Radnice vyhlásila veřejnou zakázku, která je netransparentní a v rozporu se zákonem

25. 3. 2011

Dne 17. 3. 2011 vyhlásila rada městské části (MČ) Praha 12 veřejnou zakázku (dále jen VZ) malého rozsahu na personální a organizační audit Úřadu MČ Praha 12. Nebudeme spekulovat o smyslu předmětu veřejné zakázky a potřebnosti personálního auditu v době rozpočtového provizoria, kdy na něj nejsou alokovány (dokonce ani v neschváleném návrhu rozpočtu z 5. zasedání zastupitelstva) žádné prostředky, a kdy není zřejmé, zda audit bude muset počítat s vyčleněním živnostenského odboru mimo organizační strukturu Úřadu MČ P12.

 

Proč jsou změny zadávací dokumentace v průběhu vyhlášení zcela netransparentní?

Při monitoringu vyhlášení VZ přišel klub TOP 09 za poslední týden na následující zjištění:

1) V průběhu vyhlášení VZ došlo k významným změnám zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek). Na to má MČ zřejmě právo, ale nestandardní je rozsah, načasování změn a absence jakéhokoliv zdůvodnění. Více na http://www.praha12.cz/dp/id_ktg=1221.

2) V původně vyhlášené výzvě k podání nabídek (více na webu MČ P12) nebyly zveřejněny bližší informace o zakázce (např. cena, termín, kvantifikace hodnocení apod.) a na internetu byl vyvěšen pouze základní formulář „informace o veřejné zakázce“). Závažným pochybením je rovněž skutečnost, že původně vyhlášená VZ měla vypsaný režim „NELZE PODAT NABÍDKU“. Nechceme spekulovat, zda se jedná o nějaké zákulisní dohody, vyřazení nepohodlných uchazečů či omezení veřejné obchodní soutěže.

3) Hodnotící kritérium „zkušenosti“ v zadávacích podmínkách jsou nastaveny diskriminujícím způsobem. Proč musí žadatel mít zkušenost s personálními audity z jiných městských částí a nestačí doložit personální audity jiných obcí a měst, popř. veřejných organizací? Je snad personální audit města Brna méně hodnotný a jednodušší než např. audit MČ Praha 5? Pokud nechce být rada někým nařčena z „ušití zakázky na míru spřízněné firmě“, měla by tuto diskriminaci odstranit.

4) Znepokojující je ale skutečnost, že došlo ze strany rady ke změně hodnotících kritérií. Cena již nemá 100% váhu, ale pouze 50% a není tudíž rozhodujícím kritériem. Diplomaticky řečeno, jde o nestandardní věc, protože veřejná správa v ČR sleduje opačný trend vyšší váhy ceny nejen v zakázkách malého rozsahu. Optimální je hodnotící kritérium cena doplnit jiným vhodným kritériem s max. 25% váhou. Cena by měla zůstat rozhodujícím kritériem s cca 75% váhou.

5) Hodnotící kritérium „zkušenosti“ nese velký korupční potenciál, protože je stěží kvantifikovatelné a nikde není specifikováno, jakým způsobem bude vyhodnoceno, maximálně kolik relevantních zkušeností je vyžadováno, popř. v jaké finanční výši a za jak dlouhé období mají být zkušenosti doloženy.

 

Jaké je stanovisko nezávislého, mezinárodně uznávaného subjektu?

I podle vyjádření Transparency International ČR je veřejná zakázka v rozporu se zákonem 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), protože „Zadavatel nepochopil rozdíl mezi kvalifikačními a hodnotícími kritérii (dle § 78 ZVZ)“, stanovení kritéria „zkušenosti“ navíc s váhou 50% je zcela zjevně v rozporu se zásadou transparentnosti dle § 6 a neodpovídá povaze hodnotícího kriteria (ve smyslu § 78 odst. 4)“. Jako diskriminační považuje omezení „zkušeností“ na hl. m. Prahu.

 

Jaký bude mít akce dopad na veřejný rozpočet?

Důležité je zmínit rovněž finanční aspekt předmětu zakázky, která znamená navýšení rozpočtu MČ až o 250 000,- Kč (předpokládaná cena). V současné době, kdy radnice čelí velkému propadu příjmů rozpočtu a šetří se proto na každém místě, nelze hovořit o marginální částce. TOP 09 navrhuje naspořenou částku využít do rozpočtové rezervy, která je poddimenzovaná a nedosahuje potřebných 5 % (ale jen cca 3 %), za účelem spolufinancování projektů z různých grantů, národních dotací či fondů EU, s kterými se momentálně v rozpočtu nepočítá. Tento krok by umožnil navázat na předchozí období, kdy Praha 12 patřila v čerpání dotací vůbec k nejúspěšnějším městským částem Prahy. Kromě toho, jak je uvedeno výše, předmět zakázky nemá žádnou oporu v návrhu rozpočtu ani v rozpočtovém provizoriu, což je rovněž velmi nestandardní.

 

Co je cílem personálního auditu?

Ve veřejné správě dochází s pomocí personálních auditů nejednou k velkým úsporám. Z mnoha ověřených i neověřených zdrojů se však na radnici Prahy 12 proslýchá o připravovaných personálních čistkách za účelem zajištění loajality s levicovou koalicí. Cílem auditu tedy podle nejtěsnější levicové většiny v zastupitelstvu MČ Praha 12 není – tak jako tomu obecně bývá – zefektivnění procesů a úspora mzdových nákladů. Cíl auditu je zřejmý – je jím nastolení atmosféry strachu a zajištění loajality nových pracovníků, přičemž hrozí velké riziko snížení kvality veřejné správy na Úřadu MČ P12!

 

Jaké je stanovisko TOP 09?

Klub TOP 09 považuje vyhlášenou VZ za unáhlenou, protizákonnou a v tuto chvíli za zbytečnou, a proto žádá její zrušení. V případě, že VZ rada městské části Praha 12 nezruší, zvažuje návrh na její prošetření nezávislým státním nebo nestátním orgánem. TOP 09 vyzývá radu MČ Praha 12, aby respektovala alespoň Zákon o veřejných zakázkách, když již opakovaně porušuje jednací řád, Zákon o hl. m. Praze a tiskový zákon. TOP 09 podala podněty na přezkoumání VZ radě a kontrolnímu výboru. Očekáváme s jakým zájmem a erudicí se tyto orgány koalice podporované komunisty tohoto úkolu chopí.

 

Praha 12 dosud patřila k městským částem a obcím, které měly nejpřísnější směrnici týkající se veřejných zakázek malého rozsahu a v praxi se postupovalo maximálně obezřetně, standardně a transparentně. Proto by měla stávající levicová koalice stavět na tom dobrém, co dosud bylo vybudováno. Koalice připravuje změnu směrnice o zakázkách malého rozsahu a dosavadní netransparentní a nestandardní chování rady ukazuje, jakým směrem se pravděpodobně bude ubírat.

 

Naše obavy vzrostly po reakcích starosty Bc. Adámka a radního pro veřejné zakázky Ing. Serafína, kteří se odmítli k výše uvedeným otázkám na 5. zastupitelstvu ústně vyjádřit, dokonce odmítají odpovědět na dotazy písemně před uzavřením lhůty pro podání nabídek, myslí si, že zakázky malého rozsahu nemusí být transparentní a nediskriminační a podezřelou zakázku proto nehodlají zrušit.

Klub TOP 09 Praha 12, sovajan@centrum.cz

 

Více o tématu:

Nad 100 000 na web! Veřejné zakázky malého rozsahu Prahy 12 již 3 roky na webu, H. Jandová (TOP 09, býv. zástupce starosty MČ P12)

Nedůvěra vykolejí každou reformu. Šéf Americké obchodní komory v ČR W. Stacey: Bez čistých veřejných zakázek vláda žádné změny neprosadí, HN 29.3.2011.

Dobré příklady táhnou, M. Plíšek (TOP 09, náměstek ministra zdravotnictví)

Přílohy
PDF Směrnice MČ P12 o VZ malého rozsahu.pdf (121.2 kB) PDF Vyjádření Transparency Int. k VZ na personání audit MČ P12.pdf (20.6 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme