Malostranské náměstí bez aut a co dál?

13. 1. 2017

Současně koncem června vznikla pracovní skupina složená ze zá- stupců občanských iniciativ a spolků, místních občanů a zástupců Městské části, která se pod vedením Institutu plánování a rozvoje jako pověřeného správce tohoto prostoru, snažila pro náměstí najít co možná nejlepší využití. Od po- čátku práce této skupiny bylo jasné, že to nebude jednoduché, neboť magistrát a tedy ani IPR neměl jasnou představu, co na náměstí chce a k čemu má být využíváno. Rovněž nebylo jasné, jak bude do budoucna náměstí spravováno.

Pracovní skupina se sešla šestkrát a postupně se dopracovala k tomu, že Malostranské náměstí je centrálním prostorem setkávání Malé Strany a nejvhodnějším způ- sobem bude klidové využití. Velká diskuse se vedla nad tématem trhů, kdy v případě jejich konání je oprávněná pochybnost o jejich kvalitě a přínosu pro obyvatele. Z tohoto důvodu pracovní skupina nedoporučila konání trhů v tomto prostoru. Co se dalších aktivit týče, jsou po šestiměsíční zkušenosti doporučeny kulturní akce, kde není vyžadována zvuková produkce, tedy upřednostněny jsou výstavy a akce lokálního charakteru a men- šího rozsahu.

Jako jeden z hlavních nedostatků je zmiňován nedostatek zeleně a adekvátního mobiliáře, kdy ze strany IPR došlo k odmítnutí nabídky ze strany MČ Praha 1, a to s poukazem na fakt, že pro provoz Malostranského náměstí nejsou ze strany MHMP vyčleněny finanční prostředky. Rovněž bylo ze strany členů pracovní skupiny poukazonedoporučila konání trhů v tomto prostoru. Co se dalších aktivit týče, jsou po šestiměsíční zkušenosti doporučeny kulturní akce, kde není vyžadována zvuková produkce, tedy upřednostněny jsou výstavy a akce lokálního charakteru a men- šího rozsahu. Jako jeden z hlavních nedostatků je zmiňován nedostatek zeleně a adekvátního mobiliáře, kdy ze strany IPR došlo k odmítnutí nabídky ze strany MČ Praha 1, a to s poukazem na fakt, že pro provoz Malostranského náměstí nejsou ze strany MHMP vyčleněny finanční prostředky. Rovněž bylo ze strany členů pracovní skupiny poukazováno na zcela nedostatečné zabezpečení úklidu.

Při pokračujících diskusích se ukázalo, že zásadním problémem je průběh schválení a realizace ví- tězného návrhu architektonické soutěže, kdy je počítáno s odstraněním jediné vzrostlé zeleně a není vůbec počítáno s žádným vodním prvkem. Členové pracovní skupiny vyjádřili požadavek účasti při dal- ším rozpracování vítězného návrhu, toto však nebylo akceptováno a umožněno.

CO BUDE DÁL?

Zkušební provoz Malostranského náměstí pod vedením IPR bude trvat do 31. 3. 2017 a do té doby by měl být magistrátem schválen postup při koordinaci aktivit na veřejných prostorách Prahy, kdy je pracovní skupinou doporučována koordinace těchto aktivit na úrovni města s tím, že lokální správa musí být na úrovni jednotlivých městských částí. Pro vlastní chod Malostranského ná- městí je navrhována správa orgá- nem lokálního významu složeného ze zástupců MČ Praha 1, místních spolků a obyvatel a MHMP, který bude, v úzké koordinaci s MČ Praha řídit využití náměstí.

ZKUŠENOSTI Z PRÁCE V PRACOVNÍ SKUPINĚ

Pozitivní zkušeností je navázání diskuse s MHMP, zejména s pracovníky Institutu plánování a rozvoje, která však prokázala naprostou nepřipravenost (organizační i finanční) MHMP, kdy se uzavření parkoviště bez jakékoli další připravené koncepce ukázalo líbivá hurá akce.

Negativní zkušeností, je pak fakt, že přes to, že pracovní skupina některé navrhované projekty nedoporučoval k uskutečnění (promítání filmu Dáma na kolejích, pronájem parkoviště jako zázemí filmařům pro parkování kamionů apod.), tyto se i tak uskutečnily s tím, že pracovní skupina je pouze poradním orgánem, který byl ustanoven jen proto, aby se učinilo participaci občanů zadost a nikoli proto, aby se jim naslouchalo. Jak jsem již napsal, zkušební provoz Malostranského náměstí pod vedením IPR bude trvat do konce března příštího roku a do té doby by měl být pražským magistrátem schválen postup při koordinaci aktivit na veřejných prostorách Prahy.

Věřím, že se podaří, přes všechny problémy, které zatím “osvobození” Malostranského náměstí od aut přineslo, přinést do budoucna takové využití, které bude ku prospěchu místních obyvatel a které obohatí jejich život a spolkovou činnost.

Tomáš Böhm člen pracovní skupiny pro revitalizaci Malostranského náměstí, člen RO TOP 09 Praha 1

http://prazskajednicka.cz/wp-content/uploads/2017/01/Prazsky_Kuryr_zima_2016.pdf

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme