• Zavedením sKaret ušetří stát na transferu dávek 250 milionů korun ročně.
  • Stát za tento platební nástroj pro distribuci dávek neplatí ani korunu, náklady nese dodavatel (Česká spořitelna).
  • Distribuce probíhá přes kontaktní pracoviště ÚP již standardním tempem (cca 50 000 ks sKaret měsíčně).
  • Pilotní provoz ukázal, že drtivá většina příjemců dávek neměla s využitím karty jakýkoli problém, velká část příjemců dávek již dnes zcela běžně používá bankovní účet i kartu.
  • sKartu dostane příjemce zdarma, stejně je automaticky založen a veden technický účet karty zdarma (zdarma je také výběr ke každé dávce nebo převod na jiný účet, výběr hotovosti u obchodníka).
  • Pokud chce příjemce dostávat dávku na svůj vlastní účet, zadá při převzetí karty číslo účtu, na které si přeje dávku (zdarma) posílat (stát i tak šetří za distribuci).
  • K převzetí sKarty je každý vyzván individuálně, a to dopisem z příslušného úřadu práce.
  • S sKartou lze vybírat z bankomatu, platit u obchodníka, vybrat tzv. cash-back, v případě ztráty je možné ji zablokovat, je chráněna jako jakákoli jiná bankovní karta.
  • Základní služby ke kartě jsou zdarma, ceník k nadstandardním službám dostane příjemce při převzetí sKarty.
  • Možnost doručení dávky poštovní poukázkou je zachována, od ledna 2013 si službu bude muset zaplatit ten, komu na ní nevzniká z objektivních důvodů nárok.
  • Klienti, kteří jsou v obtížné situaci například pro vážné tělesné postižení, budou dostávat příspěvek poukázkou bezplatně.

 

Jak tedy bude probíhat čerpání dávek? A co bude s poštovními poukázkami?

Ve většině případů určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce ČR (jedná se o „problémové“ klienty, u nichž docházelo ke zneužívání dávek ve smyslu nákupu lihovin apod. a kterým již dnes úřady vyplácí dávku či její část prostřednictvím stravenek/ poukázek na odběr potravin apod.).

Se zavedením sKarty bude způsob čerpání dávky možný různými způsoby – převodem na účet (ke každé dávce jeden převod zdarma), výběrem z bankomatu (u ČS bankomatu ke každé dávce jeden výběr zdarma), platbou u obchodníka (zdarma), platbou za sociální služby nebo formou výběru hotovosti u obchodníka tzv. cash back (zdarma).

Dále je možné dávku čerpat „postaru“ prostřednictvím poštovních poukázek (pro všechny do konce 20012 zdarma). Od ledna 2013 je tento způsob možné zachovat, kdy si „donášku dávky“ zajistí příjemce jako nákup standardní komerční služby, nebo je mu poskytnuta zdarma, a to ale pouze v odůvodněných případech, kdy příjemce s sKartou nemůže nakládat z objektivních důvodů (například se jedná o těžce postiženého, který nemá opatrovníka, osobu blízku, která může asistovat, není v zařízení, které může servis zajišťovat apod.).

Dostupnost dávky pro handicapované klienty je řešena zákonným zástupcem (rodič, opatrovník – již dnes většina těžce handicapovaných takovou osobu má, potřebují servis k zajištění běžných denních potřeb) nebo ve správním řízení ustanoveným zvláštním příjemcem dávky. Především institut zvláštního příjemce je vhodné použít v případech, kdy je klient oslaben ve schopnosti správně dávku čerpat a používat. Zvláštní příjemce může být ustanoven jednak v případech, kdy klient úmyslně nesprávně využívá dávku, ale především v případech, kdy je nezbytné ochránit klientovy zájmy. Je velmi vhodné, aby zvláštním příjemcem byla ustanovena osoba, která se odborně věnuje klientovi v rámci poskytování sociálních služeb nebo v rámci individuální sociální práce zaměstnancem obce. Úřad práce tak v rámci individuálního přístupu ke klientům zvolí ve spolupráci s klientem nejvhodnější formu čerpání dávky či dávek.

Proč chcete zrušit čerpání dávek poštovními poukázkami, když tento způsob využívá nejvíce lidí?

Argument o počtu klientů, kteří pobírají dávky poštovní poukázkou je účelový. Dnes není možný jiný způsob než posílání dávky na účet nebo poštovní poukázkou. Je tedy logické, že při rozšíření způsobu distribuce dávek o další způsoby bude počet klientů, kteří by preferovali výplatu poštovní poukázkou několikanásobně nižší. V případech, kdy klient bude požadovat i nadále zasílání dávek prostřednictvím peněžních poukázek, budeme v roce 2012 využívat i stávající řešení používané v současné době (zasílání poukázkou). Možnost čerpání dávky prostřednictvím poštovní poukázky bude zachována i po roce 2012, viz výše.

Kde lze sKartou platit, kde ji lze použít?

sKarta je standardní platební kartou se všemi jejími funkcemi. V České republice v současnosti funguje cca 55 000 provozoven vybavených platebními terminály, které přijímají platební karty, je zde také více než 5 tisíc míst, kde si může zdarma klient vybrat hotovost (cash back) u obchodníka. Česká spořitelna disponuje sítí 1 306 bankomatů (zde je jeden výběr každé dávky zdarma).

Pro srovnání se stávající situací lze uvést, že Česká pošta působí pouze v 3 385 místech. Prostřednictvím sKarty lze tedy dávku čerpat na řádově více místech.

Co se děje v případě ztráty sKarty?

Pokud někdo ztratí hotovost, většinou se s ní již nikdy nesetká, pokud ztratí sKartu, může ji ihned bezplatně zablokovat a o své prostředky nepřijde. Faktem ale je, že za vydání náhradní karty příjemce dávek již musí zaplatit (240 Kč). V této souvislosti je ale situace naprosto srovnatelná se ztrátou ostatních dokladů -  zpoplatněna je ztráta, resp. znovuvystavení, např. občanského průkazu, řidičského průkazu atd.

Vztahuje se na účet sKarty exekuce?

Od začátku roku 2013 by měla vstoupit v platnost novela občanského soudního řádu, díky které nebude banka muset na žádost exekutorů strhávat částky z účtu sKarty. Nyní situaci řeší dohoda s Exekutorskou komorou ČR. Doporučením Exekutorské komory ČR je informace o účtech k sKartě při první žádosti exekutora nesdělovat. Stejně jako banka nesděluje informace o existenci úvěrových účtů.

Jak je zajištěno předávání sKarty?

sKarty si příjemci dávek vyzvedávají na kontaktních pracovištích úřadů práce, které je písemně vyzve, v jakém termínu si mohou kartu převzít. Pracovník úřadu ověřuje totožnost příjemce podle průkazu totožnosti. Na korespondenční adresu příjemce také přichází dopis, ve kterém je zasílán PIN ke kartě. Karta je předávána příjemci jako neaktivní a držitel si ji následně dle své potřeby aktivuje v kterémkoliv bankomatu ČS. Tyto způsoby minimalizují způsoby zneužití karty. Jde o standardní procesy, které se používají při vydávání jakýchkoli jiných platebních karet.

Jak bude ČS nakládat s údaji držitelů sKaret?

Česká spořitelna pracuje pouze s údaji, které jsou nezbytné pro otevření technického účtu a vyrobení sKarty, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. ČS je při tomto zpracovávání povinna důsledně dodržovat veškeré povinnosti zpracovatele stanovené zákonem o ochraně osobních údajů. Je zcela běžné, že soukromoprávní subjekty plní za stát určité povinnosti a v rámci toho zpracovávají osobní údaje fyzických osob (např. exekutoři, notáři, stanice technické kontroly, soukromé subjekty oprávněné provozovat Czech Pointy atp.). Navíc je ČS bankou a veškerá uvedená data podléhají také institutu bankovnímu tajemství upravenému zákonem č.21/1992 Sb., o bankách. ČS nedostává informace o životní situaci klientů, ty zůstávají na úřadech práce.

Co uděláte se špatně dostupnými bankomaty pro handicapované?

Česká spořitelna zahájila spolupráci s několika organizacemi, které zastřešují občany se zdravotním postižením, nebo jim pomáhají. Například Pražská organizace vozíčkářů mapuje podle platné metodiky přístupnosti poboček České spořitelny a dostupnost bankomatů. Na základě jejich doporučení se budou místa moci uzpůsobit občanům na vozíku nebo i rodičům s dětskými kočárky. Banka tak bude svoje budovy a bankomaty postupně upravovat nejprve v krajských městech a následně v menších obcích.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) zase vytipovala další desítky lokalit, které jsou vhodné pro umístění audio modulů, které usnadňují obsluhu bankomatu slabozrakým a nevidomým klientům. Česká spořitelna ozvučí v tomto roce přes 80 dalších bankomatů. Spolupráce se však týká i dalších aktivit, např. dostupnosti internetového portálu a vhodné komunikaci s nevidomými. 

S Českým červeným křížem pak připravuje Česká spořitelna sérii školení pro své zaměstnance v pobočkách, které budou ušité na míru bankovním podmínkám. Tato školení zaměstnancům prohloubí nejen znalosti v přístupu ke zdravotně postiženým klientům, ale i k seniorům nebo v oblasti první pomoci.

Kolik bude zavedení sKaret stát?

Stát zavedením sKaret ušetří ročně 250 mil. Kč. To je částka, kterou každoročně vyplácel na transfer dávek ke klientům. Veškeré náklady projektu karet hradí Česká spořitelna, podle smlouvy jí stát nebude platit žádné prostředky. ČS nepočítá v první fázi s výrazným ziskem nebo ztrátou. Do budoucna předpokládá, že se zvýší počty plateb u obchodníků, u kterých budou držitelé těchto karet platit (od obchodníků dostáváme provize).

Kdy dostane ČS peníze od státu na výplatu soc. dávek? Nebude je banka „točit“ na peněžním trhu, když je dostane od státu s předstihem?

MPSV bude posílat prostředky na dávky v takovém termínu, aby bylo možné zabezpečit připsání dávky na účet sKarty nejpozději ve výplatní den. To znamená, že ministerstvo pošle peníze těsně předtím, než se mají vyplácet. ČS neobdrží dopředu celou sumu na měsíc, ale podle toho, jak se mají dávky vyplácet.

S ohledem na typ prostředků lze očekávat, že většina prostředků bude čerpána okamžitě ve výplatní den. Tento předpoklad byl potvrzen i výsledky z ověřovací fáze. Většina klientů si peníze nechá automaticky (zdarma) posílat trvalým příkazem na svůj vlastní účet (tedy fakticky se pro něho nic nemění a stát ušetří čtvrt miliardy ročně)

Jsou prostředky na účtu sKarty pojištěné?

Prostředky na technickém účtu k sKartě jsou pojištěny stejně jako veškeré jiné vklady.

Můžete uvést nějaké příklady ze zahraničí?

USA: V oblasti sociálních dávek jsou předplacené karty využívány vládou i širším veřejným sektorem (včetně nevládních a neziskových organizací) k administraci penzijního a sociálního zabezpečení, příspěvků sociální podpory (příspěvky na děti, na bydlení, v nezaměstnanosti, rekvalifikační programy, vnitrostátní doprava, pojistné nároky, přistěhovalecké legitimace) či krizové podpory (vyplácení dávek při katastrofěči havárii – např. příspěvky vyplácené Červeným křížem)

Polsko: Karta Maestro určená pro výplatu dávek z městských úřadů ve 26 městech (zdravotně postižených osob, podpory v nezaměstnanosti, příspěvek na vzdělávání), kartu vydává PKO Bank Polski

Itálie: Carta Acquisti program - MasterCard  a Maestro karta určená na výplatu sociálních dávek a důchodů, kartu vydává Poste Italiane, celonárodní projekt.

Rusko: MasterCard OneSmart Social Card určená pro výplatu sociálních dávek, systém sociálních karet byl spuštěn v roce 2006. Na kartu jsou nahrány různé údaje, jako např. identifikační číslo příjemce dávek, lékařské informace, oprávnění ke slevám na dopravu

V řadě projektů byly vybaveny kartou i skupiny, které se obtížně adaptují na změny (starší lidé, finančně negramotní bez bankovního účtu, lidé s nízkým vzděláním, přistěhovalci atd.). Nicméně výsledky ukázaly, že tato skupina obyvatel si na karty bez problémů zvykne a jejich používání se pro ně stane snadným.

Štítky