Hlaváček: Hledáme cestu ke zrychlení povolovacího procesu staveb

29. 1. 2020

První náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček společně se zástupci profesních komor - předsedou České komory architektů Janem Kaslem a předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavlem Křečkem - připravil návrhy postupů, které by mohly umožnit efektivnější a odborné projednání stavebních záměrů. Ty mají v rámci přípravy dokumentace a jejího projednání klíčovou úlohu a zejména nesou za správnost dokumentace plnou odpovědnost.

Tyto postupy mohou být uplatněny s přihlédnutím ke zvláštnímu právnímu postavení hlavního města a mohly by také ověřit jejich budoucí využitelnost v souvislosti s připravovanou rekodifikací stavební legislativy obecně.  

„Přestože je povolovací proces obtížný a komplikovaný, další novely stavebního stávajícího zákona přinesly spíše další menší nebo větší překážky na cestě k získání rozhodnutí. Přesto lze nalézt cesty, jak v rámci stávajícího legislativního prostředí zrychlit a zjednodušit projednávání jednotlivých záměrů. Intenzivně spolupracujeme na přípravě nového stavebního zákona, ale do doby, než bude účinný, je třeba hledat cesty k zlepšení stavu ve stávajících podmínkách,“ vysvětluje Petr Hlaváček.

Základem je umožnit efektivnější a odborné projednání projektové dokumentace a současně s větší vahou do povolovacího procesu zapojit autorizované osoby, jakožto autory projektové dokumentace s vysokou mírou osobní profesní odpovědnosti. Tyto osoby mají v rámci přípravy dokumentace a jejího projednání klíčovou úlohu, neboť odpovídají za správnost dokumentace, její proveditelnost při realizaci stavby (ve spolupráci s osobou stavbyvedoucího, také autorizovanou osobou), ručí za správnost navržených a použitých materiálů a technologií, a po uvedení stavby do provozu nesou plnou odpovědnost za spolehlivost, ekonomičnost a bezpečnost stavby, přičemž plně odpovídají za případné škody, pokud vzniknou vadou projektu.

Jednou z možností je širší zapojení a využití autorizovaných osob - architektů a autorizovaných inženýrů, techniků a autorizovaných inspektorů. V souladu s využitím ustanovení správního řádu může stavební úřad přiznat autorizované osobě, která vypracovala projektovou dokumentaci, postavení účastníka řízení, a to z moci úřední, nebo pokud o takové postavení požádá, a tím prokáže právní zájem, jímž nutno rozumět především profesní odpovědnost a profesní závazky. To by mohl být klíčový posun. Zodpovědní odborníci by byli vtaženi do projednání a stali se pro stavební úřad přímým partnerem v řízení - pochopitelně s tím, že nebudou ve střetu zájmů se stavebníky. Mohli by tak operativně podávat vysvětlení k dokumentaci a případně v souladu s požadavky stavebního úřadu a dotčených správních orgánů dokumentaci upravovat či doplňovat. Stavební úřad, účastníci řízení i dotčené orgány by tak měli jistotu, že změny v dokumentaci jsou činěny jednou zodpovědnou autorizovanou osobou. 

Autor projektu je z titulu doživotní odpovědnosti nepochybně dotčen na svých právech v průběhu projednání projektové dokumentace. Skutečnost, že autorizovaná osoba by měla být účastníkem řízení, pokud o to požádá, lze dokumentovat také na mediálně známých kauzách poslední doby – lze jmenovat např. pád lávky v Troji nebo kolaps konstrukce střechy haly v České Třebové.  Autoři dokumentací nebo jejich částí u staveb jsou bráni jako zodpovědní za takové události, přestože nemuseli mít přímý a dostatečný vliv na další úpravy dokumentace, stavební postup a zejména náležité dozorování stavby v průběhu jejího provádění. Takovým situacím by postavení účastníka pro autorizované osoby od zahájení řízení až po kolaudaci mohlo předejít. 

Účastenství autorizovaných osob by také otevřelo možnost odborně se vyjadřovat v rámci vlastního řízení – tedy dávat odborná vyjádření k podaným námitkám a odvolacím námitkám k projektu. K těmto námitkám, které povětšinou směřují k detailům v obsahu dokumentace jako takové, by se mohla vyjadřovat za žadatele autorizovaná osoba, která dokumentaci zpracovala. To by přineslo věcnou a profesionální reakci s úplnou a podrobnou znalostí zpracované dokumentace.

V návaznosti na výše uvedené by mohl stavební úřad jiné účastníky řízení, kteří podávají odvolání, vyzvat, aby tato odvolání byla před podáním na stavební úřad zpracována nebo odůvodněna prostřednictvím autorizovaných osob, nejlépe se stejnou autorizací, jakou disponuje odpovědný projektant celé projektové dokumentace nebo její části.

V současnosti odvolatel nemusí mít sám dostatečnou odbornost k podání relevantní odvolací námitky k dokumentaci, která je vysoce odborným výsledkem práce autorizovaných osob - analogií může být povinné zastupování prostřednictvím advokáta před Nejvyšším správním soudem. Tento postup by mohl zajistit dostatečnou odbornost odvolacích námitek, přezkumu a současně předejde šikanózním a formalistickým odvoláním (např. je-li jednou větou a zcela bez věcného obsahu požadován přezkum všech závazných stanovisek, která byla podkladem pro rozhodnutí). Autorizovaná osoba zastupující odvolatele - účastníka řízení - jako člen profesní komory, z odborného a etického hlediska, nepřipustí, aby byla jejím prostřednictvím podávána ryze spekulativní nebo obsahově irelevantní odvolání.

Výše uvedené návrhy budou hlavním městem během příštích týdnů zpracovány do interních doporučujících směrnic a metodických pokynů, ze kterých mohou čerpat jak odbory na Magistrátu hl. m. Prahy, tak následně stavební úřady na jednotlivých městských částech. Součástí navrhovaných opatření jsou také návrhy postupů vedoucích k lepší koordinaci mezi odbory, které vydávají stanoviska jako dotčené orgány státní správy. A také příprava memorand o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a těmi dotčenými orgány, které nevykonávají přenesenou působnost (jako např. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a Hygienická stanice hl. m. Prahy), s žádostí o součinnost při projednávání záměrů a vydávání závazných stanovisek. Přestože se jedná pouze o deklaratorní akt, měl by pomoci navázat užší pracovní spolupráci při projednávání a koordinaci zejména větších stavebních záměrů.

Cílem těchto opatření je koordinace, efektivní sdílení vědomostí mezi všemi aktéry povolovacích procesů a posílení role odborníků zapojených do přípravy projektů a jejich následné realizace tak, aby byli partnerem pro stavební úřady a společně pomohli v rámci stávajících pravidel rychlejšímu a efektivnějšímu projednání zejména u rozsáhlejších stavebních záměrů. A to jak investicí z veřejných rozpočtů, tak i privátních, soukromých stavebních projektů.

 

Zdroj: MHMP

Štítky
Osobnosti: Petr Hlaváček
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme