× Pojďte do toho s námi.

Volební řád Celostátního sněmu TOP 09

22. 9. 2011

Čl. I

Společná ustanovení

 1. Volby konané Celostátním sněmem TOP 09 (dále jen „Sněm“), jakož i nominace vyžadující souhlas Sněmu, připravuje volební komise Sněmu.
 2. Volba předsedy a místopředsedů a členů všech orgánů volených na Sněmu probíhá vždy tajnou volbou.
 3. Navrhovat kandidáty jsou oprávněni delegáti Sněmu dle čl. 2 jednacího řádu Sněmu. Navrhovat kandidáty může delegát Sněmu písemně volební komisi; ústně na základě výzvy předsedy volební komise. Předseda volební komise navrhne Sněmu ukončení podávání návrhů; písemné návrhy doručené volební komisi přednese. Souhlas s ukončením podávání návrhů vyjádří Sněm hlasováním.
 4. Volba se koná nanejvýš ve třech kolech.
 5. Volba je platná, jsou-li hlasovací lístky, v případě elektronické volby devítimístné číselné kódy, vydány většině přítomných delegátů před každým kolem a každou volbou.
 6. Není-li ani ve třetím kole zvolen žádný kandidát, koná se nová volba s novými kandidáty.
 7. Před zahájením volby v každém kole volební komise zkontroluje volební schránky a zapečetí je. Zkontroluje též, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů pro jednotlivé volby.
 8. Jména kandidátů na hlasovacích lístcích jsou uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo, popřípadě jedinečný čárový kód sloužící pro elektronické sčítání. Ve spodní části hlasovacího lístku se uvede počet kandidátů, který je možno volit.
 9. Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise, dále hlasovací lístek, na kterém je zakroužkován větší počet jmen kandidátů, než který byl pro danou volbu stanoven, a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno. Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu nezapočítává. Hlasovací lístek, na kterém je zakroužkován menší počet jmen, než který byl pro danou volbu stanoven, je považován za platný.
 10. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování; delegáti vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.
 11. Pro sčítání hlasů zřizuje volební komise sčítací centrum. Sčítací centrum zajistí pro volební komisi elektronické zpracování hlasovacích lístků. Pracovníci sčítacího centra nerozhodují o platnosti či neplatnosti hlasů. Zpracují jen předané hlasovací lístky, které byly volební komisí zkontrolovány a uznány za platné.
 12. V místnosti, kde se sčítají hlasy, jsou přítomni pouze členové volební komise; pracovníci sčítacího centra a další osoby mohou být přítomny jen souhlasem předsedy volební komise.
 13. Vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní hlasování volební komise, která v zápise zaznamená výsledek hlasování.
 14. Volba může proběhnout elektronicky. V případě elektronické volby se výše uvedené principy použijí přiměřeně, s nutností zachovat principy rovného a tajného hlasování.
 15. V případě elektronické volby je předsedající povinen umožnit zástupci celostátní kanceláře vysvětlit způsob elektronické volby, který bude delegátům také doručen v rámci materiálů Sněmu.

Čl. II

Volba předsedy strany

 1. Delegát volí předsedu strany tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. V případě elektronické volby hlasuje na základě unikátního devítimístného číselného kódu označením a potvrzením jména vybraného kandidáta na zařízení pro sběr hlasů.
 2. V prvním kole je předsedou zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 3. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů. Je-li na prvém nebo na druhém místě více kandidátů, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti.
 4. V druhém kole je zvolen předsedou ten kandidát, který obdržel nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 5. Do třetího kola postupují maximálně 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Je-li více kandidátů se shodným nejvyšším počtem hlasů, rozhoduje los.
 6. Ve třetím kole je zvolen předsedou ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 7. Není-li ani ve třetím kole zvolen předsedou žádný z kandidátů, koná se nová volba podle tohoto volebního řádu.

Čl. III

Volba 1. místopředsedy

 1. Při volbě 1. místopředsedy se postupuje analogicky jako při volbě předsedy.

Čl. IV

Volba místopředsedů

 1. Sněm rozhodne o počtu obsazovaných míst místopředsedů.
 2. V prvním kole jsou zvolení místopředsedy ti kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 3. Nezíská-li nadpoloviční počet hlasů tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet míst místopředsedů, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby.
 4. Obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.
 5. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst; při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
 6. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 7. Obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.
 8. Do třetího kola postupují nezvolení kandidáti z druhého kola, kteří mezi nezvolenými získali v druhém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst; při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
 9. Ve třetím kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 10. Obdrží-li nadpoloviční počet hlasů více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.
 11. Nejsou-li ani po třetím kole obsazena všechna místa místopředsedů, koná se nová volba na neobsazená místa s novými kandidáty podle tohoto volebního řádu.

Čl. V

Volba členů předsednictva a členů výkonného výboru

 1. Při volbě členů předsednictva se postupuje analogicky jako u volby místopředsedů dle čl. IV tohoto volebního řádu.
 2. U volby členů výkonného výboru se postupuje analogicky jako u volby místopředsedů s vypuštěním odst. 1, čl. IV tohoto volebního řádu.

Čl. VI

Volba předsedy, členů a náhradníků celostátní revizní komise

 1. Celostátní revizní komise (dále jen CRK) se skládá z předsedy a dalších dvou členů.
 2. Předsedou komise je zvolen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 3. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali v prvém kole shodný nejvyšší počet hlasů. Ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal většinu hlasů z vydaných hlasovacích lístků.
 4. Členy CRK jsou zvoleni ti delegáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů až do obsazení posledního volného místa.
 5. Náhradníky členů CRK se stávají nezvolení kandidáti na členy CRK v pořadí odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Čl. VII

Volba předsedy, členů a náhradníků smírčího výboru

 1. SV se skládá z předsedy a dalších 2 členů.
 2. Při volbě předsedy, členů a náhradníků SV se postupuje analogicky jako u volby CRK dle čl. VI tohoto volebního řádu.

Čl. VIII

Záznam výsledků hlasování

 1. O výsledku hlasování každého kola volby se sepíše zápis, který podepíší všichni členové volební komise; v zápise o hlasování se uvede
  1. počet vydaných hlasovacích lístků,
  2. počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků,
  3. počet neodevzdaných hlasovacích lístků,
  4. počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty,
  5. konstatování o zvolení, nebo nezvolení kandidáta.
 2. Výsledky hlasování každého kola volby oznámí Sněmu v souladu s předchozím bodem předseda volební komise.

Videa z 2. celostátního sněmu TOP 09

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme