Jak volit ve volbách do Evropského parlamentu 2024

Kdy - kdo - kde - jak aneb stručný průvodce hlasováním

Veškeré informace v plné šíři naleznete na webu Ministerstva vnitra.

Kdy?

Volby se konají v pátek 7. a v sobotu 8. června 2024. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.

Kdo?

Volit ve volbách do Evropského parlamentu může každý volič, který splní následující kritéria:

  • Alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
  • Je státní občanem České republiky nebo občanem jiného členského státu EU, který se nejméně 45 dní před volbami, tzn. do 24. dubna 2024, přihlásí k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a je zapsán do seznamu voličů.
  • Nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Kde?

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, kam podle místa svého trvalého pobytu patří.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR, musí si však zažádat o voličský průkaz, který při hlasování odevzdá okrskové volební komisi.

Jak?

Při volbách do Evropského parlamentu vkládá volič do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek, v jiném případě je hlas neplatný.

Hlasovací lístek může volič upravit zakroužkováním pořadového čísla maximálně u dvou kandidátů, a tak jim udělit přednostní hlasy. Pokud jich ale zakroužkuje více, nepřihlíží se k nim a lístek se počítá pouze ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Nemohu volit v místě svého bydliště, co mám dělat?

Pokud předem víte, že se v době konání voleb nebudete nacházet v místě svého bydliště, ale volit chcete, pak máte možnost požádat si o si voličský průkaz. Ten Vám umožní volit v libovolné volební místnosti po celém území ČR.

Žiji nebo žil jsem v cizině, jsem zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí

V tomto případě si můžete na zastupitelském úřadě zažádat o vydání voličského průkazu, a to nejpozději do 31. května 2024 písemně nebo 5. června 2024 osobně. S tímto průkazem budete oprávněn odvolit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Můžete také požádat o vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu, zastupitelský úřad Vám v takovém případě vydá potvrzení, které musíte do 5. června 2024 předložit příslušnému obecnímu úřadu sestavujícímu seznam voličů nebo ho předložit přímo okrskové volební komisi v místě Vašeho trvalého bydliště v den voleb.

Další podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Žiji v cizině a chci hlasovat pro kandidáty jiného členského státu, jak se mohu zúčastnit voleb?

Volby do Evropského parlamentu se konají v rozmezí od 6. 6. 2024 (čtvrtek) do 9. 6. 2024 (neděle), termín konání voleb se v jiných členských státech může lišit od českého. Pokud chcete hlasovat v cizí zemi, je třeba splnit podmínky, které si daný členský stát stanovil svým právním předpisem. Tyto informace by měly být volně přístupné na webových stránkách daných členských států.

Další podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Jsem občanem jiného členského státu EU, mohu volit na území ČR?

Volit na území ČR pochopitelně můžete. Kromě věkové hranice a přihlášení k pobytu na území ČR je třeba, abyste byl zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad a sestavuje ho pro každé volby do EP postupem daným zákonem. Jak se do tohoto seznamu zapsat? Stačí o zápis požádat osobně u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jste přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. Důležité je tak učinit nejpozději 40 dnů před volbami, tzn. nejpozději 28. 4. 2024. Úřad Vás bude o vyřízení žádosti informovat nejpozději 23. 5. 2024.

Pokud jste podal tuto žádost již v minulých volbách do Evropského parlamentu a nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu, pak stále splňujete podmínky. I přesto si raději svůj zápis ověřte.

Vzory žádosti i další podrobnosti najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme