TOP 09 a Starostové a nezávislí - Spojené síly pro Prahu: Zajistíme dostupné bydlení v metropoli

6. 6. 2018

Volební koalice TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí představila Plán pro zajištění dostupného bydlení v Praze. Jedná se o palčivý problém stávajících i budoucích rezidentů. Praha se stává městem, kde si ani dobře vydělávající obyvatelé nedokážou snadno pořídit byt. Odborníci a politici z volební koalice zpracovali konkrétní návrhy, jak zajistit pro Pražany dostupné bydlení.

Řešení spočívá v celkové koncepci dostupného bydlení, která musí zahrnovat opatření jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.

Je třeba rozšířit nabídku bytů na pražském rezidenčním trhu podporou nové výstavby, a to jak bytů vlastnických, družstevních tak i obecních. Takto je nutné vybudovat 6–8 tisíc bytů ročně a stejný počet bytů rekonstruovat. Ve skutečnosti počet bytů, jejichž výstavba byla v roce 2017 zahájena, klesl pod dva tisíce.

Vytipování pozemků pro výstavbu a zrušení stavebních uzávěr

K výstavbě bytových domů je třeba vytipovat vhodné pozemky, a to nejen na okraji zastavěného území, ale také transformací industriálních areálů. K umožnění výstavby bytových domů na brownfieldech uvnitř města je zapotřebí zrušit v řadě případů stavební uzávěry. Tzv. město krátkých vzdáleností je nejen výrazně levnější na správu a provoz, ale také se v něm lépe žije. Uvnitř města má Praha téměř tisíc hektarů nevyužívaných pozemků, přičemž Praha je poměrně řídce osídleným městem.

Zásadní zkrácení územního a stavebního řízení

1. Fikce souhlasu – Dnes je stavební úřad povinen rozhodnout ve stavebním řízení ve lhůtě 60 dnů, ve složitých případech ve lhůtě maximálně 90 dnů. Stavební úřady však tyto lhůty nedodržují. Chceme proto stanovit tzv. fikci souhlasu, tedy pokud se stavební úřad v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za to, že souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavení povolení vydal.

2. Jeden úřad – Dnes je stavebník před podáním žádosti na stavební úřad povinen nejdříve zajistit vyjádření a stanoviska k záměru stavby u dotčených orgánů (např. hasiči, hygiena, obce, ale také správce sítí jako ČEZ, vodovody a kanalizace, popř. i památkáři atd.), všechny tyto orgány musí oběhat stavebník sám. Navrhujeme, aby souhlasy dotčených orgánů zajistí sám stavební úřad. Stavebník přinese záměr na jedno místo a pak si vše vyřídí státní správa. Přispějeme tak ke snížení administrativy pro občany a zrychlíme proces získávání souhlasů dotčených orgánů.

3. Obnovení jednoho speciálního stavebního úřadu v Praze pro velké stavby – Chceme efektivnější a rychlejší rozhodování, ale zároveň nesmí být narušena kvalita bydlení v daném místě. Proto podporujeme zároveň společenské dohody mezi soukromými investory, majiteli pozemků, obyvateli žijícími v daném místě a městem.

Metropolitní plán

Praha potřebuje Metropolitní plán, který by neměl být neúměrně restriktivní a přeregulovaný, aby se urychlil stavební rozvoj Prahy a mohly vznikat také osobité stavby. Do doby schválení Metropolitního plánu je třeba urychlit povolování změn územního plánu, které jsou potřebné ve veřejném zájmu. Je potřeba posílit poptávku po dostupném bydlení podporou skupin obyvatel, které bez pomoci na bydlení nedosáhnou z důvodů nízkých příjmů domácnosti.

Výstavba bytů města a neziskových subjektů

Za pomoci Fondu rozvoje dostupného bydlení by Praha měla financovat program podpory výstavby dostupného bydlení. Takto lze realizovat nejen výstavbu obecních bytů (realizovaných jak hl. m. Prahou, tak městskými částmi), ale také výstavbu bytů neziskovými subjekty, které mohou stavět cenově dostupnější bydlení, než je developerská výstavba (např. německé Baugruppe, což je bydlení vycházející z individuální iniciativy mini-stavitelů a architektů).

Podpora družstevní bytové výstavby

Praha by měla podporovat výstavbu bytů prováděnou stavebními bytovými družstvy, která mohou stavět byty cenově dostupnější. Město může tuto výstavbu podpořit například vytipováním, pronájmem a prodejem pozemků vhodných pro výstavbu nebo za pomoci finanční podpory, záruk apod.

Dohody o spolupráci se soukromými investory

Praha by měla na základě dohod se soukromými investory pomoci při výstavbě (např. zainvestováním sociální a technické infrastruktury) a zároveň by tak mohla mít smluvně zajištěn cca 10% podíl cenově dostupného bydlení dle povahy projektu, přičemž tyto byty by mohly sloužit pro obyvatele města, kteří potřebují vzhledem ke svým příjmům dostupné bydlení za nižší nájemné.

Audit městských bytů a jejich pronájem potřebným občanům Prahy

Pronájem obecních bytů za nájemné, zahrnující slevu dle příjmové a majetkové situace domácnosti pro ubytování potřebných skupin obyvatel, zejména seniorů, rodin s dě
tmi a potřebných zaměstnanců (učitelé, policisté, hasiči atd.), pokud jejich příjmy neumožňují dosáhnout na bydlení za obvyklé ceny. K tomu je nutné provést podrobný a komplexní audit bytového fondu spravovaného hl. m. Prahou a jednotlivými městskými částmi. Obecní bytový fond by neměl sloužit pro bohaté obyvatele Prahy, ale naopak pro ty potřebné.

Fakta o bydlení v Praze

Nedostupnost vlastnického a družstevního bydlení souvisí se strmým nárůstem cen bytů v průběhu roku 2016 a relací mezi průměrnou kupní cenou bytů a příjmovou situací domácnosti. Mimo Prahu si průměrný byt lze pořídit za 4 roční platy, v Praze za více než 8 ročních platů. Dosud neexistuje průběžný centrální sběr agregovaných informací o aktuálním stavu a vývoji obecního bytového fondu spravovaného hlavním městem, včetně městských částí, a proto nelze průběžně identifikovat rozsah a strukturu disponibilního obecního bytového fondu v Praze jako celku.

Nestaví se

Deficit nabídky nových bytů je způsoben propad nové bytové výstavby. To vede k značnému nárůstu cen bydlení, které se tak stává pro většinu obyvatel finančně nedostupným. Ceny nových bytů vzrostly za poslední tři roky o třetinu, propad nabídky činí více jak 40 %. Za rok 2016 bylo v Praze vydáno povolení na stavbu 1700 bytů – potřebná roční kvóta však činí více než 6000. Oživení poptávky po bytech není doprovázeno adekvátním nárůstem nové výstavby, což vede k neúměrnému nárůstu cen nových, ale i starších bytů. V letech 2001–2015 došlo k velmi razantnímu nárůstu reálných kupních cen bytů v Praze. V současné době nabídka bytů na pražském rezidenčním trhu nedokáže plně uspokojit růst poptávky po novém bydlení.

Neúměrně dlouhá je doba přípravy a realizace bytových projektů. V hlavním městě se jedná až o 10 let! Územní a stavební řízení je komplikované a obtížně předvídatelné, což představuje nejvýznamnější bariéru bránící urychlení a zintenzivnění bytové výstavby v Praze.

Povolovací bariéry

Za posledních 17 let klesl počet vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení o 75 % - to je zcela zásadní problém, který způsobuje nedostatek bytů. V současnosti uvízlo ve schvalovacím procesu v Praze více než 40 000 bytů v 900 projektech. Česká republika je na 127. místě na světě dle údajů Světové banky v délce povolovacího procesu. V důsledku toho mnoho lidí vyhledává pořízení bydlení ve Středočeském kraji a do Prahy dojíždí za prací (cca 180 tisíc osob denně), což vyvolává zvýšené nároky na dopravu, vyšší náklady na dopravní obslužnost, zajištění P+R parkovišť či řešení hromadné dopravy.

Nájemní byty

Nárůst nabídkového nájemného (v roce 2015 ve výši 212 Kč/m²) nejvíce zatížil skupiny nájemců s nižšími příjmy, zejména neúplných rodin s dětmi a seniory – nájemné vzrostlo až 4x, důchody mezi lety 2006–2012 vzrostly pouze 1,3x.

Obecní bytový fond tvoří celkem 35 tisíc bytů (z toho přibližně 9 tisíc bytů spravuje MHMP, 26 tisíc bytů je svěřeno do správy MČ), který se další privatizací zmenšuje. V porovnání s evropskými městy je počet obecních bytů ve vztahu k počtu obyvatel nízký. Pro srovnání: Vídeň – 9 obyv./byt; Berlín – 13 obyv./byt; Curych – 7 obyv./byt; Praha 36 obyv./byt. V Berlíně mají cíl vybudovat 1000 dotovaných bytů ročně, v Mnichově 1800, v Curychu mají stanovený cíl do roku 2035 zvýšit podíl ve vlastnictví města či jeho bytových družstev z 25 % na 33 %. Podíl obecní bytové výstavby na celkovém počtu dokončených bytů v Praze byl v letech 2008–2015 zanedbatelný (0,7%).

www.spojenapraha.cz

Petr Kučera, krajský manažer TOP 09 Praha

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme