jsou zdůvodněny?
 3. Jak je možné proces tvorby nového Metropolitního plánu využít pro zlepšení života občanů Prahy 13. Co by měl Metropolitní plán na území Prahy 13 řešit. Jaké jsou hlavní příležitosti rozvoje, jaká rizika.  Má rada nějaké konkrétní plány a návrhy již v této fázi? Jaké?
 4. V zadání se předpokládají dvě různě detailní úrovně plánu, vymezení lokalit s případně dalším zpřesněním plánu formou územních studií či regulačních plánů. Má rada konkrétní představu o možném rozčlenění území Prahy 13 na jednotlivé lokality? U kterých území bude MČ požadovat detailnější zpracování v měřítku 1:5 000?  Jsou území, kde bude požadovat zpracování regulačního plánu?
 5. Jak rada hodlá v průběhu přípravy Metropolitního plánu spolupracovat se zastupiteli a s občany městské části? Jak budou zohledněny připomínky od občanů k rozvoji území Prahy 13?
 6. Chce MČ využít možnosti, které jí dává příprava nového Metropolitního plánu při ovlivňování dlouhodobě plánovaných, ale ještě definitivně neschválených staveb na území MČ a v jejím bezprostředním okolí?
 7. Jaké možnosti dává tvorba MP ZMČ/radě vyjadřovat názory na to, co se děje na území přilehlých MČ a tyto děje ovlivňovat – viz např. Vidoule/Motol-rozšíření golfu – v případě, že dotčená území logicky slouží občanům celé Prahy?
 8. Jaké možnosti dává Radě a ZMČ Praha 13 vytváření nového plánu v následujících případech:
 • nedostatečná veřejná vybavenost Západního města (školka, sportoviště)
 • ovlivňování výstavby v prostorech mezi metrem Luka a zimním stadionem a mezi zimním stadionem a metrem Lužiny
 • ovlivňování rozvoje území a výstavby na pozemcích mezi ČS Šafránka a Bellušovou ulicí
 • stavba Domova pro seniory
 • doprava v klidu, tj. parkoviště P&R, parkovací zóny
 • doprava na území MČ – veřejná/osobní
 • spalovna, nebo kogenerační zdroj tepla v kú Řeporyje, případně na území MČ P13
 • změna určení pozemků pod Velkou Ohradou na hranici chráněného území směrem k Dalejskému údolí
 • zásobování MČ teplem – strategie rozvoje CZT
 • vymezení prostor pro VPS a VPO

Tvorba nového Metropolitního plánu dává možnost MČ aktivně se na tomto procesu podílet. Jsme přesvědčeni, že diskuze o všech záležitostech územního plánování by měla být v zastupitelstvu vedena ve speciálním Výboru územního rozvoje. Vzhledem k povaze věci jsme dále přesvědčeni, že zastupitelstvo má mít zodpovědnost za věci týkající se územního plánování a má si vyhradit v těchto záležitostech rozhodovací pravomoc. Proto navrhujeme následující usnesení:

 

 1. ZMČ Praha 13 si vyhrazuje ve smyslu § 89, odst. 1, zákona o hlavním městě Praze vyjadřovat se  a schvalovat stanoviska za  MČ k přípravě Metropolitního plánu. Jedná se o vymezení lokalit na MČ Praha 13, vymezení území, která budou zpracovaná ve větší míře podrobnosti, k požadavkům na míru regulace (výškové, apod.) k vymezení VPS na Praze 13, k vymezení nezastavitelného území apod.
 2. ZMČ Praha 13 pověřuje Radu MČ Praha 13 přípravou zřízení Výboru územního rozvoje se zastoupením všech klubů zastupitelů, vytvořením statutu a jednacího řádu tohoto výboru a zařazením bodu zřízení Výboru územního rozvoje a schválení jeho statutu a jednacího řádu na řádné jednání zastupitelstva, které proběhne 17. 4. 2013.

 

Dále v rámci bodu „Připomínky MČ Praha 13 k návrhu zadání Metropolitního územního plánu“ požadujeme, aby ZMČ projednalo stanovisko MČ Praha 13 k projektům, které připravuje a diskutuje Praha 5, a které mají dopad na život obyvatel Prahy 13 – Vidoule/rozšíření golfového hřiště/další podobné projekty.

 

Za předkladatele návrhu

Zuzana Drhová (předsedkyně klubu SZ a občané Prahy 13)

Erika Prausová (předsedkyně klubu pro výstavbu domova pro seniory)

Vojtěch Šeferna (předseda klubu TOP09)

Radek Dlesk

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme