× Pojďte do toho s námi.

Podrobný volební program TOP 09 pro městskou část Praha 6 do komunálních voleb

Praha 6 - rodinná je naším programem pro nadcházející volební období. Rodina je pomyslným, generacemi budovaným kruhem, který svým členům nabízí bezpečí, zázemí, tradiční hodnoty, úctu k ostatním, odpovědné zacházení s penězi. Dělí se s námi o léta shromažďované zkušenosti a moudrost. Je to místo pro život, setkávání, podporu v zaměstnání. Zdroj zábavy, trávení volného času, přátelství. Rodina by také měla být vzorem odpovědného přístupu k hospodaření a tím, kdo nám dává ekonomické zázemí.

Zájmy rodiny jsou stejné, jako zájmy obce – kvalitní vzdělání, bezpečná a rychlá doprava, příjemné prostředí k životu, dostatek volnočasových aktivit.

Proto pro vás chceme Prahu 6 takovou, abyste se v ní cítili jako v kruhu své rodiny. Chceme, aby pod naším vedením byla tím nejlepším místem pro život, aby svým obyvatelům poskytovala bezpečí, ctila dědictví předchozích generací a měla respekt k sousedskému soužití. Moderní řešení dopravy musí lidem nabízet rychlou a bezpečnou cestu do zaměstnání, za přáteli a zábavou. Rodina přistupuje s respektem a péčí ke stáří i k mládí, podporuje v nemoci všechny bez rozdílu. Stejně solidární bude Praha 6 pod naším vedením. Bude pečovat o ty nejmladší, ale také o ty, kteří se ocitli na sklonku života, o nemocné nebo handicapované. Praha 6 bude poctivě a odpovědně hospodařit a její rozpočet a hospodaření musí být srozumitelné a otevřené všem členům rodiny - obyvatelům. Prahu 6 jako prostředí vhodné pro rodinu vidíme jako zelené město pečující o parky a přírodní dědictví. Úcta a respekt k přírodě musí být ze strany radnice taková, jako je vštěpována v rodině dětem.

Pro Prahu 6 - rodinnou jsme připravili následující programové body, které chceme v jejím čele odpovědně prosazovat. 1. ODPOVĚDNÁ SPRÁVA

Jedním ze základů fungující rodiny jsou zdravé finance, odpovědné hospodaření a nakládání s majetkem. K tomu neodmyslitelně patří dobrá vnitřní komunikace. Věříme, že obec má i v tomto ohledu fungovat jako odpovědná hlava rodiny.

TOP 09 je pro: • odpovědnou správu a řádné a efektivní nakládání s veřejnými penězi

Jedinou korunu rozpočtu nesmí jednotliví radní a zastupitelé považovat za svoji. Podle toho musí s veřejnými penězi také zacházet. Provedeme audit hospodaření radnice a nakládání s obecním majetkem, jejich výsledky zohledníme v příštím volebním období.

 • odpovědné a účelové nakládání se zbylým nemovitým majetkem městské části

Praha 6 má stále k dispozici široký fond nemovitého majetku. Jsme pro důkladnou revizi činnosti společnosti SNEO, a.s. Zároveň budeme prosazovat zastavení rozprodávání nemovitostí, které může městská část využívat ve svůj prospěch.

 • vyrovnaný rozpočet

Mimořádné příjmy nesmí tvořit jednu z rozpočtových kapitol, ale mají sloužit k financování jednorázových a rozvojových investic nebo k posílení rezervního fondu. Investice musí radnice dělat s rozmyslem a s dlouhodobým záměrem, nikoliv nahodile. Proto budeme prosazovat, aby městská část měla vlastní jasný dlouhodobý investiční plán a vytýčila si investiční priority.

 • efektivní využívání grantů

Zavedeme financování dlouhodobých nebo investičních projektů víceletými granty.

 • zřízení transparentního účtu městské části

TOP 09 od svého počátku zpřístupnila veřejnosti své účetnictví. Věříme, že radnice nemá co skrývat, proto budeme zřízení transparentního účtu a jeho vedení prosazovat i na úrovni městské části Praha 6.

 • uživatelsky přátelskou elektronizaci agend

Budeme prosazovat efektivní systém, který sníží byrokracii, zjednoduší občanům přístup na úřad a zpříjemní jim vyřizování nejrůznějších agend. Zavedeme elektronickou rezervaci termínů, možnost sledovat on-line proces vyřizování jednotlivých žádostí a podání, zasílání SMS upozornění o ukončení řízení apod. Naším cílem je maximálně otevřená a komunikativní radnice, která bude s nižšími provozními náklady v nejvyšší možné míře informovat občany o veřejném dění. Informace z radnice musí být jasné a srozumitelné. Budeme zveřejňovat maximálně možný počet smluv na internetu v souladu s požadavky Rekonstrukce státu.

 • širokou spolupráci se spolky (dříve občanskými sdruženími), občanskými iniciativami a zájmovými skupinami i pro účelné zapojení občanů do rozhodování

Zastupitelstvo a rada městské části nejsou uzavřené spolky. Naší snahou je udělat jejich jednání ještě dostupnější pro občany. Zároveň je v maximální míře a s dostatečným předstihem informovat o tom, co projednávají a zapojit je do rozhodovacích procesů. Budeme prosazovat veřejná slyšení nad rámec jednání zastupitelstva a oficiálních interpelací. Připravované projekty a investiční záměry chceme konzultovat se zainteresovanými spolky (dříve občanskými sdruženími).

 • vytvoření nestranického poradního orgánu

Chceme zpřístupnit radnici občanům a zefektivnit její fungování. Proto prosadíme vytvoření neplacené komise složené z nestranických a nevolených odborníků, která bude fungovat jako poradní orgán rady městské části. 1. územní rozvoj obce

Generacemi budované zázemí nabízí členům rodiny bezpečí i místo, kam se mohou vracet – ze zaměstnání, ze světa, ze školy, ale i na stáří. Moderní doba spojená s rychlým rozvojem a novou výstavbou musí cenný charakter rezidenční Prahy 6 respektovat a chránit. Stejně jako rodina chrání své sídlo, jeho okolí a krásu vytvořenou předky.

TOP 09 je pro: • rozvoj obce při respektu k místním hodnotám

Zajistíme zpracování strategického plánu pro rozvoj území a hospodárný územní rozvoj městské části, který sladí zájmy investora a potřeby místních obyvatel. Budeme dbát na respektování architektonických a urbanistických hodnot. Chceme spolupracovat s vysokými školami (ČVUT) při tvorbě architektonicko-urbanistických studií rozvoje Prahy 6.

 • jasný a srozumitelný územní plán

Budeme iniciovat veřejnou diskusi občanů (spolků) k územnímu plánu. K jeho dílčím změnám a především k aktuálním investorským záměrům zřídíme veřejný registr dokumentace investiční výstavby. Plánujeme revizi připravovaných projektů a studií, včetně probíhajících změn a podnětů územního plánu.

 • revizi nutnosti regulací a využitelnosti pozemků a nemovitostí

Vyhodnotíme nutnost pořídit regulační plány a územní studie pro místa s nevyjasněným územním rozvojem. Zrevidujeme seznam pozemků a nemovitostí v majetku městské části a jejich současné využití. Chceme chránit nemovitosti, které slouží veřejnému vybavení a kontrolovat jejich prodej.

 • ochranu kulturního dědictví

Je důležité chránit kulturní dědictví. Podpoříme odborný dohled nad památkově chráněnými objekty ve vlastnictví soukromých osob i firem, které jsou ve špatném stavu a jejich obnovu podle platných zákonů a předpisů.

 • přátelské městské prostředí

Chceme vrátit život do našich ulic a nabídnout zázemí chodcům. Vybavíme veřejná prostranství kvalitním mobiliářem, který zajistí pocit bezpečí a vzájemnou sounáležitost. 1. školství, zdravotnictví a sociální oblast

Vzájemná podpora, solidarita a respekt. To jsou základní pilíře fungující rodiny. Rodina poskytuje svým členům bezpečí a péči. Jsme zastánci myšlenky, že obec má v tomto směru fungovat jako rodina, která se cíleně a adresně stará o své členy - obyvatele.

TOP 09 je pro: • podporu a širší zapojení nepedagogických pracovníků ve školkách a základních školách

Psychologové, metodici prevence a koordinátoři mimoškolních aktivit by se měli více zapojit do výchovy ve školách. Každý student i rodiče by měli mít možnost konzultovat s odborníkem své problémy a možnosti. Prosadíme, aby radnice finančně podpořila školy, a ty tak mohly zaměstnat více nepedagogických pracovníků.

 • dostatek míst ve školkách a základních školách, kvalitní vzdělávání a bezbariérová školská zařízení

Podpoříme všechny zákonné formy výchovy předškolních dětí - klasické i firemní školky, dětské skupiny. Chceme, aby rodiče v naší městské části měli lepší podmínky pro sladění pracovního a rodinného života. Zavážeme investory, aby už při plánování výstavby nových bytů mysleli na prostory vhodné pro vzdělávání dětí a tam, kde to bude možné, je budovali. Budeme pokračovat v podpoře kvalitní výuky cizích jazyků všech žáků a studentů v Praze 6 a zřídíme vzdělávací grant starosty, který podpoří největší studentské talenty. Urychlíme úpravy škol na bezbariérové, abychom umožnili maximální integraci zdravých a handicapovaných dětí.

 • kvalitní stravování ve školkách a základních školách

Zdravý životní styl a osvěta kolem kvalitnějšího stravování ve školních jídelnách patří mezi naše priority. Pro gastronomické pracovníky podpoříme odborné vzdělávání podle moderních zásad zdravé výživy.

 • kvalitní péči o seniory a handicapované

Podpoříme agentury domácí péče i ambulantní a terénní pracoviště, aby co nejméně seniorů a postižených muselo využívat ústavní péči. Dodržování všech standardů kvality péče musí být samozřejmostí. Budeme důsledně propagovat mezigenerační solidaritu a pomáhat rodinám, které o seniora či postiženého člena rodiny pečují vlastními silami. Rozšíříme systém grantové podpory organizací, které zajišťují zdravotní, sociální a drogovou prevenci.

 • moderní přístup k ústavní a hospicové péči

Chceme postavit integrované seniorské centrum se širokým spektrem doprovodných služeb. Podpoříme jeho podobu podle nejnovějších trendů, které preferují co největší otevřenost podobných center veřejnosti a integrují v sobě různé typy zařízení (např. středisko pro onemocnění demencí, bytový dům pro seniory, školku, atd.)

 • kvalitní a dostupnou lékařskou péči

Dostupná ambulantní zdravotnická péče je stejně jako spektrum lékařských oborů pro občany důležitá. Budeme dbát na stabilizaci těchto zařízení a zamezíme tendencím, které se snaží existující zdravotnická i sociální zařízení změnit na komerčně využívané objekty. 1. volný čas

Každá rodina chce svůj volný čas trávit příjemně a pospolu. Přitom se stará o svůj domov, udržuje ho v čistotě a pořádku, dbá na dobré vztahy se svými sousedy. Pro své členy se snaží zajistit co nejkvalitnější služby a vyhledává smysluplné a obohacující aktivity.

TOP 09 je pro: • podporu organizátorů volnočasových kulturních aktivit na Praze 6

Obyvatelé naší městské části by měli mít více možností kulturního vyžití. Proto chceme rozšířit nabídku míst, jako jsou hudební kluby, divadelní prostory, literární kavárny apod. Budeme usilovat o smysluplnou podporu a propagaci akcí klubů i divadel a využijeme k tomu internetová i tištěná média. Zájmová sdružení i hudebníci by měli dostat maximální prostor také v časopise Šestka. Chceme dlouhodobě finančně podporovat kulturní a volnočasové akce (např. sportovní).

 • dlouhodobou podporu aktivních občanů a organizací

Chceme komise, které budou skutečně fungovat jako podpůrná instituce aktivních občanů a volnočasových organizací. Těm chceme dát také jistotu do dalších let, proto zavedeme víceleté financování s navýšeným rozpočtem.

 • kvalitní nabídku hřišť, parků a sportovišť

Pro všechny občany naší části podpoříme rozšíření parků, dětských hřišť, rekreačních oblastí, ale i všech prostor a míst pro sportovní aktivity a aktivní trávení volného času. Můžeme zlepšit jejich kvalitu, aniž bychom museli draze investovat. Praha 6 je domovem významných sportovních klubů, se kterými chceme spolupracovat zejména v oblasti sportovní výchovy mládeže.

 • podporu vzniku a fungování volnočasových center

Budeme podporovat volnočasová centra a místní sdružení, která pečují o pozitivní změny ve veřejném prostoru. Zároveň chceme aktivně hledat a nabízet vhodná místa, které je možné využít na aktivní a zájmové trávení volného času (např. skautské klubovny apod.).

 • aktivní zapojení občanů do debaty o rozvoji okolí jejich bydliště

Změny v oblasti výstavby a zásahy do využití prostor ve vlastnictví městské části chceme vždy konzultovat s místními sdruženími. Radnice má být zprostředkovatel dialogu mezi místními sdruženími a ostatními subjekty, které jsou aktivní nebo provozují volnočasová centra. Budeme podporovat aktivity k propojení sousedského soužití, pozitivních změn ve veřejném prostoru a příjemného trávení volného času. Naším cílem je probudit v občanech naší městské části zájem o veřejný prostor jako o společný majetek nás všech, který je třeba zvelebovat. 1. životní prostředí

Rodina touží trávit volný čas v přírodě a v prostředí, které je čisté a inspirující. Stejně jako rodiče učí své děti šetrnému chování k přírodě, budeme i my usilovat o to, aby Praha 6 odpovědně pečovala o zeleň k rekreaci a zpříjemnění každodenního života.

TOP 09 je pro: • zachování rezidenčního rázu Prahy 6

Už naši předci budovali tuto část města velkoryse jako rezidenční čtvrť. Parky a lesoparky dodnes patří k tomu nejcennějšímu, co zde máme. Velmi cenné jsou i obecní vnitrobloky domů, které bychom neměli zastavět.

 • čistý vzduch

Naši městskou část velmi zatěžuje doprava, která nadměrně znečišťuje ovzduší. Chceme omezit tranzitní dopravu a podporovat budování pražského okruhu, rychlodráhy na Kladno a letiště Václava Havla. Podpoříme větší využití a zavedení hromadné dopravy, především tramvají. Vyhodnotíme, jaké změny znečištění přinese otevření tunelu Blanka. Navrhneme opatření ke snížení zátěže.

 • zachování veřejných parků a finančně únosnou údržbu městské zeleně

Parky, jejich údržba a vybavenost by měla sloužit všem generacím. Méně je někdy více. Nechceme parky zbytečně zahltit technickými zařízeními, ani je přeměnit na propagačně-reprezentační místa (jako v případě plánované rekonstrukce parku Evropa). Musí zůstat místem odpočinku a setkávání. Budeme usilovat o to, aby městská část pečovala o zeleň sama, případně rozdělovala zakázky na její údržbu mezi několik menších firem, které se budou starat o část území, ne o plochu celé městské části.

 • ochranu veřejné zeleně a přírodního dědictví

Městské zelené plochy nesmí automaticky sloužit jako nové stavební parcely, které zahušťují zástavbu novými developerskými projekty. Nechceme, aby každý volný prostor Prahy 6 vyplnila nová komerční výstavba. Nejen rozsáhlé parky, ale i nezastavěná místa mezi stávajícími domy tvoří kouzlo a kolorit města. Mají sloužit dětem ke hraní a dospělým k odpočinku. Genius loci Prahy 6 si zaslouží naši ochranu.

 • podíl na správě zeleně, která není majetkem městské části

Veřejná zeleň jsou i ta místa, která nevlastní městská část. Budeme usilovat o maximální zapojení radnice do jejich údržby, ale také do rozhodování o jejich budoucnosti. Prověříme možnosti vykoupení těchto ploch, aby zeleň dál vytvářela životní prostředí pro obyvatele a nestala se pouze stavební příležitostí.

 • přírodu pro každého

Podporujeme čistotu vodních toků i nádrží a jejich revitalizaci. Chceme potoky jako vlídná místa s čistou vodou a kousek přírody ve městě. Ne jako zatrubněné kanály. Budeme prosazovat rozšiřování městské zeleně, a to zejména podél hlavních cest. Zasadíme se o vznik novodobých alejí a bulvárů.

 • revitalizaci Šárky a ostatních velkoplošných zelených ploch v Praze 6

Spolu s Magistrátem hlavního města Prahy se chceme zaměřit na revitalizaci Šárky, která je oblíbeným výletním místem všech Pražanů. Kosením a pastvou budeme udržovat vzácné louky v náhorních částech. V údolí odstraníme náletové dřeviny i keře a obnovíme jeho parkový charakter tak, jak ho znaly generace našich předků.

 • podporu ochránců přírody

Formou grantů podpoříme nevládní organizace, ale i jednotlivce a neformální skupiny, které chtějí chránit přírodu a zlepšovat životní prostředí Prahy 6. 1. DOPRAVA

Rodina denně využívá k cestě do zaměstnání, dětí do škol, za nákupy nebo zábavou dopravní prostředky, veřejné i soukromé. V rámci Prahy 6 se budeme zasazovat o to, aby se její občané mohli spolehnout na rychlou, pravidelnou, bezpečnou, plynulou, pohodlnou a bezstarostnou dopravu pro sebe a své rodiny.

TOP 09 je pro: • urychlené a smysluplné dořešení dopravní návaznosti komplexu Blanka

Chceme být připraveni na možné dopravní problémy v oblasti Prahy 6, které se objeví po otevření tunelového komplexu Blanka. V návaznosti na jeho otevření budeme žádat dořešení navazujícího veřejného prostranství s důrazem na pěší zóny a zelené plochy a zajištění plynulosti silničního provozu při nejnižší zátěži pro obytná území v okolí Blanky a navazujících spojnic.

 • efektivní provoz povrchové MHD v souvislosti s otevřením nového úseku metra

Připravíme se na možné změny v provozu MHD, které přinese zprovoznění trasy A metra. Budeme prosazovat, aby se okamžitě vytvořil tým expertů, ve kterém budou pracovat odborníci z dopravní fakulty ČVUT, zaměstnanci Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (ROPID), zástupci magistrátu hlavního města a městské části Praha 6. Chceme plán pro smysluplné napojení nově otevřených stanic metra na povrchovou MHD tak, aby se nijak neomezila dopravní obslužnost částí Prahy 6, do kterých nové metro nepovede.

 • řešení, která omezí přivedení tranzitní automobilové dopravy v Praze 6

Podmínkou výstavby Břevnovské radiály musí být zprovoznění vnějšího dopravního okruhu. Chceme, aby její konečné řešení bralo ohled na navazující obytné území. Plynulost propojení mezi Pražským a Městským okruhem na ulicích Karlovarská a Bělohorská zvýší rozšíření Karlovarské ulice (v úseku Bílá Hora – křižovatka se Slánskou ulicí) o jeden dopravní pruh. Prosadíme také, aby fungoval kyvadlově podle aktuální dopravní situace. V oblastech, které jsou nejvíce postiženy silným provozem, budeme důsledně chtít povrch silnic z tzv. „tichého asfaltu“.

 • podporu budování záchytných parkovišť

Problém s parkováním a průjezdem mimopražských vozidel vyřešíme záchytnými parkovišti P+R v okrajových oblastech Prahy 6 a jejich napojením na systém MHD. Chceme je navázat zejména na nově otevřený úsek trasy A metra. Společně s ROPIDem budeme hledat nejlepší varianty pro naši městskou část.

 • řešení problémů s parkováním využitím moderních technologií

Jsme připraveni řešit rezidenční parkování podle lokálních potřeb a po diskusi s veřejností. Podporujeme zavedení rezidenčních parkovacích zón v jednotném pražském systému. Ten však musí být pro občany naší městské části výhodný. Nedostatek parkovacích míst chceme řešit povinností developerů vystavět veřejná parkoviště v každém z nových projektů v Praze 6. Zároveň budeme usilovat o moderní řešení parkování, výstavbu cenově dostupných podzemních garáží s nadzemní zelení a nadzemních parkovacích domů pro rezidenty.

 • větší bezpečnost chodců, přehledné dopravní značení, řešení přátelská cyklistům

Chceme komfortní a bezpečné cesty pro pěší. Proto podpoříme rekonstrukce a opravy chodníků, které jsou v havarijním stavu. Bezpečnost chodců zvýšíme na přechodech dopravně-inženýrskými opatřeními (jako jsou například ochranné ostrůvky, veřejné osvětlení přechodů, vychýlení jízdních pruhů, zpomalovací prahy, vysazené chodníkové plochy apod.). Budeme prosazovat vznik pěší zóny Na ulici Dejvická v úseku Vítězné náměstí - ulice Na Hutích, která vytvoří odpočinkovou klidovou zónu se zelení, stromy a lavičkami. Plošnou revizí dopravního značení zajistíme větší bezpečnost obyvatel Prahy 6 a plynulejší provoz. Chceme budovat cyklostezky. Na trasách se však domluvíme primárně s cyklisty, ne se stavebními firmami. V rámci řešení uličních parterů budeme hledat možnosti pro bezpečné odkládání kol.

 • maximální využívání hromadné dopravy

Síť MHD na Praze 6 by měla být maximálně obslužná a co nejlépe navazovat na ostatní spoje a formy dopravy. Zároveň chceme, aby městská doprava byla pro občany naší části co nejpohodlnější. Proto budeme usilovat například o to, aby dopravní podnik nasazoval na tramvajovou linku 22 moderní nízkopodlažní tramvaje.

 • účinné dopravní spojení s Letištěm Václava Havla

Chápeme potřeby dalšího rozvoje Letiště Václava Havla. Naší podmínkou pro jeho rozšíření ale bude řešení a realizace návazných spojů kolejové dopravy, ochrana obydlených území a také maximální propojení s pražskou MHD i systémem záchytných parkovišť P+R. Zlepšíme využití peněz v rámci programu „Žijeme tady společně“ ve prospěch těch částí, kterých se provoz letiště dotýká.

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme