Předsedkyně Kontrolního výboru Marie Zacharová: „Občané si často stěžují, že se stali obětí předvolebních slibů.“

21. 7. 2016

Kontrolní výbor (KV) MČ Praha 4, který zřizuje zastupitelstvo a volí jeho předsedu/předsedkyni a další členy tohoto orgánu, kontroluje především plnění usnesení zastupitelstva a rady, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části v samostatné působnosti a plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. KV předsedá zastupitelka Marie Zacharová (TOP 09), která má s prací KV zkušenosti již z minulého volebního období.

Práce KV je jasně specifikovaná, takže čím se zabýval v poslední době a s jakými výsledky?

KV se zabýval celou řadou témat a podnětů. Zmíním především jednací řád výborů zastupitelstva a komisí rady. Původní jednací řád umožnil veřejnosti zúčastnit se zasedání výboru či komise, na kterých byly zmiňovány osobní údaje pod podmínkou podpisu mlčenlivosti. Jsem samozřejmě pro to, aby veřejnost mohla být přítomna na těchto zasedáních, nemohu ale souhlasit s podpisem mlčenlivosti, protože dotyčného občana, který tento závazek podepíše, nemůžeme legitimovat. Nevíme tedy, kdo závazek opravdu podepsal, a v případě, že by mlčenlivost porušil, nemůžeme ho postihovat. Představte si, že například komise, která má rozhodnout o přidělení sociálního bytu některému z členů vaší rodiny, bude na zasedání za přítomnosti veřejnosti zmiňovat jeho osobní údaje, tedy rok narození, bydliště, lékařské diagnózy apod. Z důvodu právní opatrnosti ve smyslu porušení zákona o ochraně osobních údajů jsem proto oslovila Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o jeho stanovisko. Úřad dal za pravdu mé obavě z možných úniků osobních údajů a na základě toho byl jednací řád přepracován. V případě projednávání osobních údajů ve výborech či komisích mohou tyto prohlásit zasedání za neveřejné. A jen podotýkám, že zastupitelé jsou vázáni mlčenlivostí ze zákona.

K vašim rukám určitě chodí i podněty od občanů. Co jste na zasedání KV museli řešit?

Řešili jsme stížnost občanů na výpověď nájemních smluv na 99 let na pronájem pozemků pod domy, které zprivatizovali. Někteří majitelé si už pozemky pod svými domy koupili, ostatní nabídku radnice na uzavření nájemní smlouvy na kratší dobu nebo na odkup odmítají. KV doporučil Radě MČ Praha 4 urychlit agendu spojenou s prodejem pozemků pod privatizovanými domy a zvážit doplnění pravidel o možnost prodávat pozemky za cenu dle znaleckého posudku s odkazem na zásady řádného hospodáře. Z kontrol, kterými se KV zabýval, zmíním například kontrolu využívání služebních vozidel v souladu s nařízením tajemníka, kontrolu namátkově vybraných nájemních smluv uzavřených městskou částí k nebytovým objektům, kontrolu vyřizování interpelací, kontrolu jednání výborů a komisí v souladu s jednacím řádem, pravidelnou kontrolu plnění usnesení rady a zastupitelstva a další.

Když se vrátím k občanům, měli ještě nějaké jiné výhrady?

Podněty občanů se často týkají zhoršené kvality bydlení, nepředložení informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a nečinnosti úřadu v řadě záležitostí. Některé podněty jsou oprávněné, jiné nikoliv. Je třeba upozornit, že zhoršenou kvalitou bydlení se zabývají především odbor obecního majetku, odbor kontroly a 4-Majetková a.s. Teprve pokud tyto nekonají, může se tím zabývat KV na základě stížnosti na nečinnost výše jmenovaných. Občané se na mne také často obracejí s tím, že se stali obětí předvolebních slibů. Je opravdu těžké pomoci jim vyřešit problémy, jejichž vyřešení jim některé politické strany slibovaly.

Jak často KV zasedá a kolik má členů?

Scházíme se přibližně jednou měsíčně. Kontrolní výbor má devět členů z řad koalice i opozice. Jako předsedkyně KV se snažím, aby KV plnil svoji funkci kontrolního a poradního orgánu zastupitelstva a děkuji všem členům za přínosnou a věcnou spolupráci.

Adresují vám lidé stížnosti, které přímo nespadají do kompetence KV?

Ano, stává se to, především když jde o stížnosti na nevyhovující bydlení.

Spolupracujete s odbory napříč úřadem?

Samozřejmě, bez toho by naše práce nebyla úplná. Spolupracujeme s odborem obecního majetku, s odborem hospodářské správy, odborem kontroly a dalšími.

Pokud chci vědět, s jakým výsledkem KV můj podnět projedná, mohu se jeho zasedání zúčastnit? Jistě, zasedání jsou veřejně přístupná, stačí se přihlásit přes www.praha4.cz. Jak jsem však již uvedla, může se stát, že vzhledem k projedná- vání citlivých osobních údajů prohlásíme zasedání KV za neveřejné. V takovém případě o tom přihlášené návštěvníky včas informuji, právě tak jako o termínu, kdy jejich podnět přijde na řadu.

Práce v KV pro vás není ničím neznámým, v minulém volebním období jste spolupracovala s předsedou KV. Máte tedy dostatek zkušeností i znalostí. Je nějaký případ, který nemůžete vytěsnit z hlavy?

Asi nejzoufalejší jsou případy lidí, kteří žijí v zanedbaných obecních domech. Oni by si byty nejraději odkoupili, ale Praha 4 se nemůže zbavit veškerého movitého majetku, protože peníze z nájmu jsou důležitou položkou obecního rozpočtu. Před očima mám například návštěvu v bytě jedné paní, kde byla opakovaně naměřena vysoká vlhkost vzduchu. Její případ se řeší už přibližně šestým rokem a teprve teď to vypadá, že se po dohodě městské části a dotyčné paní dopracujeme k tomu, že by jí mohl být přidělen nový byt. Je třeba ale zdůraznit, že chyba v tomto případě nebyla pouze na straně městské části, která musí jednat podle zásad řádného hospodáře. A takových případů tu, bohužel, máme více…

Vaše práce je především o kontrole. Co všechno musel KV ještě prověřit?

Vyžádala jsem si podněty občanů za určité období a zkontrolovala jsem, zda jim bylo řádně zodpovězeno. Také jsem zkontrolovala, zda výbory a komise jednají v souladu s jednacím řádem. Doporučila jsem, aby si ve výborech i komisích schvalovali program. Umožní to přehlednější práci všem zainteresovaným. Dále by měla zasedání začínat ve stanovený čas, aby se nestávalo, že občané, kteří se přišli na zasedání podívat, museli čekat, než se postupně členové sejdou.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme