VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13

5. 8. 2014

 

Program TOP 09 pro komunální volby do zastupitelstva Městské části Praha 13

 

Městská část Praha 13 je dobrým místem pro život. Náš program má za cíl zajistit, aby bylo ještě lepším.

  Rozčlenění programu do tří oblastí odráží naše přesvědčení, že středem zájmu komunálního politika mají být především konkrétní lidé a prostředí, v němž žijí, nic se přitom neobejde bez dobré péče o svěřené finance.

LIDÉ

Každý z nás potřebuje pocit bezpečí, očekává slušné zacházení a pomoc radnice ve starostech o děti a seniory.

Bezpečnost:

 • nebudeme tolerovat hazard a s ním spojené negativní jevy,
 • podpoříme sebevědomou, viditelnou, akceschopnou městskou policii pro zajištění pořádku zejména u metra, škol a v oblastech, kde se exponují sprejeři a vandalové,
 • rozšíříme veřejné osvětlení na potřebná místa (vnitrobloky, centrální park)
 • podpoříme dobrovolné hasiče.

Radnice:

 • prosadíme přátelštější přístup radnice k občanům MČ, vstřícnější přístup při určování termínů schůzí zastupitelstva,
 • zavedeme etický kodex zastupitele,
 • jsme pro širší zapojení občanů a občanských sdružení a jejich aktivní účast na schůzích zastupitelstva, garantovanou jednacím řádem; přehledné a intuitivní webové stránky, širší přístup všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu na radničních médiích.

Školství a sport:

 • podpoříme volnočasové aktivity mládeže, sportovní, tvůrčí či jiné umělecké aktivity a místní sportovní kluby, jako je TJ Sokol Stodůlky, HC Kert,
 • zvýšíme kvalitu technického vybavení škol,
 • zřídíme družiny podporující aktivní způsob trávení volného času zejména pro děti z neúplných rodin,
 • iniciujeme vznik lesních mateřských školek.

Volný čas seniorů:

 • zabezpečíme rozvoj volnočasových a sportovních aktivit, jako je nordic walking a organizování výletů,
 • zajistíme dotace a užší spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zvýšení kvality života seniorů, rozšíření asistenčních služeb.

Sociální služby:

 • podpoříme racionální postavení domu pro seniory se službou hospice a případnou paliativní péčí,
 • dále se zaměříme zejména na podporu dětí z neúplných rodin

Integrace cizinců:

 • nově příchozím z jiných kulturních prostředí umožníme dostatečné poznání našich hodnot, aby se mohli účinně integrovat při dodržování našich zákonů a pravidel soužití.

PROSTŘEDÍ

Každý z nás chce žít ve zdravém, čistém a kulturním prostředí bez zbytečných překážek.

Zeleň:

 • máme zájem na výsadbě nové a ochraně stávající zeleně a podpoře revitalizace předzahrádek,
 • jsme proti likvidaci zelených pásem na okrajích zastavěných území, zejména v oblastech Prokopského a Dalejského údolí a pro jejich funkční propojení s Centrálním parkem prostřednictvím relaxačních zón a rozšíření Centrálního parku směrem na Hůrku,
 • budeme usilovat o dořešení majetkoprávních vztahů v západní části Centrálního parku.

Parkování:

 • zlepšíme možnost parkování pro rezidenty zejména v přetížených oblastech jako je Velká Ohrada, vnitrobloky Lužiny a Luka, okolí stanic metra Nové Butovice a Hůrka. S novou výstavbou budeme žádat větší množství nových parkovacích stání.

Automobilová a veřejná doprava:

 • zavedeme účinná opatření proti převedení tranzitní dopravy na Prahu 13,
 • zasadíme se o dobudování Radlické radiály,
 • vybudujeme kruhové objezdy a obchvaty obytných zón, kde je to vhodné,
 • zajistíme napojení MHD v Praze 13 na konečnou metra v Motole a zasadíme se o trvalé zlepšování dopravní obslužnosti.

Úklid:

 • zvýšíme kvality úklidu a údržby veřejných prostranství a svozu komunálního odpadu,
 • budeme důsledněji postupovat proti vandalům a sprejerům.

Cyklotrasy:

 • zlepšíme propojení Centrálního parku s Prokopským údolím a dalších cyklistických tras v součinnosti s ostatními městskými částmi a obcemi, včetně zveřejnění na webových stránkách MČ.

Další výstavba s rozumem:

 • aktivní účastí při tvorbě metropolitního územního plánu zajistíme transparentní a předvídatelný rozvoj v Praze 13. Každá nová výstavba bude muset nastavené podmínky splňovat.
 • budeme usilovat o to, aby v jedné lokalitě byl jen jeden druh zástavby,
 • v součinnosti s developery zajistíme financování veřejně prospěšných staveb, jako jsou školy, zelené zóny, sportoviště aj.

Kultura:

 • navážeme na tradici kulturního domu Mlejn – zajistíme pestřejší program přitažlivý pro širší veřejnost s podporou uměleckých aktivit obyvatel městské části prostřednictvím organizování uměleckých soutěží, výstav či festivalů.

PENÍZE

Nikdo z nás nechce zadlužit své děti.

Snížení zadlužení:

 • dosáhneme vyrovnaného hospodaření bez skrytých dluhů.
 • s penězi budeme nakládat odpovědně a s péčí řádného hospodáře.

Transparentní hospodaření:

 • požadujeme jasné a průhledné sestavování rozpočtu pevně daného na celý rok, s výjimkou mimořádných případů, jako jsou živelné pohromy a havarijní situace,
 • prosadíme rozklikávací rozpočet s dohledáním veškerých plateb v hospodaření úřadu,
 • zavedeme veřejný registr smluv městské části,
 • budoucí smlouvy nesmějí obsahovat ujednání o obchodním tajemství.

Veřejné zakázky:

 • zajistíme, aby veřejné zakázky byly opravdu veřejné, a to od schválení záměru až do oznámení výsledku,
 • ve vhodných případech prosadíme elektronické aukce.

Podmínky pro podnikání:

 • zajistíme rovný přístup k podnikatelům, volný tok informací v rámci veřejné soutěže,
 • zabráníme klientelismu.

Péče o majetek městské části:

 • sestavíme přehled majetku a závazků městské části,
 • revidujeme činnost správcovských firem.

 

 

Přílohy
PDF TOP 09 pro Prahu 13.pdf (14.7 MB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme