Nebezpečné stromořadí za fotbalovým hřištěm aneb Ekoterorismus v Kolodějích

27. 3. 2017

Často jsem slýchával od svých kolegů, zástupců městských částí ve výboru našeho regionu, o různých formách ekoterorismu, respektive o spolcích, které to se zelení (zejména se stromy) myslí více či méně jen dobře. Jak jsem byl rád, že podobné problémy nemusíme v Kolodějích řešit. Bohužel první kauza na sebe nenechala dlouho čekat. V rámci vedení radnice jsme v dobré víře přistoupili k záměru pokácet letité a nebezpečné stromořadí topolů kanadských za fotbalovým hřištěm.

Předesílám, že na problém přestárlého stromořadí těsně přilehlého k fotbalovému hřišti bylo poukazováno několik let a všichni zástupci spolků, které hřiště využívají, apelovali i na minulá vedení, aby se situace řešila. Statika stromů je vychýlená, dochází k častým polomům, byl zaznamenán případ pádu větší větve během tréninku fotbalistů. Standardně jsme tedy objednali dendrologický průzkum, který zhodnotil, že se jedná o krátkověké stromy, které jsou již za svou životností. Prořez nebyl možný, neboť by došlo k narušení již tak nestabilní statiky stromů a jedinou možností tak bylo stromořadí pokácet. V rozhodnutí o kácení jsme se zavázali k adekvátní náhradní výsadbě, která by kompenzovala způsobenou ekologickou „újmu“ - ta nastává vždy, kácí-li se jakýkoliv strom v jakémkoliv stavu.

Ventilovali jsme, že k celému problému chceme přistoupit maximálně ekologicky a šetrně. Předesílám, že jsme tuto skutečnost komunikovali vůči občanům a veřejné mínění bylo nakloněno našemu řešení. Nicméně okamžitě, kdy jsme záměr o kácení zveřejnili, došlo k aktivaci několika spolků v Praze, a to ze strany jednoho místního sdružení o cca 5 členech, které nejspíše vycítilo šanci k jednoduché obstrukci a ventilování levného tématu. Na MHMP a ČIŽP bylo podáno cca 7 podnětů.

Abych celou genezi této kauzy zkrátil s ČIŽP jsme se dohodli, že vyhotovíme další dendrologický posudek, vypracujeme vyprecizovaný projekt na náhradní výsadbu ve větším rozsahu než budou pokácené stromy, zorganizujeme místní šetření všech zainteresovaných a přistoupíme k vydání nového rozhodnutí o kácení. Celá akce se tak posune o cca 1 rok, samozřejmě že s nejistým výsledkem, a nám nebude zbývat nic jiného, než občanům vysvětlovat, proč nebezpečné stromořadí podél hřiště stále stojí.   

 

Za vedení ÚMČ Praha - Koloděje: Angela Morávková, starostka

Vladimír Mužík, místostarosta

 

 Texty a komentáře k problematice:

 

„V loňském roce, jako reakce na zintenzivňující se polomy stromořadí topolů kanadských za fotbalovým hřištěm, ke kterým docházelo samovolně nebo při poryvech větrů, jsme přistoupili k objednání dendrologického průzkumu těchto stromů. Bohužel, tato zpráva jen potvrdila, co je již delší dobu zjevné, a tedy že tyto stromy, které několik desetiletí vytvářely nezaměnitelný kolorit v areálu fotbalového hřiště, jsou již za svou životností a představují bezpečnostní riziko.

Znalecký posudek vyhotovila Irena Dundychová, znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie a dále citujeme některé závěry z jejího posudku: „Vitalita u všech topolů byla stanovena stupněm 3, vitalita silně snížená.“ Tento stupeň je charakterizován následovně: „Stromy silně poškozené, vykazující velmi silné odchylky od normálu. Jejich existence je ohrožena bezprostředně nebo během krátkého období. Speciální opatření k prodloužení existence bývají často již málo účinná, obtížně realizovatelná.“ V závěru posudku je pak uvedeno: „… ve všech případech se jedná o stromy ve zhoršeném zdravotním stavu se znaky začínajícího rozpadu korun. Vitalita všech posuzovaných dřevin i jejich provozní bezpečnost je snížená. …. Topoly jsou krátkověké dřeviny, zpravidla se dožívají 80 let. Vzhledem k tomu, že se jedná o rychle rostoucí dřeviny, používají se jako dočasné – výplňové dřeviny, které je nutné včas odstranit. Stromy byly vysazeny na vzdálenost od sebe cca 3-4 m, nebyl vytvořený dostatečný prostor pro rozvoj mohutných korun. … V současné době dochází k ulamování a pádu velkých větví. Vzhledem k současnému zdravotnímu  stavu, ekologické a estetické hodnotě a rizikům, které představují pro své okolí, doporučuji topoly kanadské Populus x canadensis Moench pokácet  nahradit novou výsadbou dlouhověkých listnatých a jehličnatých dřevin. U nových výsadeb je nutné dodržet vzdálenost od sebe cca 8-10 , tak, aby se v budoucnu předešlo výše uvedeným problémům.“

Stromořadí těsně přiléhá k hranici fotbalového hřiště a delší dobu tak ohrožuje fotbalové hráče či občany při různých akcích, které se zde konají. Uvědomujeme si, že se jedná o citlivou záležitost, nicméně uvedená fakta nás donutila v této věci jednat. Lidské zdraví je přece jenom přednější a skutečnost, že stromy jsou přestárlé, nás přiměla zvážit pokácení stromořadí. Neřešit tuto situaci by do budoucna znamenalo omezení užívání části fotbalového hřiště. K celé záležitosti přistupujeme obezřetně a v maximální míře ekologicky. Zároveň chápeme, že jelikož toto stromořadí zde mělo nejen svou jistou funkci, ale také vytvářelo estetický ráz hřiště, je nutné přistoupit k této lokalitě šetrně. V souladu s danými normami zajistíme náhradní výsadbu v plné míře, která bude provedena ve větší vzdálenosti od hřiště, stále na pozemcích MČ, čímž se zároveň rozšíří celý fotbalový areál pro další sportovní aktivity. V rámci rozvoje areálu zde plánujeme výstavbu mj. atletické dráhy s doskočištěm tolik potřebnou pro ZŠ, kde jakékoliv atletické prvky chybí a vzhledem k omezenému prostoru je zde ani nelze budovat. Dále nyní konzultujeme a vybíráme vhodné stromy pro účely náhradní výsadby. Kritéria pro vybíraný druh stromů jsou jednak životnost, náročnost na údržbu, bezpečnost, rychlost růstu a také estetika. Chceme tedy zabezpečit urychlenou náhradu za pokácené stromořadí a zajistit opět oku lahodící pohled na vzrostlou zeleň. V současné době, kdy mám rozhodnutí a podklady pro kácení k dispozici, probíhá výběrové řízení na zhotovitele kácení a rozhoduje se o technologii likvidace kořenů.

                                                           

Níže uvádíme vyjádření zástupců spolků, kteří fotbalové hřiště využívají, a se kterými jsme tuto problematiku taktéž diskutovali:

 

FK Slavoj Koloděje:

Za mě osobně: jako člověk, který aktivně využívá plochu fotbalového hřiště v rámci vedení dětského fotbalového kroužku, znám velice dobře stav stromů za hřištěm. Situace je kritická a máme dlouho obavy o bezpečnost při silnějších větrech. Z tohoto důvodu ani netrénujeme na straně hřiště, která přímo přiléhá ke stromořadí. Chápu, že může mít někdo výhrady, avšak toto je skutečnost, kterou je potřeba řešit. Jako člen sportovní komise jsem byl také seznámen s obsahem znaleckého posudku na stav stromořadí a dále také s budoucími plány úřadu v areálu hřiště, které ve vztahu k fotbalu vítáme.

                                                                                                               Dan Kubín  

SK Slavoj Koloděje:

Stromořadí za hřištěm jsou letitým problémem, protože se o stromy nikdo nestaral. Větve se pod vlastní tíhou lámou a padají na hřiště v pravidelných intervalech a dlouhodobě ohrožují fotbalisty. Dokonce jsme zaznamenali pád ulomené větve při tréninku dětí. Stromy tedy ohrožují hráče a děti, a dále stěžují samotnou údržbu fotbalového hřiště. Do běžné údržby jsme se několikrát pouštěli sami s velkým rizikem a žádali jsme několikrát ÚMČ o zjednání nápravy. Dále uvádíme, že současné oplocení bylo posunuto před stromořadí právě s ohledem na možnost pádu větví či celých stromů. Navíc kořeny stromů prorůstají již pod trávou a dochází ke znehodnocování údržbové techniky. Z těchto důvodů souhlasíme s pokácením stromořadí a s náhradní výsadbou. Přimlouváme se zároveň k výběru vhodnější stromů, zejména pokud jde o životnost a bezpečnost. Jelikož na kolodějském fotbalovém hřišti působíme několik desítek let, snažíme se tento problém diskutovat. Můžeme říci, že například od starousedlíků,  a to dokonce i od těch, kteří současné stromořadí sázeli, máme názor, že s pokácením souhlasí.

                                                                                                                      Luděk Grabinský

                                                                                                                      Václav Němeček

 

Fotbalová akademie Radka Sňozíka:

Za tu relativně krátkou dobu, co působíme v Kolodějích v části fotbalového areálu a staráme se o fotbalové hřiště, což nás stojí nemalé prostředky, nám vzrostlé stromy za hřištěm působí nemalé problémy. Pravidelně hřiště a za hřištěm čistíme od napadaných větví a na první pohled je vidět, že přerostlé stromy jsou již za svým zenitem. Je jen otázka času, kdy se zde přihodí nějaké zranění v důsledku nenadálého odlomení větvě. Navíc hustá výsadba a spletitý kořenový systém odčerpává enormní množství vody z půdní vrstvy pod travnatým hřištěm, a to způsobuje jeho vysoušení. O tomto stavu jsme úřad již několikrát neformálně informovali. Říká-li tedy odborný posudek, že stromořadí je přestárlé a nebezpečné, jsme pro šetrné pokácení a novou výsadbu v bezpečnější vzdálenosti od hřiště. 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme