Symbol sv. Václava ve světle nových archeologických objevů na předpolí Karlova mostu

20. 9. 2010

A/ Úvod

Již 150 let stojí socha sv. Václava ve výklenku kostela sv. Františka z Assisi na Křížovnickém náměstí. Je to její čtvrtá poloha od doby zrození symbolu z doby přenesení těla světce do Svatováclavské kaple na pražském Hradě.

Když připustíme fakt, že v 10. století po zázraku na břehu Vltavy umístili naši předkové obrázek sv. Václava na dřevěný sloup, pak se stalo předpolí dřevěného mostu posvátné i pro stavitele kamenného mostu Karla IV. Přibližně osm století uctívali naši předkové místo na předpolí tohoto mostu. Další vývoj umístění této sochy se přizpůsoboval funkčním parametrům náměstí bez ohledu na význam místa.

Foto 1 - socha sv. Václava na viničním sloupu ve výklenku kostela sv. Františka z Assisi v současnosti

1

Po otevření krytu vozovky a přilehlého náměstí byly na východním předpolí Karlova mostu odhaleny stopy po třech polohách sloupu a podlaha přilehlé celnice.

Foto 2 – otisk základu viničního sloupu z roku 1676 od sochaře Jana Jiřího Bendla

2

 

B/ Historický pohled

Prameny osvětlující historii zrodu a vývoje symbolu v osobě sv. Václava na současném Křížovnickém náměstí jsou mizivé, ale na druhou stranu přesvědčivé v postupně navazujících souvislostech. Prapůvod vzniku sahá zřejmě do období, kdy břehy Vltavy spojoval dřevěný most a průvod s tělem sv. Václava se zastavil na staroměstské straně u rozvodněné řeky. Po překonání říčky Rokytky to bylo druhé obtížné místo, kde měla zasáhnout vyšší moc a překonat překážku. Podle legendy byl vysoký stav vody překážkou, která ztěžovala přechod Vltavy po nízko položeném dřevěném mostě. Zřejmě zde došlo ke složení truhly, s ostatky světce, z vozu a několik mužů vyzvedlo břemeno na svá bedra a s posvěcením přešli na druhou stranu řeky. Pro umístění symbolu (viz obrázek sv. Václava) na dřevěný sloup není podstatné, zda a jak bylo tělo světce přeneseno, ale to, že lid tomu věřil a tento akt mentálně živil. Přenesme se do 10. století a projděme si slovo po slovu spolu s Josefem Svátkem část legendy o sv. Václavu na sloupu.

 

Na památku zázračného přenesení tohoto postavili zbožní křesťané u mostu na tom místě, kde byli žoldnéři se svatým tělem stáli, dřevěný sloup s obrazem sv. Václava…

Josef Svátek – Pražské pověsti a legendy, Praha 1883, str. 14

Stavební huť zřízená panovníkem Karlem IV., která byla pověřená vybrat místo a založit první základ kamenného mostu, zřejmě kopírovala polohu dřevěného mostu se symbolem knížete Václava. Stavitelé ctili toto posvátné místo a postavili na novém mostě sloup se sochou stejného světce. Že sloup se sochou sv. Václava stál na mostě od jeho založení, svědčí zmínka A. B. Černého v časopise společnosti přátel Starožitností Českých v Praze, kde v ročníku X, čísle 1 píše:

Ze Starého města vpravo před věží mosteckou naproti úřadu mosteckému stával do r. 1848 domek celní a vojenská strážnice těsně při severní části nynějšího chodníku. Asi na deset kroků před domkem celním (uprostřed nynější jízdní dráhy) býval sloup sv. Václava, původně postavený Karlem IV. na památku divu, přihodilého tu při přenášení těla sv. Václava do Prahy…

…Sloup svatováclavský, postavený Karlem IV., dobou úplně sešel i byl r. 1676 snesen. Kam se poděl, neznámo.

Foto 3 – viniční sloup před celnicí na předpolí KM

3

Dále k tomuto sloupu A. B. Černý cituje Svátka:

Místo, kde stával původní sloup z doby Karlovy i sloup pozdější z r. 1676, bylo r. 1778 za staroměstského primase Friedenberga označeno ve dlažbě kamennou deskou na paměť, kde domnělý div se stal. Ale zmizel sloup, zmizela i deska. Ani druhého sloupu není již na původním místě. Teď značně poškozen stojí v koutě vpravo od vchodu do kostela křížovníků.

Následující obrázek zachycuje místo, kde byl sloup se světcem umístěn v roce 1676.

Foto 4 - Dietzlerův mědiryt z r. 1743 – Korunovace Marie Terezie r. 1743

4

Z tohoto místa byla socha přeložena k rohu celnice. Důvod neznáme, je možné, že sílící provoz na mostě zapříčinil její přesun. Zde sloup vydržel do roku 1847.

Další ukázky jsou datovány do období od r. 1778, kdy byla socha přemístěna z předpolí mostu k celnici, do r. 1847, kdy došlo k úpravě Křížovnického náměstí na počest založení univerzity a postavení sochy Karla IV., tamtéž.

Foto 5 – viniční sloup na rohu celnice

5

Foto 6 – viniční sloup na rohu celnice

6

Rekapitulace :

  • 10. století - zavraždění sv. Václava
  • 10. století - přenesení ostatků sv. Václava do Prahy
  • 10. století - druhý zázrak na břehu Vltavy spojený se sv. Václavem
  • 10. století - postavení dřevěného sloupu s obrázkem sv. Václava v místě zázraku na břehu řeky Vltavy
  • 1357 a následující - postavení (do vozovky mostu) druhé, zřejmě kamenné verze sloupu s motivem sv. Václava
  • 1676 - postavení (do vozovky mostu) třetí, současné verze sloupu se sochou sv. Václava (sochař J. J. Bendl)
  • 1778 - přemístění sochy s. Václava na viničním sloupu z vozovky k celnici
  • 1847 - přemístění sochy sv. Václava na viničním sloupu od celnice ke kostelu

C/ Současné archeologické nálezy

V září a říjenu 2009 se na stavbě Karlova mostu, z důvodu protažení izolace za opěru mostu, prováděl na Staroměstském předpolí archeologický průzkum. Na severní polovině mostu se sejmuly horní vrstvy vozovky. Poměrně v malé hloubce se odkryly původní základy a podlaha strážního domku, který přiléhal těsně k severozápadní opěře Karlova mostu.

Foto 7 - část podlahy domku u severozápadní zábradelní zdi mostu

7

Na jižním boku této celnice byly odhaleny zbytky základů viničního sloupu.

Foto 8 – obnažený základ na boku celnice v prostoru předpolí Karlova mostu

8

Předcházející poloha sloupu z roku 1676 zhotoveného J. J. Bendlem, byla též dohledána a to v blízkosti celnice na ploše mostovky Karlova mostu.

Foto 9 – prohlubeň na východní předpolí KM před mosteckou věží

9

V současné době se pracuje na důstojném vyznačení místa, kde byl našimi předky umístěn viniční sloup s postavou sv. Václava.

Vážení čtenáři těchto stránek, v případě, že vás zajímá, co dalšího se objevilo pod povrchem vozovky a další informace o výstavbě Karlova mostu, navštivte setkání TOP 09 s občany Prahy v Modřanském biografu 30. září 2010 v 18.00:

TOP 09 PRAHA 12 – CESTY, ULICE, MOSTY - Doprava v Praze v minulosti, současnosti i budoucnosti

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme