TOP program pro komunální volby 2022

1. Moderně spravované město

Obec nemůže fungovat odtržena od svých občanů, čím více budou zapojeni do procesů rozhodování, tím lépe bude město naplňovat jejich představy. K tomu je nezbytné využít i moderní způsoby komunikace mezi obcí a občany, kteří by měli mít možnost komunikovat s městským úřadem prostřednictvím aplikací, nebo například přes tzv. portál občana. Je jen minimum úkonů, které nejdou řešit jinak než osobním příchodem občana na přepážku.

Obecní a městské úřady jsou zatíženy ohromným množství byrokracie a papírování, které je třeba usnadnit a přizpůsobit na míru každé obci či městu. Služby budou fungovat lépe, pokud budou mít jednotné rozhraní, logiku a občan o nich bude dobře informovaný.

Zapojení občanů do rozhodování – veřejnost by měla být co nejvíce zapojena do rozhodování samosprávy, aby kroky, které město činí vycházely co nejvíce z představ obyvatel o svém městě. Cest k tomuto cíli je celá řada, například veřejná projednávání, pravidelné setkávání s občany, ankety nebo participativní rozpočty.

Moderní způsob komunikace s úřady – je čas služby slučovat a propojovat. Na úřad bude mít každý přístup online z domova, stejně tak bude samozřejmá možnost platit poplatky online.

Snížení byrokracie a zbytečného papírování – zasadíme se o to, aby obec zajistila všechny dostupné formuláře na svých webových stránkách. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany.

Oběžník, nikoli obíhající občan – na úřadě bude mít občan možnost kontaktu pouze s jedním úředníkem, který pak potřebné obchůzky po dalších odborech obešle oběžníkem.

Otevřená data v obcích dostupná každému – veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, budou volně k dispozici i pro komerční využití.

Smart cities jako příležitost i jako riziko – koncept smart cities vnímáme jako příležitost, ale také riziko mnohdy nesmyslných investic, které popírají principy, na kterých vznikly. Proto se i v obcích zavážeme k transparentnosti, návratnosti, reálnosti a otevřenosti přístupu, který do budoucna neomezí konkurenci.

2. Odpovědné hospodaření

Obec a pod ní spadající organizace musí fungovat maximálně transparentně. Chceme odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – neprojídáme městské rozpočty, ale rozumně investujeme do infrastruktury města. Nevyčerpané peníze z obecních či státních peněz by se měly uschovat do rezervních fondů města a využít pro jiné smysluplné účely.

Nemáme právo zadlužovat naše děti a ohrozit tak jejich budoucnost, stejně jako nezodpovědně zadlužovat naše obce. Je proto zásadní také v obcích dlouhodobě hospodařit vyrovnaně.

Průhledné město bez korupce – je nezbytné všechny soutěže důsledně zveřejňovat, stejně tak i znění smluv a průběžné čerpání rozpočtu. Limity pro vícepráce pak nesmějí otevírat prostor pro korupční jednání.

Odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – městské rozpočty nesmí plýtvat penězi na zbytečné projekty, ale rozumně být investovány do infrastruktury města.

Vyrovnané hospodaření – je pro nás zásadní mít dlouhodobě vyrovnané hospodaření obcí. Dluh a dotace nejsou sprostá slova, ale je třeba jich využívat odpovědně. Občan musí mít možnost důsledné kontroly, je proto nezbytné mít přehledný a plně zveřejněný rozpočet do úrovně jednotlivých položek. Jen tak bude pro občany jednoduše pochopitelný.

3. Promyšlený rozvoj

Rozvoj obce by neměl být výsledkem nahodilého rozhodování, ale neustále pokračujícím procesem, který se opírá o odborné podklady. Obce a města musí ke svému území a jeho rozvoji přistupovat odpovědně, promyšleně a v souladu se zájmy občanů.

Spolupráce s urbanisty a (městskými či krajinnými) architekty by měla být normou. Pro investiční akce většího rozsahu by měla být zvažována architektonická soutěž.

Územním plánem to nekončí – role samospráv v územním plánování musí být zásadní. Pomyslný prostor mezi územním plánem a konkrétním realizovaným projektem by měl být vyplněn strategickými dokumenty (strategický plán rozvoje, akční plány).

Architektonické soutěže – budeme podporovat architektonické soutěže a stavební kulturu. Obce budou mít díky spolupráci se státem dostatek volitelných nástrojů, jež umožní systematicky řešit bytovou situaci jejich obyvatel včetně kvalitních „státních“ projektů typových bytových domů.

Obec musí mít zásadní slovo – podpoříme využívání plánovacích smluv. U nové výstavby musí být možnost dohodnout jasná pravidla mezi samosprávami a investory. Posílíme možnost nakládat s pozemky a nemovitostmi ve veřejném zájmu. Budeme prosazovat posílení předkupního práva obcí u nemovitostí se zásadním významem pro rozvoj obce. Pokud nedáme obcím možnost nakládat s nemovitostmi, nebudou mít nástroje, jak zlepšovat životní úroveň a veřejná prostranství.

4. Důstojný život v obci

Obce a města musí myslet na rodiny, aby měly budoucnost, a musí zabezpečit seniory, aby se mohli opřít o svou minulost.

Každá obec musí poskytnout zázemí všem svým obyvatelům napříč jejich věkovým spektrem.

Kvalitní školy a školky – obec jako zřizovatel mateřských a základních škol musí mít dostupné a kvalitní školství ve školách odpovídajících 21. století jako svou jednoznačnou prioritu. Podpoříme základní umělecké školy jako nezastupitelný a unikátní systém moderního vzdělávání.

Komunitní život – Podpora komunitních center, mateřských center a klubů pro seniory. Vytvoření nízkoprahových center pro děti a mládež, zavedení příměstských táborů, podpora služeb pro znevýhodněné děti (např. bezplatné doučování), za pomoci neziskového sektoru či zapojení dobrovolníků.

Stárnoucí populace – obce by měly usilovat o rozvíjení různých typů sociálních služeb jako jsou terénní služby, paliativní péče, odlehčovací služby, domácí péče, či dálkového sledování zdravotního stavu s možností zapojení i soukromého sektoru. Obce se musí připravit na stárnutí populace a zvýšenou poptávku po kvalitním bydlení pro seniory.

5. Kultura i sport 

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a drobného podnikání.

Při budování sportovišť by měly být prioritou školní sportovní areály a multifunkční sportoviště odpovídající technickým parametrům konkrétních sportů. Budeme podporovat dostupná sportoviště pro děti, rodiny, seniory a handicapované sportovce.  Budeme podporovat volnočasové organizace a obdobné aktivity občanské společnosti. 

Zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu, podpoříme knihovny, galerie i dobrovolnické spolky a postupně odstraníme byrokratické překážky, které těmto organizacím znepříjemňují život.

Podpora místních divadel a galerií – komunitní život v obcích je důležitou součástí jejich fungování, proto je třeba kulturní vyžití podporovat nejen v rámci měst a obcí, ale i na úrovní regionální a celostátní. Do tohoto spadá nejen podpora živého umění a ochotnických divadel, ale i podpora pěveckých sborů, stejně tak upozorňování na význam matrikářů v obci. 

Podpora místních sportovních klubů – zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu a jejich důslednou veřejnou kontrolu. Zlepšíme existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.

Podpora dobrovolnických spolků – funkční spolková činnost v malých obcích i městech znamená podporu mladých lidí a přispívá k jejich vztahu k samotné obci.

Přílohy
PDF TOP program pro komunální volby 2022.pdf (855.9 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme