Exnar: Komise strategického rozvoje dala železnici zelenou

30. 11. 2020

Práce politika bohužel často končí v šuplíku. Moc bych si přál, aby má práce a práce mých kolegů, týkající se železnice Praha Kladno, v šuplíku neskončila. Měl jsem velkou radost, když jsem byl v lednu 2015 jednomyslně zvolen místopředsedou Komise strategického rozvoje MČ Praha 6. V komisi jsou odborníci za všechny politické strany v zastupitelstvu. Byl to pro mě závazek. Komise se schází jednou měsíčně a celou dobu jsme řešili velmi zajímavá témata. Jedno ale vyčnívalo.

Poprvé se na naše jednání komise dostalo železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna v březnu 2015. O využití stávající trati panovaly značné pochyby. Obul jsem si bosoboty a stávající trať jsem si proběhl. Musím se přiznat, že jsem tenkrát běžel i tam, kde jsem asi neměl co dělat, ale bral jsem to v rámci vyššího zájmu. A výsledek? Můj běh mě utvrdil v tom, že v místě stávající jednokolejky je výstavba moderní dvoukolejné trati v úseku Dejvice – Veleslavín nemožná. V podstatě o tom byla celá Komise strategického rozvoje v dubnu 2015.

V červnu jsme se k jednání vrátili, a ačkoliv byla ze strany státu podporovaná povrchová varianta, Komise strategického rozvoje schválila jednomyslně průlomové usnesení: KSR považuje s ohledem na historii příprav projektu, charakter území Prahy 6 a znalost místních poměrů za nejvhodnější realizovat úsek nádraží  Dejvice - nádraží Veleslavín ve variantě plně zahloubené a doporučuje RMČ P6 žádat Ministerstvo dopravy, aby učinilo všechny kroky k realizaci této varianty.

Způsobili jsme tím vrásky mnoha odborníkům a architektům. V březnu 2016 bylo ale nalezeno řešení a my jsme s velkým oddechnutím mohli přijmout následující usnesení:

"Komise strategického rozvoje bere na vědomí předloženou studii podzemního vedení rekonstrukce železničního spojení Praha - Kladno s odbočkou na Letiště VH přes Dlouhou Míli (tzv. Buštěhradské dráhy) v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín, konstatuje, že je v souladu s požadavky MČ Praha 6 a doporučuje investorovi pokračovat v přípravě a projednávání předložené varianty V3. Komise doporučuje RMČ předložit do ZMČ usnesení, ve kterém podpoří dopracování a další projednávání varianty V3."

V květnu 2017 vystřídala výborného předsedu KSR Honzu Lacinu za STAN neméně výborná Eva Smutná nezávislá za TOP 09. Oběma patří za mě velký dík a jsem rád, že jsem s nimi mohl na projektu železnice spolupracovat.

V lednu 2019 jsem byl panem starostou Ondřejem Kolářem jmenován do funkce předsedy Komise strategického rozvoje já.

V září 2019 jsme se dozvěděli, že obyvatelé Střešovic na základě informace o novém trasování založili Spolek na ochranu Střešovic. Po interpelaci u pana premiéra došlo k jednání na Ministerstvu dopravy za účasti SŽDC a bylo dojednáno, že bude prověřena nová stopa v jižní variantě, která vede méně zastavěným územím. Její přesné trasování zatím nebylo komisi dostupné.

V říjnu 2019 informovala Eva Smutná členy komise, že se 22. 10. konalo veřejné projednání s občany za přítomnosti zástupců SŽDC, kde proběhla vzrušená výměna názorů. Členové komise diskutovali o nejvhodnějším způsobu komunikace zástupců MČ Praha 6 s občany ve věci stavby SŽDC.

Další jednání proběhlo v lednu 2020. Aktuální vývoj přišli na KSR zhodnotit hosté ze společností Správa železnic, s.o. (investor) a Metroprojekt, a.s. (projektant). Zástupci investora v úvodu deklarovali, že je Správa železnic otevřená diskusi o více variantách trasování úseku Dejvice - Veleslavín, a že si nechá zpracovat oponentní zpracování od renomovaných zahraničních universit. Zástupce projektanta prezentoval historii projekčních prací, jejich současné výsledky, a výhody a nevýhody jednotlivých variant. Dále byla vedena diskuse. Správa železnic předpokládá vyhotovení pasportizace všech objektů, které mohou být stavbou dotčené, a je ochotná písemně garantovat, že bude případné škody řešit formou náhrad

Do finále se Komise strategického rozvoje v záležitosti tunelové části v úseku Dejvice – Veleslavín dostala v říjnu 2020. Náměstek primátora HMP A. Scheinherr poděkoval za aktivitu Správy železnic a MČ Praha 6 a deklaroval podporu projektu a vůli předložit tu nejlepší variantu v orgánech HMP.

Následovala prezentace J. Bazgiera, týkající se trasy střešovického tunelu. SŽ nechala na možné 4 varianty zpracovat nezávislý posudek v oboru uznávanou univerzitu v Bochumi. Hlavními hodnotícími kritérii bylo riziko ohrožení nadzemních staveb a dopad na život obyvatel, vliv vibrací při stavbě tunelu, možná rizika při stavbě jednotlivých variant, a vliv na významné stavby v okolí.

Jako výhody varianty Jih bylo zmíněno nejpřímější trasování, nekolidování s žádným limitujícím objektem, nejlépe odpovídající trase schválené MČ Praha 6, příznivé geologické podmínky, a nejhlubší vedení pod terénem. Posouzení z pohledu geologie si nechala SŽ zpracovat také od České geologické služby.

Jako přínosy pro občany Prahy 6 bylo prezentováno zlepšení dopravní situace (počet dojíždějících aut, průjezdnost, parkování), zlepšení dopravní obslužnosti (rychlejší spojení na letiště a s centrem města), vybudování Zelené radiály, a rozšíření infrastruktury (obchodní příležitosti, přímý přestup vlak/metro, zvýšení hodnoty nemovitostí).

Z hlediska budoucího vývoje projektu bylo v prezentaci zmíněno zpracování studie EIA, na které naváže dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, a následně bude možné stavbu zahájit. SŽ odhaduje začátek stavby po roce 2025.

P. Kycl z České geologické služby představil závěry jejich práce na koncepčním geologickém 3D modelu. Z něj vychází jako jednoznačně nejhorší hloubená varianta v původní stopě, dále byla hodnocena varianta Sever, jako mírně lepší varianta Střed a mírně nejlepší varianta Jih. V této variantě je minimální možnost, že by došlo k ovlivnění střešovického kopce a to jak v hydrogeologických poměrech, tak v geologických podmínkách, souvisejících se sedáním. Jediným slabším místem mohou být větrací šachty.

Cenově se hloubené a ražené varianty téměř neliší s tím, že hloubené jsou rizikovější na prodražení.

V oblasti ulice Dělostřelecká se dle posudků dá očekávat minimální sedání a SŽ je připravená tato data místním občanům prezentovat.

V oblasti U Vorlíků se počítá s hloubkou tunelu pod terénem od 1 metru do 3 metrů. Řešení bylo do značné míry dané průběhem tunelu Blanka a kanalizací.

Dobu výstavby odhaduje SŽ na 2-2,5 roku, cena je odhadována na 13 miliard Kč pro celý úsek Výstaviště - Veleslavín.

Přes blízkost hodnocení varianty Jih a varianty Střed chce SŽ respektovat vítěznou variantu a nebude možné v dalších fázích projektování rozhodnutí přehodnotit.

Předpokládá se, že úsek Dejvice - Veleslavín bude realizován jako poslední. Zprovoznění železničního spojení na letiště předpokládá SŽ v letech 2028-2029.

Členové komise dále upozornili na nutnost souběžného řešení dalších povrchových úseků s místními občany. Eva Smutná přislíbila, že pokud budou mít jednotliví zastupitelé zájem na nějakém území, může je k jednáním zvát. Po proběhlé diskusi přijala komise následující závěr.

Závěrečné hlasování členů komise prošlo v tomto znění:

Komise strategického rozvoje bere na vědomí závěry posudků na posouzení předložených tunelových variant, z nichž jako nejlepší vyšla varianta Jih. Doporučuje, aby byla nadále varianta Jih preferována.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Petr Exnar, předseda TOP 09 Praha 6

Štítky
Osobnosti: Petr Exnar
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme