Voting of Nationals of Other States in the Municipal Election

Do you have permanent residence in the Czech Republic and are you a citizen of an EU Member State? Then you have a right under Section 4 (1) of Act No. 491/2001 Coll., on Municipal Council Elections, to vote in the municipal election. What do you have to do to be eligible?

  • You have to apply for inclusion on the Addendum at the municipal council according to your place of permanent residence.
  • You can file your application for the inclusion at any time, but not later than 2 days before the election date at 16:00, i.e. until 13 October 2010 before 16:00.
  • You can submit the application either in writing or in person.
  • If a written application is submitted, it must be delivered to the municipal council by 13 October 2010 before 16:00. The application form can be collected at the municipal council. The application must clearly indicate that the applicant is applying to be included on the Addendum. The applicant must state his or her first name, surname, date of birth, and for more accurate identification, permanent address.
  • If an application is submitted in person, it need not be in writing because the municipal council clerk will made an official record according to the submitted documents with the necessary particulars (such as residence permit).

Before voting in the polling station on the election days, namely Friday 15 October 2010 from 14:00 to 22:00, and Saturday 16 October 2010 from 8:00 to 14:00, you will show the district election committee your proof of identity and citizenship of a State whose citizens are entitled to vote in the Czech Republic with your residence permit issued under Act No. 326/1999 Coll., on the Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic. If you do not present this document, you will not be allowed to vote.

More information is available at: http://www.mvcr.cz/clanek/hlasovani-volicu-statnich-obcanu-jinych-statu-724861.aspx.

Hlasování voličů - státních občanů jiných států

Máte trvalé bydliště na území ČR a jste občanem členského státu EU? Pak máte podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, právo volit v komunálních volbách. Co proto musíte udělat?

  • Musíte požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů na obecním či městském úřadě v místě svého trvalého pobytu.
  • Žádost o zápis můžete podat kdykoliv, nejpozději však 2 dny přede dnem voleb v 16:00 hod., tj. do 13. října 2010 do 16:00 hodin.
  • Žádost můžete podat buď písemně, nebo osobně.
  • V případě písemného podání žádosti musí být doručena obecnímu úřadu do 13. října 2010 do 16:00 hod; formulář žádosti si je možné vyžádat na příslušném obecním či městském úřadě. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu voličů, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresu).
  • V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť úředník obecního úřadu učiní úřední záznam dle předložených dokladů, ze kterých jsou tyto potřebné údaje zřejmé (např. průkaz o povolení k pobytu).

Při samotném hlasování ve volební místnosti ve dny voleb, tj. v pátek dne 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin, prokážete okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Nepředložíte-li tento doklad, nebude vám hlasování umožněno.

Více informací naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/hlasovani-volicu-statnich-obcanu-jinych-statu-724861.aspx.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme