× Pohněme s tím. Společně!

Cempírek: Rozvoj dopravní infrastruktury se zpomalí

Komentář poslance Václava Cempírka

23. 1. 2012

Konkurenceschopnost státu roste s kvalitou dopravní infrastruktury. Doprava funguje jako páteř hospodářství, rozvíjí podnikatelské aktivity a je nástrojem, který pomáhá vyrovnávat meziregionální disparity. přes jednoznačně prorůstový účinek investic do dopravní infrastruktury vláda kvůli dluhové krizi v eurozóně v dalších letech omezí výdaje na infrastrukturu, čímž dojde ke zpomalení výstavby řady připravovaných i rozestavěných staveb a prakticky k zastavení přípravy nových projektů.

Rozvoj dopravní infrastruktury v České republice je jedním z klíčových témat pro posílení konkurenceschopnosti nejen v oblasti produkce finálních výrobků, ale i v oblasti logistických činností a služeb. Je důležitý i pro oživení ekonomiky v období hospodářského poklesu. Výstavba dopravní infrastruktury přináší zaměstnanost, posiluje stavebnictví a zajišťuje propojitelnost na evropské sítě. Vyspělé evropské země v posledních letech budují kontinentální železniční koridory, které slouží pro přepravu jak osob, tak i zboží.

V našich podmínkách chybí nástroje pro komplexní hodnocení užitku a vynaložených investičních výdajů na výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury, jak je obvyklé ve vyspělých zemích nejen v Evropě. Jejich systémové uplatnění je předpokladem pro efektivní plánování, přípravu a realizaci veřejných investic.

Nižší iNvestice zpomalí stavby Omezení výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) v roce 2012 na 41 mld. Kč bude mít dopady na zpomalení financování akce I/49 Malenovice - Otrokovice, I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Ostrava, Opava a na zpomalení výstavby D3. Dopady se promítnou i na další stavby jako např. zpomalení akce I/42 realizace výstavby tunelů Dobrovského B na městském okruhu Brno, odsunutí financování Severovýchodní tangenty v Mladé Boleslavi, omezení financování akcí hl. m. Prahy, omezení a zpomalení výstavby komunikace R6 a nemožnost čerpat finanční prostředky EU v rámci nové finanční perspektivy v roce 2014.

Musí být omezeny přípravy staveb jako např. pražský okruh Běchovice - D1, obchvat Českých Budějovic (D3), rychlostní komunikace Opatovice - Mohelnice R35, omezení přípravy dostavby III. železničního koridoru Plzeň - Praha - hranice ČR/SR a IV. železničního koridoru Praha - České Budějovice, pokud by se nepodařilo do rozpočtu SFDI v roce 2012 alokovat vyšší objem z národních zdrojů, a to v celkové výši 49 mld. Kč a 7,04 mld. Kč z úvěru EIB (Evropské investiční banky).

Hrozí NevyčerpáNí prostředků z eU Rizika rozpočtu SFDI jsou spojena s hrozbami nedočerpání současného OPD (Operační program doprava) vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí. Evropská komise, Ministerstvo dopravy i SFDI provádějí zpětnou kontrolu způsobilosti a oprávněnosti výdajů na evropských projektech. Výsledkem kontrol může být odebrání poskytnuté dotace, což může vést k nedočerpání současných finančních prostředků současného OPD.

Podle závěru z konečné zprávy auditu Evropského účetního dvora mohou být neuznány použité finanční prostředky na dopravní infrastrukturu z OPD ve výši 6,3 mld. Kč. Spolu s případným neschválením již realizovaných projektů je celkově ohroženo 15,6 mld. Kč. Nedočerpání prostředků z OPD (z odmítnutých projektů) lze předejít jejich převedením na náhradní projekty. Ty musí být finančně a věcně dokončené do konce roku 2015 a vzhledem k jejich dlouhodobému charakteru musí být zahájeny v roce 2012, jinak nebudou realizovány. Navýšení rozpočtu oproti původnímu návrhu 37 mld. Kč umožnilo zahájit realizaci náhradních projektů jako jsou modernizace D1, stavba D1 Přerov - Lipník, D3 Borek Borek - Úsilné a I/11 Mokré Lazce.

cHybí zdroje pro přípravU NovýcH projektů Při rozsahu rozpočtu SFDI ve výši 41 mld. Kč není možné alokovat dodatečné prostředky na přípravu projektů pro nové evropské zdroje 2014 až 2020 v takové výši, která zajistí majetkoprávní a projektové přípravy jednotlivých projektů s cílem plynulého čerpání evropských prostředků již v roce 2014.

Zdroje SFDI v roce 2012 ve výši 41 mld. budou z následujících příjmů: převody výnosů silniční daně 5,3 mld. Kč, převody podílu z výnosů spotřební daně 7,6 mld. Kč, poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 2,9 mld. Kč, převody výnosů z mýtného 10,2 mld. Kč a dotace ze státního rozpočtu 14,9 mld. Kč. Pro roky 2013 a 2014 počítá SFDI s nižšími příjmy ve výši 37 mld. Kč. Celková částka na dopravní infrastrukturu se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování a převodu nároků OPD z roku 2011 bude v roce 2012 ve výši 66 mld. Kč, pro rok 2013 je plánováno 60 mld. Kč a pro rok 2014 bez programu OPD 46,6 mld. Kč.

omezeNí úvěrů od eib Vláda ČR rozhodla o omezení výše čerpání úvěru z EIB na spolufinancování prostředků OBD na částku 3,74 mld. Kč, což je snížení téměř o 50 % oproti potřebám plynoucím ze stavu realizace evropských projektů. Primárním cílem musí být zajištění čerpání evropských zdrojů, protože dotace z EU jsou časově neopakovatelným a věcně omezeným zdrojem, znamená to nutnost vyčlenit národní finanční zdroje na spolufinancování prostředků z EU. Celkový úvěrový rámec činí 34 mld. Kč. V letech 2008 až 2010 bylo z úvěru EIB vyčerpáno celkem 18,935 mld. Kč, pro rok 2011 odhaduje SFDI čerpání úvěru ve výši cca 6,565 mld. Kč a pro roky 2012 a 2013 plánuje SFDI čerpat úvěr v celkové výši 8,5 mld. Kč.

V roce 2013 již nebude možné pokrýt celý objem způsobilých prostředků na spolufinancování ze zdrojů stávajícího úvěru EIB, protože již bude plně rozdělena alokace na probíhající projekty OPD. Proto je nutné na nové projekty OPD po roce 2013 zajistit nový zdroj spolufinancování v odhadované výši cca 13 mld. Kč, který by umožnil na jednotlivých akcích kombinaci se stávajícím zdrojem spolufinancování. Na základě rozhodnutí vlády, které nedoporučuje a nepočítá s novým úvěrem, nebude spolufinancování stávajícího OPD v zásadě možné.

Pro zajištění naplnění příjmové strany SFDI v položce mýta je počítáno, že pro rok 2012 jsou navýšeny sazby mýta o 25 % a rovněž dálniční kupóny na částku 1500 Kč/ rok, analogicky jsou navýšeny i ceny kupónů s krátkodobější platností.

Závěrem uvádím, že např. Rakousko bojuje s krizí třemi „i“ - inovacemi, investicemi a infrastrukturou. Do vylepšení silniční a železniční infrastruktury má být do roku 2016 vynaloženo až 19,3 mld. eur. Cílová síť železniční infrastruktury do roku 2025 má nabídnout vyšší spojení v místní i dálkové dopravě, zkrácení jízdních dob, více než 80 nových nebo modernizovaných stanic a snížení intervalů mezi spoji. Do roku 2015 by se měl zvýšit výkon železniční dopravy na takovou úroveň, aby její podíl na přepravě byl 40 % a pro silniční dopravu 60 %.

Václav Cempírek
poslanec a univerzitní profesor

Logistika, 23. 1. 2012, Rubrika: Perspektivy, str. 42

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Václav Cempírek
Témata:
Doprava
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme