Hlaváček: Zpracujeme Strategii rozvoje bydlení v hlavním městě

21. 1. 2020

Rada hl. m. Prahy pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracováním Strategie rozvoje bydlení na území hlavního města Prahy. Na přípravě tohoto koncepčního dokumentu, který dlouhodobě Praze chybí, budou spolupracovat I. náměstek primátora Petr Hlaváček a radní Hana Kordová Marvanová, dále radní Milena Johnová a Adam Zábranský a také předseda výboru pro bydlení pražského zastupitelstva Pavel Zelenka.  

„Proces zpracování Strategie rozvoje bydlení se s ohledem na jeho závažnost v žádném případě neobejde bez zapojení dalších důležitých aktérů. Těmi jsou vedle nás politiků, do jejichž gesce problematika bydlení přímo či nepřímo spadá, také zástupci relevantních oborů Magistrátu hlavního města Prahy, jejichž ztotožnění se s nově zpracovaným dokumentem je zcela nezbytným předpokladem pro následnou implementaci,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a plánování. 

V oblasti bydlení čelí hlavní město Praha v současné době problémům, které jsou spojeny v převážné míře s nízkou finanční dostupností bytů a rodinných domů na území hlavního města.

„Problémy s celkovou dostupností bydlení se neustále prohlubují. Důvodů je samozřejmě několik, z hlediska ekonomického je to neúměrný nárůst pořizovacích cen a nákladů spojených s bydlením v poměru ke zvýšení platů v hlavním městě. Je dobré připomenout, že mezi tím co pořizovací náklady v posledních letech vzrostly o 40 až 60 procent, průměrné mzdy Pražanů se od roku 2014 zvýšily jen zhruba o pětinu. Nedostupnost bydlení tak postihuje stále významnější část obyvatelstva, a začíná tak mimo jiné představovat jednu z potenciálních bariér dalšího rozvoje hlavního města i sociální soudržnosti,“ doplňuje radní Hana Kordová Marvanová, v jejíž gesci je vedle legislativy i oblast bydlení.

Radní Kordová Marvanová i náměstek Hlaváček jsou přesvědčeni, že z dlouhodobého pohledu je nanejvýš nutné vytvářet podmínky pro rozvoj finančně dostupného bydlení, ze kterého by profitovali obyvatelé napříč všemi sociálními skupinami. 

„V Praze se k bytové politice dlouhodobě přistupovalo nekoncepčně. Proto je nezbytné konečně zpracovat nový strategický rámec, který bude pro bytovou politiku hlavního města směrodatný a závazný v dlouhodobější perspektivě,“ upozorňuje Hana Kordová Marvanová.

„Klíčové přitom bude uplatňování multikriteriálního přístupu, kdy řešení jednotlivých problémů nebude spočívat obvykle v jednom opatření, ale v komplexu vzájemně provázaných kroků. Záměr zpracovat Strategii rozvoje bydlení v Praze má oporu minimálně ve třech dokumentech celoměstského významu. Tím nejzásadnějším je Strategický plán hlavního města Prahy, ve kterém je potřeba vytvoření nového koncepčního rámce bytové politiky města s důrazem na sociální aspekty bydlení akcentována jako jedna z podmínek nezbytných k dosažení větší dostupnosti bydlení. Dalším takovým dokumentem je Programové prohlášení této rady, které si zpracování plánu celopražské bytové politiky vytyčilo jako jeden ze svých cílů. A v neposlední řadě jsou to Teze rozvoje bydlení v Praze schválené výborem pro bydlení Zastupitelstva hlavního města Praha v loňském roce,“ dodává Petr Hlaváček.

Výsledkem by neměl být jen strategický dokument dlouhodobého charakteru, ale také řada dílčích výstupů reflektujících aktuální dění v oblasti rozvoje města. Radě hl. m. Prahy by měla být Strategie rozvoje bydlení na území hl. m. Prahy předložena ke schválení ve druhé polovině letošního roku.

Zdroj: MHMP

Štítky
Osobnosti: Petr Hlaváček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme