Popov: Podnikání v rámci EU

10. 4. 2014

Ve volebních kampaních se často dozvídáme, co a koho bude ta či ona politická strana podporovat. Nezapomíná se na malé a střední podnikatele. Volební programy jsou často směsicí obecních frází bez reálného základu. Někdy je doopravdy těžké dát nějakému heslu obsah, jelikož ne vždy je jasné jak a zda vůbec lze slib splnit. Ovšem bylo by důstojnější a férovější, kdyby volební propaganda spíše reflektovala skutečné požadavky a potřeby, se zaměřením na nalezení realizovatelných řešení. Bohužel, v politických stranách málokdy nalezneme odborníky, kteří by byli zformování dlouholetou praxí, takže se nakonec volební programy nesou spíše v duchu opakujících se prázdných populistických floskulí. V ČR je cca milión osob samostatně výdělečně činných. Celkový počet registrovaných podniků živnostenskými úřady je cca 2,4 mil. Nejde tedy o zanedbatelná čísla a je proto nutné této části obyvatelstva věnovat náležitou pozornost, i vzhledem k tomu, že také odvádějí nemalou část financí do státního rozpočtu.   

Každoročně se v EU založí okolo 1,2 milionu nových podniků, což je asi 10 % z celkového počtu společností (v EU je jich celkem asi 23 mil.). Přesto pouze polovině z nich se podaří přežít prvních pět let. Na území EU navíc v tomto směru existují obrovské rozdíly. Například v Itálii, Spojeném království a Španělsku vzniká dvakrát tolik společností, než je průměr EU.

Pro evropské hospodářství mají malé a střední podniky obrovský význam: představují 99 % všech společností v EU a zajišťují až dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru Evropské unie. Mají ale často potíže s dostupností kapitálu, chybí jim know-how a zpravidla i zkušenosti. Politika soudržnosti EU si klade za cíl tyto problémy řešit prostřednictvím tzv. přímých opatření, jako jsou například přímé investice, a nepřímých opatření, k nimž patří poskytování podpůrných služeb podnikům, organizování školení, vytváření inovativního prostředí, zajištění finančních služeb, zavádění technologií a v neposlední řadě i vytváření sítí kontaktů.

V období 2007–2013 se programy politiky soudržnosti soustřeďovali na podporu těchto oblastí:

Zakládání a rozvoj malých a středních podniků s důrazem na podporu soukromého podnikání, dostupnosti financí, výzkumu a inovací, transferu technologií, přístupu k informačním a komunikačním technologiím či výrobu šetrnou k životnímu prostředí. Na podporu malých a středních podniků v těchto oblastech bylo vyčleněno přibližně 27 miliard eur (7,9 % veškerých přidělených prostředků). 

Na další podporu velkých i malých podniků, včetně produktivních investic a poskytování služeb podpory podnikům ve výše uvedených oblastech, připadlo dalších asi 28 miliard eur (8,1 % veškerých přidělených prostředků). 

Úspěch podniků a průmyslu EU je zcela zásadní pro zvyšování zaměstnanosti a tvorbu nových a lepších pracovních míst. Velká část tohoto úspěchu je postavena na kvalitě a dovednostech pracovních sil a jejich schopnosti přizpůsobit se změnám. A právě z tohoto důvodu využívá mnoho podnikatelů a podniků Evropský sociální fond (ESF), aby podpořili kompetence a flexibilitu svého nejcennějšího zdroje – svých pracovníků. 

ESF pomáhá společnostem a pracovníkům vyrovnat se s těmito výzvami četnými způsoby. Například pro konkurenceschopnost mohou být zapotřebí lepší dovednosti, nové a inovativní metody práce pak mohou zvýšit výkonnost a přilákat nové pracovníky. 

ESF pomáhá vedením společností také zlepšit výsledky v oblasti vývozu, které mohou otevřít nové trhy a vést k dalšímu růstu. Společnosti a organizace v celé EU využívají podpory ESF k plánování budoucnosti, zlepšování svých výsledků, hledání nových metod práce a k zachování a tvorbě udržitelných pracovních míst. 

Pomoc lidem založit si vlastní společnost významným způsobem přispívá k tvorbě pracovních míst, a proto ESF podporuje podnikání mnoha způsoby, např. skupinu IT pracovníků, kteří zakládají společnost, v níž budou vyvíjet svoje nejnovější SW, nebo mladého migranta, který se vyučil cukrářem a chce si založit malou firmu a zaměstnat pár přátel, kteří mu budou pomáhat.

ESF je podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným nápomocen mnoha způsoby, včetně podpory jejich zaškolení v oblastech základního řízení či právních a finančních dovedností nezbytných pro založení podniku. Některé projekty využívají služeb obchodních poradců, kteří podnikatelům pomáhají v kritických prvních rocích podnikání. Jiné projekty podporují sítě (virtuální platformy) podnikatelů, které slouží k výměně zkušeností a nabídce podpory. 

Může se ukázat, že získat finanční prostředky na založení či rozšíření malého podniku může být obtížné, jelikož rozjezdy mohou být riskantní a banky nemusí být ochotny tyto potřebné prostředky půjčit. V této souvislosti lze jako příklad pomoci v zemích EU uvést projekty mikrofinancování ze zdrojů ESF, díky nimž si začínající podnikatelé mohou půjčit relativně malé částky kapitálu, který potřebují. 

Přehled operačních programů v ČR pro období 2014-2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

Operační program Doprava (OP D)

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

Operační program Technická pomoc (OP TP)

10 Operačních programů cíle Evropská územní spolupráce

Program rozvoje venkova (PRV)

Operační program Rybářství (OPR)

Malé a střední podniky nebo jiné organizace mohou obvykle podat žádost o projekt na základě výzvy vypisované v rámci příslušného programu, obvykle za podmínky, že předloží projekty, které budou realizovány společně s partnery z dalších členských států, budou mít evropskou přidanou hodnotu a budou udržitelné. V závislosti na programu mohou být žadateli také podnikatelská sdružení, obchodní skupiny a poskytovatelé technické podpory nebo konzultanti. Podpory jsou poskytovány na základě víceletých finančních rámců (rozpočtů EU). Obecným pravidlem pro účast na projektech EU je finanční spoluúčast. Podpora EU obvykle sestává z dotací, které pokrývají pouze část nákladů na projekt. Zbývající prostředky vkládá buď žadatel, nebo jsou poskytnuty z jiných (národních) zdrojů.

Většina finančních nástrojů včetně úvěrů pro malé a střední podniky je poskytována Evropskou investiční bankou prostřednictvím národních finančních zprostředkovatelů, tedy národních komerčních bank nebo podobných finančních institucí. V roce 2012 poskytla Evropská finanční banka 13 miliard EUR na financování malých a středních podniků. Podpory Evropská finanční banka využilo cca 200 000 malých a středních podniků v celé Evropě.

Domnívám se, že v tomto případě je pro nás EU pozitivním přínosem. 

Simeon Popov
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme