TOP 09: Budoucnost můžeme ovlivnit. Víc, než si myslíte!

22. 10. 2011

Česká republika je dlouhodobě stabilním státem s výhodnou polohou a silnou kulturní tradicí. Přesto se na žebříčku prosperity a vzdělanosti rozvinutých zemí propadá. zásadními programovými tématy celostátního sněmu TOP 09 se proto staly Právě tyto dvě oblasti, prosperita a vzdělání. Na budoucnost totiž myslíme právě teď.

Prezentaci dokumentu Prosperita uvedl Jaromír Drábek: „Demografický vývoj je neúprosný, přibývá lidí v důchodovém věku a rodí se stále méně dětí, do nichž bychom mohli vkládat naději, že zajistí průběžné financování důchodového systému, sociálního systému a všech potřebných služeb pro občany. Jediným východiskem z této pasti je směr k vysoce výkonné ekonomice. Musíme klást důraz na vzdělávání, důraz na konkurenceschopnost. Vytvořený programový materiál Prosperita vnímejme nejen v kontextu reforem, které v současné době děláme, ale i jako podklad pro další směřování našeho hospodářství v dlouhodobějším horizontu.“

Prosperita

Někdy se zdá, že připomínáme posádku bez kapitána, která záplatuje díry v lodi a natírá její palubu, aniž by se starala o to, kam pluje,“ píší v úvodu dokumentuProsperita jeho autoři poslanci František Laudát a Anna Putnová. Svůj programový návrh dnes představili sto sedmdesáti pěti delegátům na celostátním sněmu TOP 09.

Pro TOP 09 je budoucnost obdobím delším než čtyřletý volební cyklus, nehledá proto okamžitá řešení. Chceme právě dnes v dokumentu Prosperita upozornit na dlouhodobá rizika neochoty ke změnám. Krize tradičních hodnot a kritické stárnutí populace už totiž vyžadují změny, zasahující do samotné struktury české společnosti. Ekonomický rozvoj, který se nemůže opřít o důvěryhodné instituce v oblasti exekutivy či práva, a ani o pružný a motivovaný soukromý sektor, se zpomaluje. A hodnocení českých institucí je dnes nejen za průměrem zemí OECD, ale i Číny a dalších rychle se rozvíjejících trhů

Růst České republiky musí v příštím období vycházet z vlastních úspor, zahraničních investic a nikoli z navyšování výdajů rozpočtů. Prosperita má podle TOP 09 „šanci fungovat ve společenství, ve kterém alespoň část jedinců může využívat kombinaci tvořivosti, opovážlivosti a průbojnosti.“ Vedle těchto vlastností stojí nezbytně schopnost riskovat. „Zájem rizikového kapitálu je nejtransparentnějším, nejlacinějším a nejefektivnějším důkazem úspěchu jakékoliv národní ekonomiky,“ uvádí dále programový dokument. Dnes totiž veřejný dluh vytlačuje soukromé investice a vede ke snížení motivace investorů.

Opírá-li se TOP 09 v tomto botě o flexibilní soukromý sektor, nezbytně klade také nárok na pružnost pracovní síly. Bohatstvím, kterým Česká republika disponuje, jsou totiž především lidé. Ochota spolupodílet se na posilování národního rozvoje je nicméně podmíněna motivací a vzděláním. Nutné inovace, které jsou jediným nástrojem pro politiku zaměstnanosti, totiž vyžadují nepřetržitý proces pokusů a hledání.

Musíme prosadit dvě zásadní strategické změny a linie rozvoje,“ uzavírá dokument první kapitolu, „vytvořit podmínky pro to, aby se rizikový kapitál stal motorem hospodářských změn směrem k inovační ekonomice. Druhým strategickým nástrojem je razantní proměna našeho školství a vzdělávání, tedy zvyšování kvality lidského potenciálu.“

Vzdělání

Druhým východiskem dokumentu Prosperita je vzdělávání. Vzdělávací systém totiž není v České republice modelován na základě důsledného strategického plánování, postrádá koncepčnost i zcela jasné politické zadání. Dílčí změny tak pouze reagují na minulá rozhodnutí a ignorují nezbytné proměny společnosti. To, co česká vzdělávací politika pro další rozvoj nezbytně vyžaduje, je jasná koncepce s měřitelnými kritérii.

Propojenost vzdělání a prosperity země je velmi úzká. V důsledku demografického vývoje právě nyní dospělosti „dosahuje nejslabší generace v historii země. Během příštích dvaceti až třiceti let bude právě tato …  muset zajistit nejenom ekonomický, ale i technologický a technický chod celé země,“ uvádí dokument. Je vrcholným zájmem České republiky, aby pro klíčové hospodářské sféry i veřejné služby měla dostatek kvalifikovaných sil.

TOP 09 proto bude klást nároky jak na komplexní proměnu legislativy, a to včetně zákona o rodině, zákonů o imigrační politice apod., tak na proměnu společenského přístupu ke vzdělání na všech jeho stupních. Vzdělávací politika musí co nejdříve vytvořit čitelný prostor pro rozhodování žáků i jejich rodičů. Z dílčích opatření tak TOP 09 navrhuje například výběr prioritních odvětví, ve kterých se bude Česká republika v dalších dekádách rozvíjet.

Nezbytným krokem na této cestě je vytvoření dobré životní perspektivy pro učitele. Nezpochybnitelně však kvalita školství bude vždy taková, jací budou učitelé. Posílení prestiže pedagogů a zvýšení počtu mužů-učitelů pro základní školství je jedním z cílů, které TOP 09 propaguje. Absolutní prioritou systému je základní školství.

Mezi další nutné kroky patří rozvoj finanční a informační gramotnosti, výuka angličtiny od třetího stupně základních škol, vyčlenění víceletých gymnázií jen pro talentované žáky a naopak větší inkluze vzdělávání, podpora učňovských oborů spojená s návratem prestiže pro manuální práci. Vedle těchto aspektů se musí české školy zaměřit i na životní styl dětí. Dokument Prosperita proto například navrhuje celkovou proměnu tělesné výchovy a zavedení jedné hodiny tělocviku týdně navíc.

Transformace vysokého školství nemůže podle TOP 09 úspěšně proběhnout bez cílení bakalářských programů na praxi a bez reakreditace všech studijních programů. Teprve poté bude možné hovořit o zavedení školného. Vysoké školy by zároveň měly hledat silnější propojení s komerční sférou, a to za pomoci snadnějšího prokazování nákupu výzkumu soukromými subjekty, podpory zakládání spin –off firem a dořešení otázek duševního vlastnictví.

Škola je příprava na život. Kromě znalostí by učitelé měli dětem a mladým poskytnout vzory chování pro naplňování dobrého občanského života,“ uzavírá téma dokument Prosperita.

Alžběta Plívová
tisková mluvčí TOP 09

V Hradci Králové 22. 10. 2011

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme