Zápis z 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha 13

14. 2. 2014

Tón 18. zasedání ZMČ částečně předznamenala minuta ticha za význačného občana městské části pana Sadílka, neboť jeho průběh věru měl do optimistické selanky daleko, o čemž vypovídala nervózní atmosféra již před zahájením. Stažením rozpočtového výhledu počínaje, neboť (navzdory dostatku času) nebyl řádně projednán finančním výborem a naopak zařazením materiálu vypovídajícího o tom, co že si MČ objednala za analýzy, poradenství a právní služby za poslední 4 roky (ačkoli tento materiál byl k dispozici déle než 14 dní, dá se pochopit, že byl dán „na stůl“ – konečně to, že byly poskytnuty poradenské služby celkem za více než 7 milionů na projekty, které se nikdy nerealizovaly, vypovídá samo za sebe). K uklidnění prostředí nepřispělo ani vystoupení Ing. Sedláčkové, jež otevřela hned zpočátku téma politické migrace Ing. Kloudové, na což navázala informace RNDr. Gregara, že ukončil své členství v ODS, jeho rezignace však ještě nebyla projednána, nicméně považuje se nadále za člena klubu ODS. Stran nejistoty ohledně konzistence stávající koalice níže odvětil Starosta Vodrážka, že do koaliční smlouvy nikomu nic není, že je to jeho koaliční smlouva a tečka.…K umocnění blbé nálady v sále a v rámci zneužívání technických připomínek přidal i jeho kolega Pastrňák, jenž poukázal, zřejmě nejen v odkazu na zastupitele opozice (neb všichni ví, kde naši koaliční „přátelé“ fakticky bydlí) na možnost zániku mandátu, nesprávně si vyloživ příslušná zákonná ustanovení, o čemž jej konec konců poučila nejen opozice ale v kuloárech i vedoucí odboru legislativně právního, jenž tímto projevil nikým nečekanou duchapřítomnost.

Ústředním tématem proběhnuvšího zastupitelstva bylo projednávání rozpočtových změn a následně rozpočtu MČ. Výhrady TOP09 k rozpočtovým změnám jsou stále stejně naléhavé: příliš rozsáhlé pravomoci rady při rozhodování o rozpočtových změnách (výhrada se netýká transferů z vyšších rozpočtů, ale nakládáním s prostředky z privatizace bytového fondu a technologických celků). Projednávání rozpočtu samého bylo bouřlivé a odvíjelo se ve dvou rovinách. Obecnou rovinu naznačila vystoupení Vojtěcha Šeferny a Kateřiny Helikarové: součástí rozpočtu nejsou investice z privatizace a to přesto, že občané mají právo se seznámit s rozpočtem a vyjádřit se k tomu. Část rozpočtu určená na investice je předem vyjmuta a před občany de facto skryta. Zastupitelé jednají o předběžně odhadnutých výdajích na akce a to na základě dokumentů, jež nejsou veřejnosti dostupné. Rozhodování o uvolňování peněz na velké investice je následně v kompetenci rady. Důsledky lze demonstrovat na následujícím příkladu rekonstrukce MŠ Husníkova: zastupitelstvo schválilo investiční záměr a uvolnění necelých 52 mil. na rekonstrukci, o čemž proběhla široká diskuze. Zastupitelé byli ubezpečováni o tom, že se jedná o horní hranici, že bude celá rekonstrukce levnější. V rámci veřejné zakázky byla schválena zakázka o 8  mil. Kč nižší, uvolněna však byla celá částka. Další výdaje navýšily cenu o téměř 8 milionů na položky popsané v původním materiálu. Odůvodněním byla například následující povahy: přesun se provádí z důvodu toho, že bylo jednoduše řečeno více fakturováno, než se původně předpokládalo. Kdyby se tyto prostředky použily např. na učitele, každý z učitelů MČ mohl získat mimořádnou odměnu ve výši 14.200,- Kč.

Konkrétní rovinu reprezentují například skandální výdaje na propagaci ve výši nyní přes 50% tehdejšího rozpočtu z roku 1990 celé městské části a zvyšování výdajů na lokální televizní kanál a časopis STOP (jenž trpí ošklivou nemocí zcela neprůhledného cash flow) na úkor úbytku financí v kapitolách sociální a zdravotnictví. Za dané situace ctěné čtenáře nepřekvapí, že koalice nepodpořila snížení rozpočtu kanceláře starosty (činící 6,6 milionu Kč, což je věru hodně občerstvení).

Ale aby tento článek nepůsobil tak depresivně – naskytly se i humorné okamžiky, třeba při debatě, proč by měla MČ vynakládat prostředky na monitoring tisku, když tuto služby zdarma poskytoval MHMP a zastupiteli HMP jsou i dva koaliční zastupitelé. Místostarosta Zelený reagoval jako jeden ze shora zmíněných, když prohlásil, že určitě není zastupitelem za MČ Praha 13, ale že jej zvolili občané Prahy 13, takže se zodpovídá pouze jim….čímž uvedl ve zmatek všechny přítomné

Kritice Jakuba Lapáčka bylo podrobeno, že radnice nepředpokládá žádné příjmy v rozpočtové kapitole dary na investice, což je mj. důsledkem toho, že MČ je první, jíž se podařilo poslat do konkurzu svou vlastní společnost, která měla zajišťovat příjmy z darů na investice. Radnice však nepředpokládá žádné příjmy v této třídě například formou plánovacích smluv s developery. Rozpočet byl však schválen, po nás potopa…alespoň o jejím rozsahu bude přehled, když starosta Vodrážka přislíbil předložit materiál o všech investičních výdajích a to v dostatečném časovém předstihu.

Samostatný blok reprezentovaly body týkající se čerpaní z evropských fondů. Jednotícím prvkem, jenž pojmenoval pregnantně Petr Praus spočíval v tom, že především není zřejmé, že jsou zde zdroje na spolufinancování v požadovaném rozsahu proti němuž stálo stanovisko vyjádřené Davidem Vodrážkou – máme-li kulaté razítko na „analýze“, cena je zcela jistě přiměřená, i kdyby poskytovatel dotace měl stokrát pohled odlišný…ale když už poskytovatel řekne, že cena je nepřiměřená, bez ohledu na ozvěnu ozývající se z pokladny městské části, salámovou technikou schválíme sebenákladnější projekt, i kdybychom se měli třeba zadlužit….

Bonbónek závěrem: MČ Praha 13  se stává světovou, neboť bude mít svou vlastní mobilní aplikaci – při  kofinancování pouhými  142 tis. (7,5% celkového nákladu, zbytek z fondů EU). Jsme tedy k radosti místní parodie na opozici – KSČM – místem, kde včera znamená pozítří…..

Jakub Lapáček

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme