Šabatka 2010

Pískomilná společenstva v lokalitě ŠABATKA v roce 2010

8. 8. 2010

Na území městské části Prahy 12 se nalézá místo, které příroda pokryla významným druhem vegetace. Tato vegetace na sebe následně navázala významnou faunu. Dříve se v lokalitě Šabatka místě vyskytovalo pole, které na základě skalnatého podloží zřejmě velkým výnosem neoplývalo. Vrstva humusu byla minimální s přítomností vysoko položeného horizontu kamenné složky. Pole leželo řadu let ladem a vzhledem k jeho orientaci na jih a výše popsaného složení, se v povrchových vrstvách s vyšší teplotou usadila fauna a flóra významného charakteru. Byla zde například zjištěna nevšedně vitální populace hvozdíčku prorostlého (Petrorhagia prolifera), který je zařazen do kategorie C4 v Červeném seznamu ohrožených rostlin České republiky. Dále se v této lokalitě vyskytuje ovsíček obecný (Aira caryophyllea). Druh je zařazen do kategorie C1 – kriticky ohrožený.

Z motýlů bylo na psamofilní (pískomilné) lokalitě identifikováno celkem 407 druhů, mezi nimiž jsou zastoupeny i druhy indikačně významné. Z plazů žije na této lokalitě silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis). Z ptáků hnízdí na svazích ťuhýk obecný (Lanius collurio), opět deklarován jako ohrožený druh.

Výše popsanou lokalitu rozdělila stavba pražského okruhu 513 na dvě části, které budou spojeny přesypaným tunelem. Členové komise pro dohled nad významnými stavbami, jejímž jsem členem, spolu s odborem životního prostředí P12 v průběžném kontaktu se zhotovitelem stavby pohlídali, aby tato lokalita byla řádně vyznačena, stavbou neponičena a v konečném stadiu v místě přesypaného tunelu pokryta vrstvou zeminy, sejmutou ze stejného místa, z důvodů zachování původní semenné kultury.

Smysl celého projektu vnímáme jako nadčasový počin, který zachová v místě stavby, kde docházelo k velmi intenzivní stavební činnosti s mohutným přesunem hmot, lokalitu s významným přírodovědeckým stanovištěm. A nejen to. V průběhu stavby se prokázala schopnost vytvořit smysluplný vztah zhotovitele stavby a místních zástupců obce.

 

Dovětek:

Příznivcům a členům TOP 09 v Praze 12 se podařilo na základě iniciativy a průběžné kontroly v rámci "komise pro dohled nad realizací vybraných staveb" uhájit tuto vzácnou faunu a flóru před negativními dopady výstavby jižní části Pražského okruhu. Následně jsme doporučili, aby lokalita Šabatka byla odborem životního prostředí Prahy 12 navržena jako chráněné území v kategorii VKP . VKP - významný krajinný prvek - je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

 

Použité materiály: Fotogalerie – autor článku

Konzultace: Ing. Hana Jandová, RNDr. Jiří Vávra

Autor: Ing. Jan Zemánek, 8.8.2010

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme