Volební program 2022

Do komunálních voleb jdeme letos společně s ODS

 

 

 

VOLEBNÍ PROGRAM 2022

PRO MČ PRAHA 12

 

 

 

 logo-spolecne

 

 

 

1  DOPRAVA

1.1 Komunikace

1.1.1 Je neodkladně potřeba zajistit napojení na Pražský okruh obchvatem Komořan. Po dlouhých 13 letech jsme získali pravomocné územní rozhodnutí a zasadíme se o to, aby výstavba obchvatu proběhla co nejrychleji. Zároveň podpoříme urychlenou výstavbu obchvatu Písnice a zajistíme otevření sjezdů z Pražského okruhu u Písnice / Dolních Břežan.

1.1.2 Aktivně podpoříme úpravy křižovatek včetně jejich inteligentního řízení, čímž zajistíme ještě větší plynulost dopravy v městské části.

1.1.3 Při výstavbě a rekonstrukci silnic a chodníků budeme přísně hlídat dodržování kvalitativních standardů a sankcionovat jejich případné porušování.

1.1.4 Většina komunikací v naší městské části je pod správou TSK, na kterou budeme vyvíjet soustavný tlak, aby docházelo k rychlým opravám potřebných komunikací.

1.1.5 Spolupracujeme s odborníky, se kterými pravidelně dáváme dohromady přehled nekvalitních komunikací, jež je třeba opravit. Budeme dělat maximum pro to, aby k nápravě došlo rychle a efektivně.

1.2 Parkování

1.2.1 Věnovali jsme spoustu času a energie vyhledávání a rozšiřování nedostatečného množství parkovacích míst. Také jsme odklízeli vraky, na které jsme pravidelně dostávali tipy od občanů. V tom budeme i nadále a ne méně intenzivně pokračovat.

1.2.2 Připravíme a zrealizujeme výstavbu menších parkovacích domů, buď formou družstva, kdy městská část vloží do projektu pozemek a jednotliví zájemci si koupí podíl, za který získají svoji vlastní garáž, nebo ve spolupráci s hlavním městem budeme investorem výstavby těchto parkovacích domů, ve kterých si stání půjde pronajmout.

1.2.3 Chceme, aby každá výstavba přinesla na městskou část přidanou hodnotu pro stávající obyvatele. Proto budeme trvat na tom, aby developer, který stojí za každou novou budovou v Praze 12, vystavil i předem stanovený počet veřejných parkovacích míst.

1.2.4 Budeme podporovat elektromobilitu instalací nových dobíjecích stanic na městské části.

1.3 Městská hromadná doprava

 

1.3.1 Budeme aktivně podporovat obě etapy výstavby metra D a usilovat o jejich realizaci.

 

1.3.2 Je potřeba posílit tramvajovou dopravu v naší městské části. Dokončíme tramvajovou trať na Libuš, jejíž výstavba v současné době probíhá, a zasadíme se o výstavbu tramvajové trati do Komořan.

1.3.3 Budeme iniciovat zkrácení intervalu vlakového spojení ve špičce na 15 minut.

1.3.4 Zasadíme se o zrušení nesmyslných BUS pruhů v ulicích Modřanská a Lhotecká, případně přinejmenším o jejich časové omezení na dobu, kdy to z hlediska dopravy v městské části dává smysl.

1.4 Cyklistika

1.4.1 V Praze často dochází k zavádění cyklopruhů na silnicích, kde nejsou výhodné pro nikoho - řidiče omezují a pro cyklisty mohou znamenat bezpečnostní riziko. Takové cyklopruhy zavádět nebudeme.

1.4.2 Naopak ale aktivně podpoříme výstavbu kvalitních cyklostezek mimo silnice.

1.5 Bezpečná doprava

1.5.1 Postavíme dopravní prvky, které zajistí bezpečný provoz jak pro řidiče, tak pro chodce. Na nebezpečných úsecích komunikací také zajistíme osvětlení, abychom se po městské části mohli pohybovat zcela bez obav.

2  ŠKOLSTVÍ

2.1 Modernizace výuky

2.1.1 Naším cílem je zajistit pro děti v Praze 12 co nejefektivnější vzdělávání. Doba jde velmi rychle dopředu, což se projevuje zejména v aplikaci moderních technologií do vzdělávacího systému. Budeme ze všech sil finančně podporovat školy v naší městské části, aby mohly nakupovat interaktivní nástroje pro pohodlnější a efektivnější vzdělávání odpovídající 21. století, od chytrých tabulí přes moderní počítače až po technologie rozšířené a virtuální reality. Budoucí dotace z EU na rozvoj informačních technologií budeme mířit tam, kam to bude nejvíc potřeba.

2.1.2 Podpoříme vzdělávací projekty, jejichž cílem je poskytnout žákům v pozdějším věku vhled jak do dospělého života, tak do fungování klíčových orgánů státní správy. Mezi první zmiňované patří např. výuka finanční, mediální či politické gramotnosti prostřednictvím komplexních projektů, mezi druhé pak exkurze do Parlamentu České republiky, na novou radnici Prahy 12, program žákovských parlamentů či soutěž o výlet do Štrasburku, kde sídlí Evropský parlament.

2.2 Rozvoj jazykové gramotnosti

2.2.1 Chceme rozšířit počet škol, které poskytují bilingvní výuku a angličtinu jako mezinárodní jazyk už od prvních tříd. Na těchto školách pak chceme už od druhých tříd nabídnout zařazení druhého cizího jazyku.

2.3 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

2.3.1 Zejména za pomoci grantů chceme podporovat kluby a organizace v Praze 12, které zajišťují sportovní a volnočasové aktivity pro naše děti. Podobných subjektů je na naší městské části celá řada a naším záměrem je jejich maximální podpora, abychom poskytli dětem a mládeži zdravé a perspektivní vyžití.

2.3.2 Soutěže různého druhu patří mezi další aspekty vzdělávání nutné ke správnému vývoji dítěte a jsou rozhodně jedním z klíčových faktorů. Proto chceme podporovat i takové instituce a soutěže jako je Dům dětí a mládeže, ZUŠ a další.

2.3.3 Chceme vyrovnat rozdíly mezi počty kvalitních kroužků napříč základními a mateřskými školami. Proto budeme motivovat vedení škol tak, aby děti měly na výběr z dostatečného množství kroužků odpovídající úrovně.

2.4 Jesle

2.4.1 Chceme aktivně podporovat jesle v městské části zajištěním dostatečného personálního obsazení, abychom ulevili pracovně vytíženým rodičům.

 

3  ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI

3.1 Prior

3.1.1 Prior je nešťastnou a nevzhlednou vzpomínkou na minulý režim. Budeme aktivně pokračovat výběrem nového koncesionáře, který vybuduje nový moderní obchodní dům s kancelářemi a případně ordinacemi, jehož služby odpovídají 21.století.

3.2 Výstavba nových psích hřišť

3.2.1 Pro psy máme nedostatek hřišť, přitom naše komunita pejskařů je rozsáhlá a aktivní. Zajistíme tedy výstavbu nových hřišť specializovaných k vyžití pro psy a jejich majitele s agility prvky.

3.3 Výstavba kulturního sálu

3.3.1 Chceme vytvářet prostředí, v němž se občané městské části budou rádi setkávat a budovat tak pevnou a semknutou komunitu. Proto se zasadíme o výstavbu velkého kulturního sálu, který se stane přirozeným centrem Prahy 12 pro kulturní události typu plesů, koncertů, benefičních akcí či vzdělávacích přednášek.

3.4 Výstavba škol a jeslí

3.4.1 Praha 12 se by se brzy mohla potýkat s nedostatkem mateřských i základních škol zejména v důsledku výrazného nárůstu obyvatel. Dokončíme projekt a zajistíme výstavbu ZŠ Komořany, navýšíme kapacity základních škol v Modřanech a dokončíme výstavbu nové MŠ Mydlinky.

3.4.2 Chceme rozšířit kapacity jeslí, aby byly tyto služby dostupné všem občanům městské části, kteří je budou potřebovat.

3.5 Partnerství

3.5.1 Budeme i nadále rozvíjet partnerství s vybranými evropskými městy nejen za účelem výměny zkušeností a inspirace při řešení problémů, ale i z důvodu získání potřebných partnerů do dotačních programů EU.

3.6 Hospodaření

3.6.1 Zajistíme splácení bezúročné půjčky na výstavbu nové radnice a budeme pracovat s rozpočet bez nutnosti využití půjček.

3.6.2 V oblasti hospodaření s energiemi budeme maximálně spolupracovat s hlavním městem Prahou a chceme mít tuto oblast pod maximální kontrolou městské části nebo městem vlastněných firem.

 

4  BEZPEČNOST

4.1 Posílení bezpečnosti

4.1.1 Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií posílíme opatření na zajištění bezpečnosti v ulicích. S MHMP budeme pracovat na rozšíření kamerového systému z důvodu prevence krádeží a vandalismu.

4.2 Bezpečné sousedství

4.2.1 Magistrát hlavního města Prahy v současné době podporuje bytovou politiku, která výrazně narušuje občanské soužití v bytových domech. Budeme konzistentně vyvíjet tlak na Prahu a zasadíme se o to, aby se tento model změnili.

4.3 Městská policie

4.3.1 Budeme aktivně přispívat k lákavým podmínkám pro strážníky Městské policie. Zajistíme jim bydlení v bytech městské části či hlavního města a více je propojíme s Prahou 12. Tím se také podaří navýšit celkový počet strážníků.

4.3.2 Bezpečnost obyvatel a zejména dětí je nejdůležitějším aspektem správy městské části. Proto chceme posílit opatření městské policie na zvýšení bezpečnosti v blízkosti základních škol.

4.4 Iniciativa pro občany

4.4.1 Ve spolupráci s Městskou policií a profesionálními sportovci zajistíme kurzy sebeobrany pro veřejnost se zaměřením na ženy a seniory. Ve spolupráci s Poliklinikou Modřany a Červeným křížem zajistíme kurzy první pomoci.

4.5 Prevence patologických jevů na školách

4.5.1 Budeme aktivně podporovat přednášky na základních školách, jejichž cílem je zamezit patologickým jevům mezi dětmi a mládeží. Zaměříme pozornost zejména na problematiku alkoholu, drog a hazardu.

4.6 Posvítíme si na bezpečnost

4.6.1 Ve spolupráci s TSK, která spravuje většinu podchodů, budeme usilovat o to, aby byly řádně osvětlené a pohyb v nich tak byl bezproblémový i v nočních hodinách. Tam, kde to bude potřeba, zajistíme opravy podchodů a bezbariérový přístup. Chceme také prosadit malbu podchodů, aby jejich prostředí nepůsobilo temně a nebezpečně.

 

5  SOCIÁLNÍ POLITIKA

5.1 Všichni jsme sousedé

5.1.1 Podpoříme zavedení domu s pečovatelskou službou v někdejším hotelu DUM, který je hlavního města Prahy. Zároveň budeme na Magistrátu prosazovat výstavbu domu pro seniory na pozemcích mezi ulicemi Jordana Jovkova, Pirinská a Nikoly Vapcarova.

5.1.2 Budeme intenzivně podporovat příspěvkovou organizaci Sociální služby v MČ Praha 12.

5.1.3 Je důležité, abychom se postarali o naše spoluobčany s omezenými pohybovými možnostmi. Budeme rozvíjet terénní a pečovatelské služby pro seniory a hendikepované v pohodlí jejich domova a asistenční pomoc při návštěvě lékaře.

 

6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.1 Praha 12 patří mezi nejzelenější městské části v Praze. To je stav, který rozhodně zachováme.

6.2 Výstavba ve městech probíhat musí, ale zasadíme se o to, aby každá nová stavba přinesla pro městskou část i něco navíc. Proto budeme po developerech požadovat, aby na svoje náklady zrevitalizovali okolí a podíleli se na zlepšení veřejného prostoru i pro stávající obyvatele.

6.3 Chceme klást mimořádně velký důraz na čistotu v naší městské části. Proto budeme vyvíjet tlak na Magistrát hlavního města Prahy, aby nedocházelo k prodlení ve vývozu odpadků. Totéž platí o pravidelném úklidu a čištění veřejných prostor, které zajistíme.

6.4 Ve spolupráci s Lesy Prahy se budeme intenzivně starat o Modřanskou rokli a lesopark Kamýk jako zelené klenoty Prahy 12. Budeme vyžadovat odklízení popadaných stromů, výsadbu nových a pravidelnou kontrolu stavu k zajištění udržitelnosti lesů a čistit rokli od odpadků.

6.5 Při rekonstrukci veřejných budov budeme žádat o dotace k využití šetrné technologie, např. tzv. šedé odpadní vody. Díky tomu ušetříme prostředky, které využijeme pro užitečnější účely.

6.6 Budeme dále rozvíjet projekty, jejichž cílem je revitalizace veřejných prostranství a zvýšení jejich společenských a přírodních kvalit. Využijeme kooperaci s občany a navážeme spolupráci s odbornou obcí, abychom mohli k zeleni přistupovat moderně a s ohledem na co největší využití aktuálních vědeckých poznatků a jinde prověřených řešení.

6.7 Ve spolupráci s odborníky z univerzit připravíme na základě auditů komplexní řešení pro úsporu energií. Budeme se snažit maximálně využívat dostupné dotace a i díky nim na spotřebě dlouhodobě ušetřit. Takto získané finance pak budeme moci použít pro jiné užitečné účely.

6.8 V rámci stávajícího trendu budeme implementovat úsporná a ekologická opatření, která mají za cíl dlouhodobě snížit emise skleníkových plynů.

6.9 Potřebujeme aktivně zabraňovat přehřívání městské části. Proto budeme vysazovat stromy a instalovat vodní prvky jako kašny či pítka, abychom pomohli ulice ochladit. Pod povrch našich parků budeme instalovat objemové nádrže na dešťovou vodu, abychom z jejich zdrojů zajistili zavlažování zeleně i v suchých měsících.

6.10 Jednou z priorit v oblasti životního prostředí bude údržba zeleně včetně pravidelného selektivního sekání trávy. To znamená, že budeme trávu sekat tam, kde je to skutečně potřeba, ale zároveň zachováme i na sídlištích dostatek zeleně. Také vytipujeme lokality, které doplníme vhodnou květinovou výsadbou.

6.11 Aby nedocházelo k nekvalitní práci při údržbě a úklidu našich ulic, budeme po všech dodavatelských subjektech přísně vyžadovat dodržování stávajících kvalitativních standardů.

 

7  VOLNÝ ČAS, KULTURA A SPORT

7.1 Revitalizace hřišť

7.1.1 Řada hřišť v městské části je v nevyhovujícím stavu. Musíme mít jistotu, že hřiště slouží, a že se můžeme spolehnout na jejich bezpečnost. Proto je nutně potřeba zajistit v první řadě opravy a revitalizace těchto prostor a v druhé řadě instalovat nové moderní prvky pro všechny věkové kategorie.

7.2 Podpora sportovních oddílů

7.2.1 Pomocí grantů budeme podporovat veřejné i soukromé instituce zajišťující sportovní a volnočasové aktivity pro děti a mládež. To se týká zejména tradičních sportovních oddílů, které působí v Praze 12 (fotbalové kluby, tenisové areály, vodáci, národní házená, Sokol atd.).

7.3 Kulturní akce

7.3.1 Chceme, aby občané Prahy 12 v městské části rádi trávili čas a vnímali ji jako bezpečný a kulturně pestrý domov, nikoli jako pouhé bydliště. Proto budeme aktivně a pravidelně organizovat společenské akce jako např. pivobraní, vánoční a velikonoční trhy, pálení čarodějnic a další.

7.4 Parky jako v Rakousku

7.4.1 Jednou z našich klíčových priorit budou opravy a revitalizace našich veřejných parků jako ideálních přírodních míst ke společenskému setkávání. Ve vybraných parcích zasadíme okrasné květiny, nainstalujeme vodní prvky a celkově zajistíme estetické zkulturnění těchto oblastí, v jehož rámci se chceme inspirovat parky v Rakousku. S námi to v Praze 12 rozkvete.

7.4.2 Povedeme úzkou komunikaci s SVJ a v rámci revitalizace veřejného prostoru se budeme snažit zajišťovat, aby kromě parků vypadaly k světu také předzahrádky a vnitrobloky bytových domů.

7.5 Lavičky

7.5.1 Umístíme nové lavičky tam, kde jsou potřeba, aby měli občané městské části dostatek prostoru pro setkávání a odpočinek. Stávající lavičky budeme pravidelně kontrolovat a zajišťovat jejich případné opravy.

 

7.6 Revitalizace a výstavba sportovišť

 

7.6.1 Podobně, jako jsme se v minulosti zasadili o výstavbu sportovišť VOSA či RAK, která patří mezi hojně využívaná místa setkávání na naší městské části, chceme i nyní vytipovat další místa, která by mohla podobným způsobem sloužit veřejnosti. Příkladem může být hřiště při ZŠ Smolkova, které je velmi zanedbané a nevyužité a mohlo by sloužit jako sportoviště široké veřejnosti.

7.7 Instalace veřejných grilovacích míst

7.7.1 Zajistíme analýzu nevyužitých parcel a instalaci veřejných grilovacích míst, abychom našim občanům poskytli další zajímavé prostory pro letní setkávání.

 

8  TRANSPARENTNÍ RADNICE

8.1 Budeme i nadále vyžadovat profesionální přístup úřadu k občanům i ke správě městské části. Prosazujeme principy jednoznačně definované odpovědnosti pracovníků radnice.

8.2 Budeme podporovat zavádění informačních technologií, které povedou ke zjednodušení a zpřístupnění veřejné správy.

8.3 Budeme i nadále zveřejňovat maximum informací o průběhu a výsledku veřejných zakázek a prosazovat rovný, nediskriminační a transparentní přístup i u zakázek malého rozsahu. Budeme pokračovat ve využívání elektronických aukcí při nákupu služeb a výrobků.

8.4 Budeme pokračovat v pořádání pravidelných setkání zástupců městské části s občany.

8.8 Budeme i nadále publikovat otevřená data, konkrétně na pražském portálu opendata.praha.eu. Zde publikujeme například seznam proplacených faktur či uskutečněných objednávek.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme