Volební program TOP 09 pro Prahu 2

9. 9. 2014

Základní princip politiky TOP 09 v Městské části Praha 2 pro následující volební období zůstává stejný: Chceme pokračovat v úsilí o maximální zprůhlednění a zefektivnění fungování veřejné správy a o zajištění pohodlí a bezpečnosti pro naše občany.


Bezpečnost    

Život v centrální části velkoměsta nese se sebou nejen příjemné bydlení se snadnou dostupností služeb, ale také zvýšený výskyt nežádoucích společenských a kriminálních jevů, které při vysoké hustotě zalidnění a pohybu velkého množství lidí nelze zcela vymýtit.

To pro nás znamená, že tomuto problému musíme věnovat stálou, každodenní pozornost. Kromě represivních nástrojů je třeba se zaměřit především na prevenci těchto jevů. Důležitou oblastí bezpečnosti v 21. století je také zajištění infrastruktury pro krizové situace.

Naše priority:

 • kultivace veřejného prostoru, která sama o sobě snižuje nebezpečí kumulace rizikových osob v určitém místě (například Karlovo náměstí) a je významným nástrojem prevence kriminality
 • ve spolupráci s Městskou policí vytvoříme koncepci, která zefektivní její práci ve všech oblastech činnosti; nadále budeme přispívat na modernizaci jejího vybavení
 • podpoříme organizace, které se věnují osvětě v oblasti drogové problematiky, poskytují péči při léčbě závislostí, pomoc ohroženým dětem, rizikovým mladistvým nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci či lidem ohroženým domácím násilím
 • ve spolupráci s Magistrátem hl.m.Prahy budeme usilovat o navýšení počtu strážníků v Praze 2
 • nadále trváme na nulové toleranci vůči hazardu na území naší městské části

 

Životní prostředí

Péče o veřejný prostor v Praze 2 je pro nás jednou z hlavních priorit. Zatížení naší městské části různými škodlivými vlivy, jako je hluk či nadměrné exhalace je enormní a vadí nám všem. To je třeba změnit. Aby se nám na Praze 2 kvalitně bydlelo a žilo, jsme připraveni důrazně pracovat na všestranném zlepšení životního prostředí v Praze 2. Po období rozsáhlých a nákladných investic (Grébovka, Bastion) budeme klást důraz na odstraňování drobnějších, ale o to viditelnějších vad na kráse Prahy 2.

Naše priority:

 • zajistíme pravidelný monitoring stavu uličního parteru a parků s důrazem na rychlé odstraňování nedostatků (poškozená dlažba, poškozená zeleň, rozbité koše a lavičky, nefungující osvětlení, černé skládky, znečištění všeho druhu a podobně)
 • zajistíme dosázení chybějících stromů a opravy poškozených chodníků, ať už finanční spoluúčastí nebo získáním chodníků a pouliční zeleně do přímé správy Prahy 2
 • v souladu se společným memorandem MČ Praha 2 a Magistrátu hl.m.Prahy zahájíme další etapu rekonstrukce Karlova náměstí s ohledem na kulturní a společenský význam tohoto místa
 • budeme pokračovat v rekonstrukci části parku Folimanka, která přilehá k hradbám
 • požádáme o svěření čištění ulic pod naši správu (včetně dislokace finančních prostředků na to určených) a prosadíme důkladnější čištění ulic včetně tramvajových pásů tak, aby se snížila prašnost ulic
 • budeme podporovat provoz Botanické zahrady v ulici Na Slupi jako klidného místa pro odpočinek obyvatel Prahy 2
 • ve všech činnostech směřujících k naplnění hesla „Životní prostředí = prostředí pro život„ budeme spolupracovat s občany naší městské části a využívat jejich připomínek a nápadů

 

Doprava

Naším cílem v celopražské dopravní politice je prosadit urychlené dobudování východní části Městského okruhu a následně výrazně omezit provoz na Severojižní magistrále, která by měla ztratit status pražské páteřní komunikace. Tento koridor bude třeba „humanizovat“ a organicky navrátit do městského prostředí. Ve spolupráci se zastupitelstvem hl. města Prahy upravíme systém parkovacích zón tak, aby byl zachován komfort pro rezidenty a současně byl přátelštější vůči živnostníkům, podnikatelům při zásobování a návštěvníkům naší městské části.

Naše priority:

 • zlepšíme kontrolu parkování na rezidentních zónách
 • na základě dlouhodobého monitoringu obsazenosti vytipujeme další možná místa pro zavedení smíšených parkovacích zón
 • vytipujeme rizikové přechody pro chodce a zasadíme se o jejich úpravy ke zvýšení bezpečnosti provozu
 • podpoříme programy dopravní výchovy a spolupráce mezi školami a Městkou policií
 • podpoříme další rozvoj cyklostezek v návaznosti na koncepci hl. města Prahy tam, kde náklady budou přiměřené a současně bude zaručena bezpečnost všech účastníků silničního provozu

 

Sociální politika

Jsme přesvědčení, že pozitivní přístup k sociální oblasti vede k posílení odpovědnosti osobní i odpovědnosti místních komunit. TOP 09 jako strana konzervativní podporuje vznik a udržení přirozených sociálních vazeb vznikajících v rodinách i v místě bydliště. Přirozená sociální síť spoluvytváří bezpečný prostor pro výchovu dětí, napomáhá vzájemné sounáležitosti při řešení obtížných situací v životě jednotlivce i rodin. Kvalitní sdílení veřejného prostoru obce všemi sociálními skupinami, které žijí v místě, přitom posiluje i jejich odpovědnost a spolu s včasným definováním možných problémů přímo v místě funguje jako přirozená prevence kriminality.

Naše priority:

 • využijeme a rozšíříme všechny dostupné finanční nástroje obce (nastavení priorit rozpočtu, dotace a granty, různé formy úlev pro určité sociální skupiny)
 • poskytneme prostor pro sdílení informací a propagaci zásadních témat a poskytovaní nízkoprahového poradenství (v místním tisku Noviny Prahy 2, legální výlepové plochy, dny otevřených dveří v různých institucích)
 • podpoříme projekty neziskových organizací. Jako nástroje použijeme pravidelnou komunikaci s místními nestátními neziskovými organizacemi, granty a dotace, webové stránky městské části, informační akce ve veřejném prostoru. Budeme zaštiťovat vybrané projekty a spolupořádat diskusních setkání k vybraným problémům
 • v rámci komunitního plánování sociálních služeb budeme usilovat o posílení sociální soudržnost komunity s cílem předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin

 

Školství

Chceme pokračovat ve zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu. Nadále chceme využívat alternativní přístupy ke vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a současně vytvářet preventivní programy pro zlepšení školní atmosféry. Je pro nás důležité, abychom prosazovali zdravý životní styl. Při práci s žáky budeme klást důraz na prevenci rizikových forem chování (šikana, záškoláctví, projevy rasismu a xenofobie, vandalství, apod.)

Naše priority:

 • budeme plánovitě pokračovat v postupné obnově materiálního vybavení škol a školek i rekonstrukcích budov školních a předškolních zařízení
 • připravíme motivační programy pro učitele, jejichž nedílnou součástí bude i možnost dalšího vzdělávání včetně zahraničních stáží nebo výměnných pobytů.
 • zasadíme se o uplatňování moderních trendů zdravé výživy v jídelních provozech
 • rozšíříme počet i spektrum meziškolních akcí abychom přispěli k přirozenému setkávání a vzájemnému poznávání se dětí školního i předškolního věku v rámci celé městské části i mimo ni
 • konec tzv. „babyboomu“ umožní snížit počty dětí v jednotlivých třídách mateřských škol nejvýše na dvacet
 • vytvoříme podmínky pro vznik školních poradenských pracovišť (výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog)
 • podpoříme provozování mateřských center, do nichž mohou matky své děti umístit, např. na dobu mezi 8. až 14. hodinou a vznik miniškolek, s podmínkou stálého dohledu na kvalitu péče

 

Kultura

 Během posledních let vzniklo v Praze 2 několik přirozených kulturních center, která se stala významnou součástí kulturního života naší městské části. Kromě nich si ovšem zaslouží podporu obce i veškeré další kulturně společenské aktivity, které přispějí zejména k oživení veřejného prostoru. V tomto ohledu zefektivníme grantový systém, aby o menší granty na pořádání různorodých akcí ve veřejném prostoru Prahy 2 bylo možné žádat v průběhu celého roku. Péče o historické kulturní dědictví je dalším zásadním úkolem v této oblasti. 

Naše priority:

 • budeme i nadále podporovat již zavedené a osvědčené akce jako jsou například Zažít město jinak nebo Vinobraní. Podpoříme také nové zajímavé akce, které zpestří kulturní nabídku na Praze 2
 • podpoříme další rozvoj Novoměstské radnice, příspěvkové organizace městské části, která nabízí široké spektrum akcí, jako jsou výstavy, koncerty, festivaly či řemeslné trhy
 • chceme, aby Vinohradská knihovna patřila i nadále k nejlepším místním knihovnám v Praze
 • ve spolupráci s Akademií múzických umění budeme pokračovat ve společných kulturních projektech na Bastionu a v Havlíčkových sadech (koncerty v Groebeho vile), které si získaly své pravidelné návštěvníky, zejména z řad našich seniorů
 • věnujeme zvýšenou pozornost jak údržbě, tak citlivé rekonstrukci památkově chráněných objektů na území MČ Praha 2 nejen podporou jednotlivých projektů formou grantů, ale i formou přímého spolufinancování

 

Transparentní veřejná správa a e-Government

Nadále pro nás platí, že jedinou důvěryhodnou politikou, ve kterou věříme, je transparentní a pro občany pochopitelná veřejná správa. Chceme k tomu využít nástrojů e-Governmentu (elektronizace veřejné správy) což současně předpokládá zpřístupnění možnosti využívání informačních technologií široké veřejnosti. Pomocí informačních technologií chceme dosáhnout potřebných úspor, pokračovat v zavádění přehledných procesů, šetřit čas občanům při vyřizování úředních záležitostí a zamezit jakékoliv korupci v oblasti veřejných zakázek.

Naše priority:

 • zjednodušení veřejných agend, možnost vyřízení úředních záležitosti i mimo pracovní dobu prostřednictvím informačních technologií
 • využívání elektronických aukcí na všechny použitelné komodity, tedy i tam, kde to zákon o veřejných zakázkách přímo nevyžaduje
 • důsledná kontrola veřejných zakázek od jejich vypsání až po realizaci, zveřejnění registru smluv
 • zpřístupnění všech dokumentů a usnesení orgánů samosprávy, včetně zápisů z komisí Rady a výborů Zastupitelstva v maximální možné míře
 • maximální průhlednost procesu přidělování všech grantů – informování na internetu i na úřední desce


Hospodaření

Základním principem hospodářské politiky městské části je pro nás i pro následující volební období vyrovnané či přebytkové hospodaření. Výnosy z prodeje obecních domů a bytů stávajícím nájemcům nebudou využívány k posílení příjmové stránky rozpočtu, tedy k maskování ztrátového hospodaření. Příjmy z prodeje majetku považujeme za mimořádné a budeme je používat výhradně jako investice do rozvoje městské části.

Naše priority:

 • v oblasti běžných výdajů zefektivnit hospodaření Úřadu městské části na základě personálního auditu a ekonomické analýzy struktury a objemu externě nakupovaných služeb při zachování všech parametrů řádného fungování místní správy
 • při plánování veškerých investičních akcí zohlednit i finanční dopad na běžné výdaje rozpočtů let následujících, zvláště výši budoucích nákladů na údržbu zhodnoceného majetku
 • zkvalitnit přípravnou fázi investičních projektů s cílem snížit objem případných víceprací a při plnění zakázky zajistit kvalifikovaný stavební dozor ze strany MČ i správních firem
 • orientovat grantovou politiku na rozšíření portfolia nabídky veřejně prospěšných služeb i s variantou vícezdrojového financování 
 • pro čerpání finančních prostředků získaných z prodeje bytů budou stanovena přesná kriteria a roční limity čerpání, nebudou použity na krytí běžných výdajů rozpočtu, ale výhradně na investiční akce

 

Správa majetku a bytová politika

Městská část Praha 2 je vlastníkem velkého množství bytových domů a jedním z největších pronajímatelů bytů v Praze, což sebou nese i značné náklady na jejich správu. Prodej zbytného obecního majetku musí respektovat dvě základní kritéria: ekonomické a sociální. Domy s větším počtem malometrážních bytů budou nadále sloužit především pro sociální potřeby občanů Prahy 2. Vzhledem ke stále omezenějším a nejistějším příjmům ze státního rozpočtu a především rozpočtu hl.m. Prahy je zároveň bezpodmínečně nutné, aby si obec zachovala vlastnictví těch budov a prostor, jejichž výnos z pronájmu, zejména nebytových prostor, bude zaručovat dlouhodobý příjem do obecního rozpočtu.

Naše priority:

 • vytvoříme nový dobře fungující model správy obecního majetku
 • budeme i nadále nabízet k odkupu pozemky pod dříve prodanými obecními domy jejich současným vlastníkům, případně usilovat o změnu pro městskou část nevýhodných dlouhodobých nájemních smluv
 • upřesníme reálnou potřebu počtu malých bytů pro sociální funkci obce
 • budeme pokračovat v pořádání veřejných soutěží (aukcí) o volné obecní byty za smluvní nájemné
 • u zvýhodněných pronájmů budeme průběžně kontrolovat plnění kriterií příslušných pravidel

 

Regionální organizace TOP 09 Praha 2

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme