Doprava je bolavou páteří Prahy 6. Chceme, aby se Praha 6 nestala tranzitní oblastí pro automobilovou dopravu, proto budeme podporovat kvalitní celoměstský systém dopravy, maximální využívání veřejné hromadné dopravy a budování záchytných parkovacích ploch P+R.

Chceme mnohem důsledněji kontrolovat průběh stavby tunelu Blanka, vynakládané prostředky i kvalitu projektů. Budeme minimalizovat škody a negativní vlivy působení na životní prostředí a kvalitu života v blízkém okolí stavby. Stavební firmy musí zodpovídat za udržování čistoty v přilehlých komunikacích.

V návaznosti na výstavbu části městského okruhu Blanka budeme vyžadovat v celé délce dořešení navazujícího parteru formou preference pěších cyklistických vazeb a ploch zeleně. Nepřijatelně je navržen pěší přístup přes městský okruh od Dejvic směrem k Pražskému Hradu.

S ohledem na dopravní situaci v naší městské části budeme prosazovat dokončení vnějšího dopravního okruhu.

Prosadíme, aby výstavba Břevnovské radiály byla podmíněna zprovozněním vnějšího dopravního okruhu a její konečné řešení bylo zpracováno s ohledem na navazující obytné území. Budeme usilovat o taková dopravní opatření, aby po zprovoznění městského okruhu na území naší městské části byla zajištěna bezpečnost na ulicích Patočkova a Bělohorská, včetně nutné ochrany obyvatel v navazujícím obytném území.

V případě realizace Břevnovské radiály jednoznačně podporujeme její zahloubenou variantu.

Zasadíme se o to, aby v městském prostředí nebyla navrhována komunikace dálničního typu.

Rozšíření letiště „Ruzyně“ nechceme blokovat, jeho rozvoj však důrazně podmiňujeme předchozím vyřešením a realizací návazné kolejové dopravy se související ochranou obytných území.

V návaznosti na prodloužení trasy „A“ metra budeme požadovat doplnění návrhu o řešení možnosti vybudování kapacitních parkovacích ploch, v podobě hromadných parkovišť, či P+R.

Nechceme pokračovat v rozšiřování rezidenčních parkovacích zón způsobem, který poškozuje občany i podnikatele a umožňuje lidem parkovat prakticky jen ve vlastní čtvrti. Prosadíme, aby problém parkování byl řešen jednotným celopražským systémem, který by zohlednil problémy každé lokality, a aby občané Prahy 6 mohli i v jiných čtvrtích parkovat za stejných podmínek jako tamní rezidenti. Parkování mimopražských aut je třeba dořešit záchytnými parkovišti na příjezdech do Prahy v blízkosti stanic městské hromadné dopravy.

Pro Prahu 6 je proto důležité vybudování nových záchytných parkovišť a zvyšování kapacity stávajících. Budeme usilovat i o výstavbu cenově dostupných podzemních garáží pro zajištění parkování rezidentů.

Zajistíme plošnou revizi dopravního značení a přechodů pro chodce k zajištění lepší plynulosti provozu a větší bezpečnosti občanů.

Myslíme na chodce i cyklisty a zabezpečíme, aby Prahou 6 bylo možné nejen plynule projet, ale především také plynule projít. Stejné úsilí, jaké je věnováno plánování dopravních staveb, je třeba věnovat i plánování pěší dostupnosti a propustnosti. Na pěší trasy by mělo navázat také smysluplné plánování a budování cyklostezek, tak, aby to nebyly jen izolované fragmenty končící na rušné komunikaci, ale aby byla zajištěna jejich provázanost.

V  rámci řešení uličních parterů budeme hledat možnosti pro bezpečné odkládání kol.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme