Volební program TOP 09 pro Prahu 3 2014 -2018

1. 9. 2014

Volební program TOP 09 pro Prahu 3
2014 -2018

Volební program TOP 09 pro Prahu 3 vychází z našeho přání, abychom se všichni v naší městské části cítili dobře. Uděláme v příštích čtyřech letech vše proto, aby Praha 3 byla městskou částí, na kterou budou její rezidenti hrdí. My tu bydlíme s Vámi.
Představujeme program TOP 09, který ctí dobré Tradice, vsází na Odpovědnost politiků, úředníků a všech občanů a jehož hlavním cílem je Prosperita Prahy 3. Program pro třetí městskou část vychází z programu TOP 09 pro Hl. m. Prahu, nicméně dále konkretizuje vybrané záměry pro Prahu 3 a zabývá se jejími místními problémy. 
Žádné nové vedení radnice nebude úspěšné při realizaci svého programu bez podpory občanů, proto Vás o ni žádáme. Dokážeme to pouze společně.

Děkujeme.
TOP 09 Praha 3

1.    Hospodaření a správa majetku 

Pro rok 2015 jsme připravili vyrovnaný rozpočet městské části. Je pro nás samozřejmostí, že veškeré plánované příjmy a výdaje budeme zveřejňovat na internetu v tzv. „rozklikávací“ podobě, jež umožní důkladné studium a kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Jen zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace a budeme moci vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro další rozvoj MČ Praha 3. 
Případný prodej nepotřebného městského majetku budeme realizovat vždy jen prostřednictvím transparentních elektronických aukcí. Jsme si vědomi obrovské odpovědnosti za uvážlivé investování získaných prostředků. Budeme je směřovat především do rekonstrukcí náměstí, chodníků a veřejného prostoru.
I nadále budeme v maximální míře využívat prostředky z dotačních programů Evropské unie, stejně jako v případě probíhajících investic (např. náklady na rekonstrukci Havlíčkova náměstí jsou 13 mil. Kč, z toho dotace EU činí celých 12 mil. Kč).
Budeme usilovat o změnu určení daně z nemovitosti k cílenému využití na opravy chodníků městské části a veřejného prostoru.
Jednou z priorit TOP 09 v Praze 3 je také řádné dokončení privatizace bytového fondu. 
 

2.    Vedlejší hospodářská činnost a akciové společnosti

Budeme nadále racionalizovat chod akciových společností ve vlastnictví MČ Praha 3, s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti v běžných obchodních vztazích. Již nyní došlo ke sloučení pěti akciových společností do dvou a k významné redukci počtu členů dozorčích rad a představenstev.
Zajistíme efektivní využití pro doposud neobsazené komerční prostory (prodejny, nebytové prostory) ve vlastnictví městské části. Tyto prostory budou pronajímány nejen s ohledem na finanční výnosnost pro městkou část, ale též s ohledem na zvýšení úrovně služeb. 
Spustíme program podpory pro řemeslníky a poskytovatele služeb na území Prahy 3.


3.    Bytová politika 

Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu dle stanoveného harmonogramu. Nadále budeme investovat hospodárně a přednostně do nemovitostí, jejichž fasáda tvoří významný prvek veřejného prostoru (např. panelový soubor na Olšanském náměstí, kde plánujeme rozsáhlou rekonstrukci vnějšího pláště) a významně tak ovlivňují charakter a ráz celé lokality.
Předpokládáme, že po ukončení privatizačního procesu bude bytový fond městské části tvořen celkem 1400 byty, z nichž 200 bytových jednotek bude v domech s pečovatelskou službou.
Chceme nastavit transparentní pravidla pronájmu volných obecních bytů. Zejména těch, jež jsou určeny jako startovací byty pro mladé rodiny, seniory, zdravotně postižené a sociálně slabé tak, aby míra a typ pomoci odpovídaly jejich životní situaci. 
Formou darů a bezúročných půjček z Fondu obnovy a rozvoje budeme nadále podporovat zvelebení bytových domů všech forem vlastnictví na území Prahy 3. Zároveň spustíme dotační program rekultivace vnitrobloků a předzahrádek, kde projekty vzniknou na základě iniciativy místních obyvatel.


4.    Územní rozvoj 

TOP 09 bude klást důraz na kultivaci veřejného prostranství jako přátelského místa pro setkávání obyvatel Prahy 3.
Dohlédneme na to, aby v případě výstavby v lokalitě opuštěného Nákladového nádraží Žižkov, nebyla překročena přípustná dopravní zátěž této části Prahy 3, bylo zachováno adekvátní množství zeleně a bylo vybudováno dostatečné množství občanské vybavenosti (školy, školky, náměstí).
Dokončíme také přímé vstupy na Vítkov ze spodní části Žižkova.
Prosadili jsme referendum o budoucnosti parku Parukářka, které stanoví jasné a nepřekročitelné hranice parku. Nechceme dopustit redukci stávajícího území tohoto parku ani dalších zelených ploch na území Prahy 3. 
Uvědomujeme si nutnost obnovy stávající restaurace na Parukářce. Prosadíme výstavbu nové zahradní restaurace určené široké veřejnosti. Dostatek prostoru by zde měli najít nejen milovníci piva, ale i maminky s dětmi, senioři a chovatelé psů.


5.    Doprava 

Podporujeme rozšíření systému parkovacích zón Prahy 3 o oblast Jarova.
Budeme pokračovat v odstraňování nebezpečných míst. Dokončíme zklidnění dopravy na Olšanském náměstí, ulici Táboritské a v ulici Jana Želivského.
Prověříme znovunavrácení tramvajové tratě do ulic Husitská a Koněvova.
Zasadíme se o modernizaci přechodů pro chodce. Vybrané přechody budou osazeny dodatečným osvětlením pro vetší zpřehlednění a lepší viditelnost. 
Budeme usilovat o vybudování přímého přístupu na Hlavní nádraží a stanici metra z ulice Italská u Vysoké školy ekonomické.


6.    Životní prostředí  

Naší prioritou je důsledné zachování a další rozšiřování zeleně na Praze 3. Zajistíme, aby zelený pás od vrchu Vítkova, přes území Na Krejcárku až po oblast zahrádkářských osad a sportovišť Na Balkáně, tvořil ucelené území pro sportovní, zájmové a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity dětí i dospělých.
Komenského náměstí doplníme o park a zrekonstruujeme Kostnické a Tachovské náměstí. Nadále budeme obnovovat stromořadí v ulicích Prahy 3 a vytvoříme jejich přehlednou databázi.
Investicemi do infrastruktury vytvoříme příjemnější podmínky pro chodce a zajistíme přímý a bezpečný přístup ke sportovištím, parkům a k místům, kde rezidenti tráví svůj volný čas. Koncepčními a efektivními kroky chceme podpořit i cyklistickou dopravu na území třetí městské části.
Na Parukářce vybudujeme unikátní prostor pro příznivce kynologického sportu agility.


7.    Bezpečnost v Praze 3

Budeme prosazovat změnu financování Městské policie hl. m. Prahy, zejména pak snížení její přímé závislosti na financích z odtahů vozidel. Chceme policii, která dbá především o naši bezpečnost a o veřejný pořádek. Proto se zasadíme o zvýšení počtu městských strážníků v ulicích Prahy 3. Schopné strážníky budeme motivovat možností získat nájem v obecních bytech.
Z pohledu bezpečnosti je pro nás prioritou také důsledné vymáhání a dodržování vyhlášky omezující provoz loterií na území hlavního města.
 

8.    Sociální oblast a zdravotnictví

Zvýšíme kapacitu jeslí v Roháčově ulici. Zkultivujeme prostory Vinohradské polikliniky na úroveň polikliniky v Olšanské ulici a zajistíme tak dostatečnou kapacitu pro lékařské ordinace s odpovídajícím zázemím pro praktické i odborné lékaře.
Zvětšíme kapacitu Ošetřovatelského domu Habrová tak, aby došlo k rozšíření nabídky poskytovaných služeb o denní stacionář a doléčovací zařízení pro občany Prahy 3.
Dokončíme bezbariérové úpravy všech 200 bytů v domech s pečovatelskou službou a posílíme týmy terénních sociálních pracovníků. Rozšíříme také služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.
Vytvoříme podmínky pro zavedení lékárenské služby na území Prahy 3 s nonstop provozem.


9.    Školství 

Zvýšíme kapacitu míst v obecních mateřských školkách minimálně na 2000 míst a zavedeme nový, přehledný systém pro výběr školky a následné umístění dětí.
Zavedeme výuku finanční gramotnosti na II. stupni ZŠ a podpoříme znovuzavedení pracovního vyučování. Rádi bychom podpořili větší profilaci jednotlivých základních škol tak, aby žákům mohly pomoci s lepším uplatněním na trhu práce. 
Podpoříme vyhledávání nových zahraničních partnerských škol pro intenzivní získávání jazykových, kulturních a sportovních dovedností našich dětí.
Zaměříme se na projekty podporující změnu stravovacích návyků a potravinových preferencí u dětí. Ze školních automatů odstraníme sortiment s vysokým obsahem cukru. 
Prověříme zájem občanů Prahy 3 o tzv. noční školky.
Grantovou politikou podpoříme projekty spojené s mimoškolní aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity.


10.    Kultura, sport a volný čas

Posílíme transparentnost rozdělování grantů, a to prostřednictvím maximální účasti odborníků z řad veřejnosti. Pravidla grantů ještě více zpřehledníme, aby byla srozumitelná pro všechny zájemce.
Podpoříme nové i stávající umělecké projekty na Praze 3. Budeme podporovat ještě větší spolupráci s neziskovými organizacemi, kulturními sdruženími a spolky. Rozšíříme také prostory infocentra na náměstí Jiřího z Poděbrad a poskytneme zde prostor mladým umělcům.
Instalujeme nové naučné tabule u významných staveb a míst Prahy 3 pro rozvoj turismu.
Spustíme program sportovních kroužků při mateřských a základních školách s cílem zapojit více dětí do pohybových aktivit.
Ve sportovním areálu Pražačka otevřeme v letním období sluneční lázně a v zimním období zde instalujeme kluziště.
Vytvoříme podmínky pro vybudování restaurace a půjčovny jízdních kol v objektu Husitská 7 (objekt navazuje na existující cyklostezku z Hlavního nádraží).

 

11.    Občan a MČ Praha 3

Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3 a zefektivníme komunikaci občana s úřadem.
Zavedeme systém pro vyjádření spokojenosti Vás občanů s jednáním úředníků městské části. Stojíme o Vaše nápady a podněty, proto spustíme mapový portál „Čistá Trojka“, jehož prostřednictvím budete moci vznášet požadavky na úklid a opravy chodníků, úpravy občanské vybavenosti, nebo pracovníkům radnice pokládat dotazy. Portál bude přístupný prostřednictvím webových stránek i prostřednictvím mobilní aplikace pro chytré telefony.
Budeme pořádat pravidelné besedy s občany Prahy 3 a zapojíme je do rozhodování o budoucnosti městské části.
Sestěhováním úředníků do nově zrekonstruované budovy na Havlíčkově náměstí vytvoříme přívětivější prostředí pro kontakt občanů s úřadem a vyřizování všech agend na jednom místě.
V prostorech radnice umožníme bezplatný přístup na internet prostřednictvím WiFi.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme