× Pojďte do toho s námi.

Telegraficky z jednání zastupitelstva konané 28. ledna 2019

28. 1. 2019

Schválení programu

1. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2018, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

 • předkladatel Lucie Sedmihradská, radní za 62 408,-

 • týká se stále ještě činnosti předchozí koalice

 • nesrovnalosti v komentářích

 • na závěr Lucie Sedmihradská informovala, že rozpočet naší městské části bude předložen až koncem března, což je se zpožděním. Hlavní město schválilo rozpočet již v prosinci, je tedy otázkou, na čem paní Sedmihradská od získání postu radní už  21. listopadu 2018 vlastně “vyšívala”í?

 • Transparentnost? Virtuální. Slíbený termín veřejného projednání rozpočtu 30.1.2019 byl zrušen!!!

2. Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

 • předkládá starostka Renata Chmelová

 • kromě toho, že materiál zřejmě nečetla, prošel bez připomínek

 • opět nejde o zprávu o činnosti nové koalice

3. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26

 • předkladatel místostarosta Beneš za 80 764,-

 • Pan Beneš na sebe zatím upozornil dvěma věcmi. Zaprvé chvástáním, jak je nyní prodej transparentnější a zároveň tím, že  nepředložil znalecké posudky jak bylo dříve běžným standardem. Takže zatímco pan Beneš vyprávěl o transparentnosti, nikdo nemohl vědět, jak ve skutečnosti dospěl ke stanovené částce prodejní ceny

 • v materiálu navíc chyběla stanoviska dotčených odborů a komisí. Ani to není známka transparentnosti, přímo naopak: jedná se o netransparentní zacházení s obecním majetkem a zároveň také pohrdání úředníky a zastupiteli

 • přesto, že byl materiál prokazatelně špatný se zásadními nedostatky, nechal o něm radní hlasovat

 • vzhledem k  tomu, že jsme nemohli vědět, jak pan Beneš k částkám dospěl a k závažným nedostatkům celého materiálu jsme se zdrželi při hlasování

4. Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu

 • předkladatel místostarosta Beneš

 • opět jako v předešlém materiálu chybí stanoviska komisí a výborů

 • zdrželi jsme se

 • jak nakládat s volnými bytovými nebo těmi stávajícími zatím nevíme

5. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 • předkladatel místostarosta Beneš

 • zde jsme se posunuli od netransparentnosti rovnou ke “klamání”. Pan radní totiž v tomto materiálu uvedl nepravdivé informace a tím uvedl zastupitele v omyl, na který jsme upozornili.

 • po delší diskusi  a přerušení zastupitelstva předkladatel chyby uznal a stáhnul celý tisk, který předloží prý znovu bez chyb

6. Informace o porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 a 2019

 • předkladatelka starostka a senátorka zvolená za Piráty a KDU-ČSL, která v rámci kumulaci funkcí nemá evidentně moc času na přípravu svých materiálů. Kolik času má na výkon starostky obecně se bohužel brzy uvidí.

 • materiál zcela manipulativní, který má zastřít skutečnost, že tato rada stojí občany o dva miliony korun více, než rada předchozí.

 • Nikdy předtím neměla Praha 10 celou radu uvolněnou, z toho pět místostarostů a pět předsedů výborů za dalších     3 744 480,- ročně.

 • paní starostka se pokoušela a také předložila předložit materiál již na minulém zastupitelstvu, bohužel i nyní nerespektovala námitky ostatních zastupitelů a předložila ho bez poznámek a doplnění požadovaných zastupiteli

 • paní starostka přes varování, že se jedná o zavádějící informace, svůj tisk nestáhla k přepracování

 • na otázky neodpovídala

7. Návrh na peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10

 • obsazení 36 osob do komisí Rady na úkor zastupitelů

 • údajně se jedná o odborníky, nicméně po jednoduché analýze zjistíte, že se jedná o nezvolené osoby z kandidátek Pirátů (celkem 7 neúspěšných kandidátů za člena ZMČ na místech 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 podzimní kandidátky [do ZMČ zvoleno 10] dohromady na 12 placených míst), ODS (celkem 8 neúspěšných kandidátů za člena ZMČ na místech 9, 10, 11, 12, 14, 19, 23 a 35 podzimní kandidátky [do ZMČ zvoleno 8],  dohromady na 12 placených míst). U ostatních 12 postů nevíme, kdo z koalice je navrhoval, jde zřejmě o kandidáty VLASTy, kteří nejsou neúspěšnými kandidáty ZMČ. Pravdou je, že TOP 09 navrhla jednoho odborníka v rámci komise IT, kterou stávající koalice uznala, že jde opravdu o dobroníka za slovo vzaté, ale nečekali jsme, že by měl být odměňován

 • tito “odborníci” budou stát městskou kasu dalších bezmála 700 000,-Kč ročně při 10 ročních jednáních.

8. Návrh na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta

 • předkladatel starostka

 • nestandardní postup

 • chybí jedna podkladová příloha, která je v materiálu avizovaná

 • jen na vědomí

9. Návrh na prodloužení termínu informování ZMČ Praha 10 o průběhu rozpracování záměru komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

 • předkladatel místostarosta Humplík za 80 764,-

 • jak vidno, pan místostarosta zatím Prahu 10 teprve poznává. Zatím na to jde skrze focení selfíček po krásách Prahy 10 - naposledy si třeba opatřil fotku na Strašnické u cykloboxu, nad kterým se zdviženým ukazováčkem pokáral minulé vedení radnice, jak tuhle bednu mohli schválit. Bohužel pan Humplík už neví (byť s nevkusem s ním částečně souhlasíme), že cykloboxy si zvolili sami občané v rámci participativního rozpočtu pod názvem Moje Stopa.

 • budiž mu odpuštěno, protože pan místostarosta má s naší Prahou 10 pramálo společného, protože ve skutečnosti bydlí na jiné městké části. Jsme aspoň rádi, že je vášnivým uživatelem hromadné dopravy a tudíž nám neparkuje a nezabírá místo ostatním. Ostatně parkování a doprava je jeho druhou kompetencí.

 • tou první je oprava radnice a KD EDEN - informaci o opravě radnice si prodloužil do konce června 2019, takže vám zatím moc novinek sdělit nemůžeme

10. Podání ZMČ

·           žádost občana o pronájem pozemku

11. Informace o působnostech výborů ZMČ Praha 10

 • předkladatel paní starostka Chmelová

 • údajně vzhledem k její  zaneprázdněnosti byl materiál předložen ad hoc na stůl během zasedání zastupitelstva, přestože výbory na projednání měly měsíc

 • opět špatně připravený materiál, náplň a působnost výborů nemůže brát zastupitelstvo na vědomí, ale musí ho schválit

 • i přes připomínky nebyl materiál stažen a v průběhu projednávání upravován

 • finální text byl jen načten a ani jsme ho nemohli nastudovat

 • v tomto bodě jsme byli jednoznačně proti, počkáme si na zveřejnění textu a obrátíme se na MHMP pro možné porušení zákona o HMP

průběh zastupitelstva:

 • pan místostarosta Humplík v rámci interpelací pochválil předešlou radu za zadání studie dopravy v klidu, nyní se ukáže jak si poradí s dalšími kroky ve prospěch občanů Prahy 10

 • paní starostka nám prozradila, že plánuje zřídit nové oddělení strategického plánování a participace

 • po tomto jednání koalice aspiruje na změnu názvu “konec zmatené koalice”

 • rozpočet konec března

 • programové prohlášení nevím kdy, ale mluvilo se o tom - pouze řekla, Chmelová, že prohlášení bude, bez bližší specifikace

 • pan Satke tam měl ke konci dosti pohrdavý a směšný monolog s králíky - bohužel si musíme počkat na záznam

 • Satke po ukončení zastupitelstva v 19.00 svolal jednání majetkové komise, která pokračovala až do půlnoci - opravdu bravůrné načasování, které pomáhá úředníkům a ostatním být druhý den v sedm ráno fit, když už v den konání ZMČ byli v práci od 7:30  

 • po celou dobu vedla starostka jednání dost arogantně, v některých bodech skákala do řeči nebo zkracovala příspěvky - holt arogance moci dorazila již po dvou měsících starostování nebo má plné ruce práce v Senátu a takto na ni působí stres...  

 • pan radní Kočí vyzval některé zastupitele ať se pochlapí

 • některý z Pirátů bohužel pokřikovali během jednání neurvalým způsobem - zřejmě zkušenost z Pirátského fóra

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme