Proč bylo nevyhnutelné ukončit spolupráci TOP09 a ODS na MČ Praha 3

9. 7. 2012

Stručná geneze událostí z posledního měsíce :

-       16.5.2012 výzva Rady MČ Praha 3 v poměru 6:2:1 (4 členové Rady z řad ODS, Tomáš Kalousek a Ing. Jan Srb z TOP 09 PRO výzvu starostky k rezignaci, PROTI výzvě k rezignaci starostky Ing. Jan Vokál a Ing. Vladislava Hujová z TOP 09, Zdržel se Ing. Josef Heller, MBA z TOP 09)

-       21.5.2012 usnesením ODS - Oblastní rady a klubu zastupitelů ODS Praha 3 schvalující ad post jednání členů Rady z ODS, které bylo doručeno předsedovi klubu zastupitelů TOP 09 Praha 3 a předsedovi RO Praha 3

-       na den 8.6.2012 starostka s vědomím klubu zastupitelů TOP 09 Praha 3 vyvolala koaliční jednání dle koaliční smlouvy; koaliční partner ODS na dotazy ohledně dalšího postupu nereagoval adekvátně, resp. vůbec a zástupcům TOP 09 vzkázal, že rozhodnutí ODS bude sděleno těsně před konáním mimořádného zasedání ZMČ Praha 3

-       dne 11.6.2012 doručen všem členům klubu zastupitelů TOP09 zápis z koaličního jednání a v tentýž den připraveno odstoupení od koaliční smlouvy, koncept předběžné dohody s ČSSD a návrhy usnesení pro klub zastupitelů TOP 09 Praha 3

-       na klubu zastupitelů TOP 09 Praha 3 konané dne 11.6.2012 byly dokumenty a usnesení předloženy a klubem schváleny, došlo k předložení plánu dalšího vývoje na MČ Praha 3 a klub schválil zvolené kroky jednání, bylo odesláno odstoupení z koaliční smlouvy, byl klubem zvolen vyjednávací tým (Martin Dlouhý, Vladislava Hujová a Simeon Popov) a klub schválil jeho kompetence  a vyjednávací tým započal jednání (jako první byl osloven klub zastupitelů ČSSD)

-       po nočním vyjednávacím maratonu dne 12.6.2012 uzavřena třístranná předběžná dohoda ve složení TOP09, ČSSD a ŽnS

-       12.6.2012 konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3, odvolání Rady a zvolení nové Rady MČ Praha 3.

Co však předcházelo vyvrcholení 20 měsíční agónie spolupráce s ODS ? Vše se dá shrnout pouze do jednoho slova „obstrukce“ ! Koaliční partner ODS, resp. někteří její členové klubu zastupitelů, využili dvě skutečnosti , že TOP 09, resp. její členové v Zastupitelstvu MČ Praha 3 jsou v politice absolutními nováčky a rovněž využili slabších povah (charakterových vlastností) některých členů TOP 09, kteří evidentně nebyli přesvědčeni, že jsou ve správné politické straně. Pro dva z nich spolupráce skončila i vyloučením z TOP 09.

V čem jsem spatřoval nejvážnější obstrukce ODS:

-        od prosince 2010 do května 2011 jsme neúspěšně vyjednávali o našem adekvátním zastoupení v pěti akciových obchodních společnostech přímo i nepřímo ovládanými MČ Praha 3 (holdingová struktura); důvodem odmítání našeho zastoupení v těchto obchodních společnostech, do kterých MČ Praha 3 přeposílala z rozpočtu stovky miliónů korun, bylo usnesení ZMČ Praha 3 č. 466 ze dne 28.6.2010, které zavazovalo Radu MČ Praha 3, jako jediného akcionáře v působnosti valné hromady, jmenovat členy představenstev a dozorčích rad vždy a pouze po uplynutí dvou let od konání komunálních voleb

-       koaliční partner ODS nebyl ochoten vyjednávat o změně holdingové struktury akciových obchodních společností, s našim cílem zefektivnění jejich fungování a tím i snížení nákladů na jejich provoz, který zatěžuje rozpočet MČ Praha 3

-       od 18.5.2011 jsme neúspěšně vyjednávali o stanovisku MČ Praha 3 k jednotlivým změnám územního plánu na území MČ Praha 3, koaliční partner ODS nechtěl ustoupit od svých záměrů (rozšířil zóny pro výstavbu rezidenčního bydlení a kancelářských prostor na úkor území pro rekreaci a sport), které již nastavil a schválil ve volebním období 2006-2010, kdy na ZMČ měl většinu 21 členů a tím de facto neomezenou moc rozhodovat o všech záležitostech, týkajících se této městské části

-       od 13.3.2012 jsme neúspěšně vyjednávali o způsobu investování do nemovitého majetku MČ Praha 3, zejména ve vztahu k regeneraci panelových domů, které by posléze byly zařazeny do privatizace; koaliční partner požadoval komplexní revitalizaci (tj. oprava exteriérů a interiérů domů), která by rozpočet stála přes dvě miliardy, tedy veškeré finance získané z nájmů a privatizace, čímž by se MČ Praha 3 za pár let zařadila mezi zadlužené subjekty; TOP 09 požadovala variantu minimálních a pouze nutných (havarijní stavy) investic

-       umělé zakonzervování vzhledu a obsahu Radničních novin a internetových stránek MČ Praha 3, bez ochoty provést radikálnější změnu

-       od 20.12.2012 neúspěšné vyjednávání o podobě rozpočtu na příštích pět let, o plánu investic, o vytvoření stabilního a trvalého majetku MČ Praha 3 (zejména nemovitého) a o zajištění stálého vyrovnaného rozpočtu

-       dlouhotrvající snaha koaličního partnera ODS (resp. členů) dosáhnout destabilizaci klubu zastupitelů TOP 09 Praha 3 a účelová dehonestace jednotlivých jeho členů nejen v mediích.

Výše uvedené nedostatky ve vzájemné spolupráci TOP 09 a ODS jsou, dle mého názoru, těmi nevýraznějšími. K těmto pak přistupovala řada dalších, marginálnějších.

Poslední demonstrací absolutní arogance některých členů klubu zastupitelů ODS Praha 3 byla společná výzva starostce na rezignaci a neochota vysvětlit toto jednání a vyjednávat o řešení nastalé situace. Veškerá výše popsaná aktivita nebo nečinnost byla podstatným porušením smluvních povinností, vyplývajících z koaliční smlouvy. Jediným řešením situace, při respektování volebních slibů voličům TOP 09, bylo využít krajní možnosti - odstoupit od koaliční smlouvy a tím ukončit další spolupráci TOP 09 a ODS  pro zbytek volebního období 2010-2014.

 

Mgr. Simeon Popov

předseda klubu zastupitelů TOP 09 Praha 3

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme