Pět priorit komunální politiky

14. 6. 2018

1. Otevřené město2. Výdaje pod kontrolou3. Moderní infrastruktura
4. Důstojný život v obci5. Kultura především

1. Otevřené město

aneb cesta k jednoduché a srozumitelné veřejné správě

Obecní a městské úřady jsou zatíženy ohromným množství byrokracie a papírování, které je třeba usnadnit a přizpůsobit na míru každé obci či městu. Služby budou fungovat lépe, pokud budou mít jednotné rozhraní a logiku a občan o nich bude dobře informovaný.

Je čas začít úřad ovládat ze svého mobilního telefonu či tabletu. Otevřená data v obcích musí být dostupná každému. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany, aby jejich kontakt s úřadem byl co nejpříjemnější a při nejlepším vyřízen přímo z domova.

 • Moderní způsob komunikace s úřady – je čas služby slučovat a propojovat. Na úřad by měl mít každý přístup online z domova, stejně tak mít možnost platit poplatky.
 • Snížení byrokracie a zbytečného papírování – zasadíme se o to, aby obec zajistila všechny dostupné formuláře na svých webových stránkách. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany.
 • Oběžník, nikoli obíhající občan – na úřadě bude mít občan možnost kontaktu pouze s jedním úředníkem, který pak potřebné obchůzky po dalších odborech obešle oběžníkem.
 • Otevřená data v obcích dostupná každému – veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, budou volně k dispozici i pro komerční využití.
 • Smart cities jako příležitost i jako riziko – koncept smart cities vnímáme jako příležitost, ale také riziko mnohdy nesmyslných investic, které popírají principy, na kterých vznikly. Proto se i v obcích zavážeme k transparentnosti, návratnosti, reálnosti a otevřenosti přístupu, který do budoucna neomezí konkurenci.

2. Výdaje pod kontrolou

aneb investujeme a nezadlužujeme

Prosazujeme povinné zveřejňování soutěží a smluv bez výjimek. Chceme odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – neprojídáme městské rozpočty, ale rozumně investujeme do infrastruktury města. Nevyčerpané peníze z obecních či státních peněz by se měly uschovat do rezervních fondů města a využít pro jiné smysluplné účely.

Nemáme právo zadlužovat naše děti a ohrozit tak jejich budoucnost, stejně jako neodpovědně zadlužovat naše obce. Je proto zásadní generovat vyrovnané příjmy i výdaje obce, které budou moci občané lépe kontrolovat.

 • Průhledné město bez korupce – je nezbytné všechny soutěže důsledně zveřejňovat, stejně tak i znění smluv a průběžné čerpání rozpočtu. Limity pro vícepráce pak nesmějí otevírat prostor pro korupční jednání.
 • Odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – městské rozpočty nesmí plýtvat penězi na zbytečné projekty, ale rozumně být investovány do infrastruktury města.
 • Vyrovnaný obecní rozpočet – je pro nás zásadní mít vyrovnané příjmy i výdaje obce, tudíž je nezbytné mít transparentní účet a přehledný a plně zveřejněný rozpočet do úrovně jednotlivých položek. Jen tak bude pro občany jednoduše pochopitelný. Může tomu pomoci i forma rozklikávacího rozpočtu, zejména u větších měst.

3. Moderní infrastruktura

aneb kvalita rozhoduje

Obec a pod ní spadající organizace musí fungovat maximálně transparentně, stejně tak i veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby. Jsme proti zadávání zakázek jednomu dopravnímu monopolu, o to více podporujeme volnou podnikatelskou soutěž. Nechceme, aby cyklostezky a chodníky končily v poli. Budování nových tras navíc zvýší atraktivnost místa a podpoří místní podnikatele.

 • Veřejná kontrola výstavby dopravní infrastruktury – veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby musí fungovat transparentně a občané by měli mít přístup ke všem smlouvám, které se výstavby týkají.
 • Efektivní dopravní obslužnost obce – při plánování a výstavbě nových infrastruktur budeme počítat se specifikem každého města či obce tak, aby doprava odpovídala potřebám města.
 • Prosadíme nový stavební zákon, který usnadní realizaci všech typů staveb. Žadatel podá jednu žádost, ostatní zajistí příslušný stavební úřad. Chceme také stanovit tzv. fikci souhlasu, tedy pokud se stavební úřad v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za to, že souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavení povolení vydal.
 • Podpora cestovního ruchu – podpoříme budování naučných stezek a cyklotras za účelem zvýšení dostupnosti a zajímavosti obecních míst.

4. Důstojný život v obci

aneb pomoc mladým a potřebným

Je čas otevřít obce lidem s handicapem skrze úpravy veřejných prostor a bezbariérové přístupy na úřad. Je třeba lépe pečovat o seniory, poskytovat jim služby jakými je např. rozvoz jídla, doprava starších lidí skrze “senior taxi”, to vše za přijatelně nízké ceny. Podporujeme též organizování příměstských táborů i služby pro znevýhodněné děti.

Chceme zajistit dostupné bydlení pro zaměstnance škol nejen v Praze a dostat na všechny stupně škol kvalitní personál. Plánujeme též podporovat výuku cizích jazyků formou zahraničních výjezdů žáků. Budeme prosazovat navýšení finančních prostředků do regionálního školství o 30 mld. Kč.

 • Podpora služeb zabývajících se léčbou a péčí o seniory jako je rozvoz jídla pro seniory, kteří žijí doma, za přijatelně nízké ceny.
 • Rozvíjení různých typů sociálních služeb jako jsou terénní služby, paliativní péče, odlehčovací služby, domácí péče, či dálkového sledování zdravotního stavu s možností zapojení i soukromého sektoru. V rámci dostupnosti sociálních služeb podpoříme projekty zapojující studenty rehabilitace či sociální práce v rámci terénních služeb.
 • Otevření obce lidem s handicapem v rámci úprav veřejných prostor, úředních budov, bezbariérových přístupů na úřad či na jednání zastupitelstva obce.
 • Podpora zakládání dětských skupin v obcích – přinese výhody jak pro rodiny, tak i zřizovatele, protože zřízení skupiny je jednodušší než vytvoření míst v mateřských školách.
 • Podpora komunitních center, mateřských center a klubů pro seniory.
 • Vytvoření nízkoprahových center pro děti a mládež, zavedení příměstských táborů, podpora služeb pro znevýhodněné děti (např. bezplatné doučování, za pomoci neziskového sektoru či zapojení dobrovolníků).
 • Pomůžeme samosprávám s úpravou kapacit základních škol, především ale mateřských škol, aby zvládali zákonné požadavky na ně kladené. Připravíme vhodné grantové tituly, které budou odrážet skutečné lokální potřeby.
 • Podpoříme základní umělecké školy jako nezastupitelný a unikátní systém moderního vzdělávání.

5. Kultura především

aneb podpora kulturního života v obcích a městech

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a drobného podnikání.

Zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu, podpoříme knihovny, galerie i dobrovolnické spolky a postupně odstraníme byrokratické překážky, které těmto organizacím znepříjemňují život.

 • Podpora místních knihoven a galerií – komunitní život v obcích je důležitou součástí jejího fungování, proto je třeba kulturní vyžití podporovat nejen v rámci měst a obcí, ale i regionálním a celostátním významu. Do tohoto spadá nejen podpora živého umění a ochotnických divadel, tak i podpora pěveckých sborů a jejich významu, stejně tak upozorňování na význam matrikářů v obci.
 • Zvýšení prestiže tradičních církví spoluprací v oblasti kultury, vzdělávání a sociálních služeb.
 • Grantová podpora začínajících umělců a zavedení architektonických soutěží.
 • Podpora místních a regionální sportovních klubů – zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu a jejich důslednou veřejnou kontrolu. Zlepšíme existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
 • Podpora dobrovolnických spolků – funkční spolková činnost v malých obcích i městech znamená podporu mladých lidí a přispívá k jejich vztahu k samotné obci.
Přílohy
PDF Pět priorit komunální politiky.pdf (74.8 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme