Kompletní materiál o výplatě sociálních dávek

Jak probíhala změna systémů na úřadech práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí prochází obdobím transformace. Jsou prováděny strategické kroky, které bez většího vysvětlení mohou být snadno napadnutelné a vyvolávat řadu otázek. Předkládáme Vám proto podrobný popis změn včetně výběru dodavatele a přehledu nákladů.

MPSV rozhodlo o změně systémů, v nichž se administrují a vyplácejí dávky na úřadech práce, zejména z důvodu nutných úspor a větší flexibility. Přechod na nový systém ukončil monopolní postavení jednoho dodavatele, který si v podstatě mohl určovat podmínky výplaty, což byl stav zejména z finančních důvodů dlouhodobě neudržitelný. Náklady na systémy od tohoto dodavatele v posledních letech rostly z roku na rok o desítky milionů korun – za posledních pět let MPSV jen na administraci dávek vyplatilo celkem 2,4 mld. Kč.

MPSV proto přistoupilo k rámcové smlouvě, kterou po řádném zadávacím řízení uzavřela v roce 2008 Česká republika – Ministerstvo vnitra s firmou Fujitsu Technology Solutions s.r.o. (Fujitsu)1). K rámcově smlouvě přistoupilo MPSV na základě usnesení vlády ČR č. 799 z roku 2008, kterým bylo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy uloženo uzavřít s Ministerstvem vnitra dohodu o centrálním zadávání a nepodnikat nekoordinované kroky v oblasti zajištění softwarových produktů společnosti Microsoft, a to zejména z toho důvodu, aby jednotlivé systémy státní správy byly vzájemně kompatibilní. Příslušná usnesení vlády naleznete zde.

Dohodou o centrálním zadávání se Ministerstvo vnitra zavázalo uzavřít smlouvy, které by MPSV zajistily možnost užívat produkty Microsoft a služby s těmito produkty spojené. Výsledkem tohoto vztahu bylo uzavření Prováděcí smlouvy č.85/2011 mezi Ministerstvem vnitra a Fujitsu dne 15. 7. 2011 a to na účet MPSV. Prováděcí smlouva byla následně dodatkována, a to celkem šesti dodatky. Předmětem těchto dodatků byla vždy konkretizace rozsahu poskytovaných služeb.

Tento postup je na základě podnětu nyní přešetřován Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, dosud má MPSV k dispozici závěr auditu, které nechalo vypracovat Ministerstvo vnitra jako jedna ze dvou smluvních stran (druhou stranou je dodavatel, tedy firma Fujitsu). Podle tohoto závěru byl zvolený postup MPSV v pořádku.

Tiskovou zprávu MV ČR naleznete zde.

Využití evropských zdrojů

Přistoupením MPSV k tomuto řešení, již stát, resp. daňový poplatník, neplatí za vývoj jednotlivých komponent, ale platí pouze službu, tedy zprostředkování výpočetního výkonu. Díky tomu jen na agendových systémech na výplatu dávek uspoří stát letos cca 200 milionů Kč a v roce 2013 již 300 mil. Kč (pozn.: podrobněji k financování níže).

Díky změně dodavatele také může MPSV využít k realizaci resortní strategie fondy EU, a to z toho důvodu, že dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení (pozn.: v roce 2008, viz výše – rámcová smlouva). Předchozí monopolní dodavatel byl vybrán před více než patnácti lety a smluvní vztah s ním byl následně několikanásobně z důvodu ochrany autorských práv k vyvinutým aplikacím rozšiřován a prodlužován – v takových případech není možné čerpat prostředky z evropských zdrojů.

Díky evropským prostředkům je úspora pro státní rozpočet ještě významnější a to v letech 2012 – 2013 o cca 700 mil korun.

Systém již generuje úspory

Za první tři měsíce bude za provoz nových agendových systémů fakturována částka dle platných dodatků ve výši cca 52 mil. Původnímu dodavateli, který dosud spravuje oblast státní sociální podpory, náleží za první kvartál částka 12,5 mil. Kč. Dále hradí MPSV původnímu dodavateli v letošním roce po několik měsíců platby za zajištění migrace dat do nových systémů (tyto platby jsou v průběhu roku postupně ukončovány v souvislosti s dokončením migrace). Například vloni MPSV vyplatilo za administraci dávek 470 milionů Kč, přepočteno na kvartál se tedy jednalo o poměrnou část cca 115 milionů Kč.

Smlouva a dodatky

ICT řešení MPSV a úřadů práce je realizováno prostřednictvím výše popsané prováděcí smlouvy a souvisejících šesti dodatků, které byly podepsány Ministerstvem vnitra a firmou Fujitsu a také MPSV jako přistupujícím subjektem zajišťujícím ICT potřeby celého resortu (tj. nejen pro zajištění systémů na úřadech práce, ale také ICT potřeby MPSV). Smlouvu podepisují smluvní strany a přistupující subjekt veřejné správy, z jehož kapitoly se konkrétní náklady hradí (dle bodu 5. Prováděcí smlouvy). Náklady na ICT v loňském roce převyšovaly částku 1, 6 mld. Kč, letos je to o 300 mil. Kč méně a v dalších letech se bude částka postupně snižovat (viz tabulka). Tímto řešením MPSV ušetří jen v letech 2012 – 2014 více než 1,5 mld. Kč (po započítání prostředků z EU fondů 2.2 mld Kč). Systémů souvisejících s provozem administrace sociálních dávek, tedy agendy úřadů práce, se bude týkat pouze část těchto nákladů (jsou popsány v dodatku č. 6 a částečně také v dodatku č. 5).

Další výdaje MPSV, které jsou obsahem zbývajících dodatků, se týkají dodávky licencí a služeb spojených s celkovou IT infrastrukturou resortu (platforma pro zajištění výpočetního výkonu a diskového prostoru - administrace a správa zálohování dat, síťových rozhraní, databáze, integrační platformy, administrace systému elektronické pošty, portálového řešení, správa identit, Service Desk apod.), tedy v naprosté převaze ICT nástroje, které nesouvisí s agendovými systémy ÚP, ale s běžným IT provozem MPSV. V uvedených grafech jsou veškeré tyto výdaje (tj. MPSV a ÚP, bez ČSSZ).

Rámcovou smlouvu a související dodatky MPSV zveřejnilo po zajištění souhlasu všech smluvních stran zde.

Náklady ICT MPSV a ÚP ČR

Graf znázorňuje poměr celkových výdajů MPSV na ICT vůči výdajům spojeným s provozem systémů zajišťujících administraci a výplatu dávek na úřadech práce = Agendové IS

Celkové náklady na ICT MPSV a ÚP v letech 2005–2015

RokWANProvozní ISAgendové ISCelkem
2005 193 488 156,74 316 955 914,63 346 153 315,78 856 597 387,15
2006 263 512 147,45 747 386 974,80 573 513 462,10 1 584 412 584,35
2007 330 638 779,25 463 645 552,57 468 745 650,80 1 263 029 982,62
2008 529 077 666,85 409 467 831,65 434 217 914,63 1 372 763 413,13
2009 560 349 957,62 390 833 399,00 539 496 470,83 1 490 679 827,45
2010 564 052 084,00 500 923 220,00 473 817 529,00 1 538 792 833,00
2011 547 748 985,00 597 087 729,00 477 433 422,00 1 622 270 136,00
2012 490 000 000,00 447 370 324,00 361 000 000,00 1 298 370 324,00
2013 312 000 000,00 416 000 000,00 281 000 000,00 1 009 000 000,00
2014 294 000 000,00 382 000 000,00 272 000 000,00 948 000 000,00

„Z uvedených čísel vyplývá, že minimálně v nejbližších třech letech se budou snižovat jak celkové výdaje resortu na ICT, tak i prostředky určené na správu a provoz aplikací, které zabezpečují administraci a výplatu dávek spravovaných úřady práce,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. V letošním roce například dosahují předpokládané celkové výdaje na ICT MPSV bezmála 1,3 mld. Kč, z toho výdaje na systémy používané na úřadech práce představují částku 361 milionů korun. O dva roky později bude pro systémy na ÚP ČR určena částka 272 milionů z necelé miliardy korun na zajištění potřeb ICT MPSV.

Nadační fond proti korupci

Nadační fond proti korupci (NFPK) veřejně prezentoval kritiku postupu MPSV, včetně tvrzení, že náklady deklarované MPSV neodpovídají realitě. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek proto vyzval NFPK k jednání o závěrech, které NFPK uvedl na tiskové konferenci o ICT řešení MPSV. "Nechci Vás přesvědčovat o vlastní pravdě, to nechť posoudí nezávislé instituce," píše v dopisu mj. ministr práce a dodává: "Některá prohlášení a prezentované závěry ale byly skutečně mimo realitu. Například tvrzení, že pro vývoj a nákup služeb potřebných pro informační systémy Úřadu práce ČR nejsou využity prostředky ESF – naopak právě zde máme možnost tyto zdroje využít a využíváme je. Na rozdíl od předchozí praxe, kdy byl původní dodavatel vybrán neveřejně v tzv. jednací řízení bez uveřejnění a tedy nemohly být fondy využity. Ať už se to týká nákladů předchozího dodavatele, které jsou prokazatelně (dle doložitelných proplacených faktur) několika násobně vyšší, než uvádíte. A co považuji za nejpodstatnější, ukázat, že změna systému skutečně generuje stamilionové úspory. Jak mi jistě dáte za pravdu, k takovému tvrzení je třeba detailnější rozbor jak vašich závěrů, tak závěrů ministerstva, než jak je možné je zkratkovitě prezentovat v médiích. Proto bych Vám rád touto cestou nabídl setkání - konstruktivní a věcné, kde by obě strany měly prostor si tyto nejasnosti a protichůdná stanoviska vysvětlit." Celý text dopisu naleznete zde.

Dopis byl odeslán dne 4. dubna 2012, dosud MPSV neobdrželo žádnou reakci.

Vůči urážlivým vyjádřením se ohradil také I. náměstek ministra práce Vladimír Šiška, který dne 18. 4. 2012 podal trestní oznámení pro pomluvu na Radima Jančuru. (podrobněji zde). Svůj postup vysvětlil ve veřejném prohlášení, v němž mimo jiné uvádí:

“Veřejná prohlášení pana Jančury jsou lživá a pro mě nepřijatelná. Ministerstvo díky našim krokům šetří na provozních výdajích prostředky v řádu stovek milionů korun ročně. Deformování a překrucování této skutečnosti nepodloženými a lživými pomluvami je nehorázné a pro mne nepřijatelné. Na výzvu o přešetření skutečného stavu věci v oblasti financování ICT Nadační fond proti korupci, kterým se pan Jančura zaštituje, nikdo nereagoval. Namísto toho jsem se dočkal jen dalšího zákeřného napadání v médiích, které vychází z nesmyslných konstrukcí a nepodložených lží. Proto jsem se rozhodl podat na pana Jančuru trestní oznámení pro pomluvu."

Poznámky pod čarou

1) Společnost Microsoft ČR ani jiný subjekt patřící do skupiny Microsoft neposkytuje licence a související služby ke svým produktům přímo koncovým zákazníkům, nýbrž tuto činnost provádí na platformě obchodních zástupců. Jednou z kategorií partnerů, kteří jsou oprávněni koncovým zákazníkům poskytovat produkty Microsoft prostřednictvím licenčních programů, tvoří Large Account Resellers (dále jen „LAR'). K subjektům patřících do kategorie LAR pro Českou republiku patří mj. společnost Fujitsu, která předložila v předmětném zadávacím řízení oproti jiným subjektům patřícím do kategorie LAR ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme