20. 2. 2013

Prologem zasedání bylo jednání o doplnění programu. Bod, navržený klubem zastupitelů za SZ, se týkal změny územního plánu Z 2802 na hranici Dalejského údolí navrhované společností Central group a.s. (viz přiloženou ortofotomapu: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom4/O/z2802o.jpg) z původního určení zeleň městská a krajinná, louky a pastviny a veřejně prospěšné stavby na určení ČISTĚ OBYTNÉ. Ze strany zástupců občanských sdružení Ing. Skondrojanise a JUDr. Ing. Kučery byly prosazovány na program zastupitelstva body "Informace o OC Lužiny a petice parkovací zóny". V průběhu jednání o programu zazněly pochyby o znění původního usnesení rady ohledně výstavby u Dalejského údolí. Starosta Ing. Vodrážka vznesl požadavek na projednání otázky výstavby v odborných komisích (odborná komise rady výstavbu schválila; klub zastupitelů TOP 09 však učiní veškeré kroky potřebné k tomu, aby ke změně územního plánu v rámci jednání MHMP nedošlo a zeleň na pokraji Dalejského údolí zůstala zachována v původním rozsahu, pozn. aut.). Změny programu nebyly navzdory iniciativě opozičních zastupitelů prosazeny a zástupci občanských sdružení opustili po emotivní výměně názorů jednání zastupitelstva, aniž ke škodě své i občanů prezentovali své postoje alespoň v bodě „různé“.

 

Z rozsáhlé rozpravy k bodu „rozpočet městské části pro rok 2013“ vyplynul  požadavek Ing. Helikarové (TOP09) na změnu usnesení v tom smyslu, že rozhodování o rozpočtových opatřeních v rozsahu nad 3 miliony se vyhrazuje zastupitelstvu, přičemž návrh rozpočtového opatření musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále pověřit RMČ provádět rozpočtové změny formou transferů ze státního rozpočtu, státních fondů a rozpočtu Hl.m. Prahy bez omezení. Návrh však nebyl přijat. Naše kritika směřovala do navýšení rozpočtu kanceláře starosty o 6 milionů Kč (!) na poradenské a právní služby, nákladnost radničních medií a soustavné dotování provozu rekreačního zařízení Kozel, jehož obsazenost se v průběhu posledního účetního období pohybovala kolem 30%. Z jednání vyplynul na návrh zastupitele Mgr. Lapáčka požadavek, jimž Ing. Vodrážka uložil zástupci starosty Zelenému zpracovat strategii provozu rekreačního zařízení Kozel. Rozpočet byl nicméně v navrhované podobě přijat. Následovalo schválení rozpočtového výhledu: je nutno kvitovat kladně, že MČ k jeho vytvoření konečně přistoupila.

 

Obsahem dalšího sporného bodu byl požadavek klubu TOP 09 na schválení usnesení, jímž se ukládá starostovi Ing. Vodrážkovi zajistit zveřejňování důvodových zpráv k usnesení RMČ: takovýto postup by zajistil možnost důsledného výkonu zákonem stanovených povinností kontrolního výboru MČ při kontrole plnění usnesení RMČ a dále zastupitelstvu MČ dohled nad plněním jeho usnesení, jimiž zavazuje radu MČ. V neposlední řadě by občané měli možnost vhledu do rozhodovací činnosti Rady MČ a důvodům k jejím rozhodnutím. Občané však na detailnější kontrolu rozhodování vedení městské části dle názoru koalice ještě nejsou připraveni.

 

V rámci bodu různé zastupitelé za TOP09 zažádali o zveřejnění studie, jíž si nechala MČ zhotovit za účelem posouzení vhodnosti zřízení parkovacích zón. Očekáváme, že tato studie bude odborným podklade pro celospolečenskou diskuzi na naší městské části. Dále proběhla  zjitřená debata na téma OC Lužiny a uzavření supermarketu Billa, k němuž se vyjádřil starosta Vodrážka v časopise STOP, a do níž se zapojili i občané MČ. V rámci zasedání zastupitelstva starosta své vyjádření na základě sdělení investora rekonstrukce upřesnil: supermarket Billa by měl být znovuotevřen v květnu 2013, celé obchodní centrum v prvním kvartále roku 2014. Nelze tak než doufat spolu s občany, že investor své sliby dodrží.

Jakub Lapáček

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme