A kdo má co v Evropské unii na starost?

Evropská unie má 7 hlavních institucí. Každá má jinou funkci a jiné pravomoci.

Evropský parlament zastupuje zájmy občanů Evropské unie. Je složen ze 754 poslanců, kteří jsou voleni přímou volbou na 5 let. Spolu s Radou schvaluje zákony dále platné pro členské země. Současně také tvoří rozpočet EU a kontroluje jeho dodržování.

Evropská rada se skládá z hlav členských států, případně z premiérů jednotlivých zemí. Schvaluje priority pro budoucí směřování Evropské unie, vyjadřuje se ke konkrétním politickým tématům a problémům (např. spory mezi členskými zeměmi).

Rada Evropské unie zastupuje zájmy členských států. Je tvořena ministry jednotlivých zemí. Rada EU schvaluje zákony a dbá na to, aby byla hospodářsko-politická opatření členských zemí v souladu a vzájemně se doplňovala.

Evropská komise zastupuje zájmy Evropské unie. Skládá se z 28 komisařů (z každé země jeden), kteří zastupují jednotlivé agendy, nikoliv jednotlivé státy. Evropská komise předkládá návrhy zákonů Evropskému parlamentu a Radě EU. Současně též spravuje rozpočet EU a stará se o přerozdělování finančních prostředků. Evropská komise zastupuje EU na mezinárodní úrovni.

Evropský soudní dvůr je tvořen 28 soudci (z každé země jeden) a 8 generálními advokáty. Generální advokáti mají pouze poradní funkci a poskytují další pohled na řešení právních problémů. Jejich názor není pro soudce závazný. Soudní dvůr odpovídá za jednotnost výkladu a aplikace práva EU. Dalším úkolem je kontrola rozhodování Evropské komise a Rady EU.

Evropská centrální banka má za úkol pečovat o stabilitu eura a tím udržovat inflaci měny na nízké úrovni.

Evropský účetní dvůr se skládá z 28 auditorů (z každé země jeden), jejichž úkolem je kontrolovat řádné hospodaření Evropské unie.

Kromě těchto hlavních institucí má Evropská unie taktéž další poradní, specializované a podpůrné orgány. Mezi ně patří například Výbor regionů, Evropský ombudsman či Evropská investiční banka.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme