Zpráva o plnění usnesení RMČ a ZMČ Praha 3 ve věci MŠ Buková

1. 6. 2015

Usnesení RMČ č. 162 ze dne 9.3.2015 - schválení výstavby zařízení jeselského typu na pozemcích MŠ Buková

Usnesení ZMČ č. 37 ze dne 17.3.2015 - Projednání Petice o zachování plného provozu MŠ Buková, Praha 3, doručené dne 5.3.2015

-        Uloženo RMČ P3 předložit ZMČ P3 do 30.6.2015 studii výstavby zařízení jeselského typu na pozemcích MŠ Buková dle usnesení RMČ 162 ze dne 9.3.2015, včetně analýzy finančních dopadů a analýzy poptávky obyvatel Prahy 3 po umístění dětí do předškolních zařízení

Usnesení ZMČ č. 38 ze dne 17.3.2015 - schválen rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015

-        schválena poměrná částka  986.000,- Kč na náklady a neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Buková pouze na období 1-7/2015

Usnesení RMČ č. 202 ze dne 25.3.2015 - schválen záměr transformace PO MŠ Buková na příspěvkovou organizaci pro děti mladší tří let věku

Programové cíle RMČ na období 2014-18 stanovují vybudovat nové zařízení jeselského typu, které doplní nedostatečnou kapacitu pro umisťování dětí mladších tří let věku do předškolních zařízení zřizovaných MČ Praha 3.

V 18 mateřských školách Praha 3 disponuje využitelnou kapacitou 2008 míst, kdy jen v posledních čtyřech letech radnice zajistila navýšení téměř o 450 míst. V posledních letech je kapacita předškolních zařízení Prahy 3 dostatečná pro přijímání dětí od tří let věku. Jesle v Roháčově ulici, které jsou v současnosti začleněny do organizační struktury UMČ a nabízejí kapacitu pouze 44 míst. Poptávka rodičů po umístění dětí tří let věku stoupá, což vyplynulo také z rozsáhlého a cíleného dotazníkového šetření mezi 1150 rodiči těch nejmenších.

Stavba MŠ Buková byla realizována v šedesátých letech minulého století a původně byla určena pro jesle. Technický stav budovy a její dispoziční členění již neodpovídají současnému trendu ve výstavbě mateřských škol. MŠ Buková má kapacitu 48 míst ve dvou třídách, což značně zvyšuje náklady na její provoz, neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ Praha 3 na jedno dítě činil 36.700,- Kč v roce 2014. Tento příspěvek pro ostatní samostatné MŠ je od 8.020 do 25.480,- Kč. Optimálních nákladů na provoz MŠ lze dosáhnout provozováním minimálně 4 tříd v mateřské škole.

V roce 2010 byla zpracována studie – investiční záměr na rekonstrukci a nástavbu MŠ Buková. Návrh počítá s třípodlažním řešením a s rozšířením provozu na čtyři třídy s celkovou kapacitou 70 míst. Kapacita je omezena vzhledem k předpokladu poskytování péče o alergické děti. Dnes však tuto činnost MŠ zřizovaná MČ Praha 3 již nesmí poskytovat. Předpokládané náklady stavby jsou 24,3 milionů korun bez DPH, tj. cca 347 tis. na jedno místo.

V dubnu 2015 byla zpracována urbanistická studie Mateřská škola – dětská skupina na pozemcích MŠ Buková, které jsou v územním plánu určeny výhradně pro veřejnou vybavenost. Návrh počítá se zcela novou výstavbou zařízení pro děti předškolního věku v přízemních budovách v rozsahu 4 – 5 tříd (96 – 120 míst) se společným zázemím, kuchyní nebo výdejnou a proskleným atriem. Z každé třídy i atria je umožněn východ na zahradu, která oproti současnému stavu bude zvětšena o pozemky sousedící s MŠ Buková. Předpokládané náklady pětitřídní varianty (120 míst) jsou 33 milionů korun bez DPH, tj. cca 275 tis na jedno místo. V případě čtyř tříd jsou náklady na vybudování jednoho místa cca 300 tis..

Ministerstvo školství v roce 2014 vyčlenilo fond 1,5 miliardy korun na budování nových variabilních školských zařízení a dalších 12 miliard bude letos v červnu dáno k dispozici z evropských fondů.

Obě studie byly předloženy k projednání Výboru pro územní rozvoj a Výboru pro výchovu a vzdělávání.

V březnu 2015 byla zkolaudována nově postavená mateřská škola Jarov s kapacitou 112 míst v areálu ZŠ. Tato nově vybudovaná kapacita umožní rekonstrukci nebo vybudování zcela nového předškolního zařízení v lokalitě Buková. Vedení nové MŠ Jarov bylo nabídnuto paní ředitelce MŠ Buková Mgr. Janetě Benešové, včetně přestěhování všech 32 dětí i veškerého personálu od září 2015, ta však tuto nabídku odmítla.

Dne 26.3.2015 v souladu s usnesením RMČ č. 162 ze dne 9.3.2015 a usnesení RMČ č. 202 ze dne 25.3.2015 sdělil vedoucí odboru školství a zdravotnictví Mgr. Přemysl Hrabě paní ředitelce MŠ Buková Mgr. Janetě Benešové, že pro školní rok 2015/16 nebude v MŠ Buková ve dnech 15.4. a 16.4.2015 proveden zápis, tzn. že nebudou přijímány žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Rodiče všech 32 dětí z MŠ Buková, které pokračují v docházce ve školním roce 2015/16 do mateřské školy využili nabídky přednostně umístit své dítě do jakékoliv MŠ městské části Praha 3 dle svého výběru. Do MŠ Na Vrcholu přechází 22 dětí, do ZŠ a MŠ Jarov 7 dětí, do Waldorfské MŠ 1 dítě, do MŠ Jeseniova 98 1 dítě a do ZŠ a MŠ Chelčického 1 dítě.

Do MŠ Praha 3 pro školní rok 2015/16 bylo umístěno 563 dětí starších tří let věku, tj. 100% přihlášených. Dále bylo u zápisu do MŠ 168 dětí mladších tří let a z těchto mohlo být přijato pouze 36 dětí tj. 21,4% a 132 dětí nebylo umístěno. Rodičům neumístěných dětí bude nabídnuta nová kapacita 56 míst ve dou třídách ZŠ a MŠ J. Seiferta v Přibyslavské ulici. Do Jeslí – Roháčova přihlásili rodiče 67 dětí, ale mohlo jich být přijato od září 2015 pouze 35 tj. 52% a 32 dětí nebylo umístěno.

Ve školním roce 2014/15 bylo umístěno v MŠ 595 tříletých dětí, tj. 100%  a 19 dětí mladších tří let , tj. 11% a nebylo umístěno 154 dětí.

Ve školním roce 2013/14 bylo umístěno v MŠ  573 tříletých dětí, tj. 100% a 33 dětí mladších tří let, tj. 17,5% a nebylo umístěno 156 dětí.

V dubnu 2015 proběhlo dotazníkové šetření mezi rodiči dětí v MŠ Prahy 3. Bylo odevzdáno 1150 vyplněných dotazníků.

Otázka: Chybí nebo chyběla Vám možnost umístit Vaše dítě mladší tří let věku do vhodného zařízení? Odpovědělo ANO: 424 respondentů, tj. 37%, odpovědělo NE: 700 respondentů, tj. 61%.

Otázka: Měla by MČ Praha 3 vybudovat další nové zařízení pro děti do tří let věku?                              Odpovědělo ANO: 712 respondentů, tj. 62%, odpovědělo NE: 370 respondentů, tj. 32%.

Péče o děti do tří let věku avšak podle odborníků vyžaduje úplně jiný režim než je v klasických mateřských školách, které zajišťují předškolní vzdělávání dětí. U dvouletých dětí je také větší riziko, že nově vzniklou situaci začleňování se do kolektivního režimu špatně zvládnou a proto je nutná větší individuální péče. Je doporučováno umístit max. 22 dětí v jedné třídě. Ředitelky MŠ zřizovaných Prahou 3 na své poradě dne 23.4.2015 se jednoznačně vyjádřily, že radnice má vyčlenit samostatnou kapacitu předškolních zařízení pro děti mladší tří let věku a není vhodné přijímat tyto děti plošně do všech MŠ.

Pro zabezpečení dostatečné předškolní kapacity pro děti do tří let věku je připraven návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace: Dětská skupina Praha 3, se sídlem Roháčova 535/44 Praha 3. Nová příspěvková organizace Prahy 3 vznikne z jeslí ÚMČ a následným sloučením s MŠ Buková.

 

 

Mgr. Jaroslava Suková

Radní pro školství

V Praze dne 29.5.2015

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme