Volební program TOP 09

pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Praha 17

24. 9. 2018

V následujících čtyřech letech bychom se rádi věnovali třem tématům: zkvalitnění veřejných prostranství, zajištění důstojného života v Řepích a zároveň zvládli mít finance pod kontrolou. Inspirujeme se dobrými příklady ze zahraničí (Vídeň, Berlín, Amsterdam, ...), ale také těmi u nás (Litomyšl, Kolín, Praha 14, Líbeznice, ...). Řepy jsou dobré místo pro život, proto chceme, aby zvládly obstát výzvám 21. století.

MĚSTO A VEŘEJNÝ PROSTOR

aneb jak mají vypadat veřejná prostranství

Veřejný prostor má být různorodý, složený z ulic, náměstí, plácků, parků, zahrad apod. Důležité je vytvoření hlavního centra i lokálních plácků v místech přirozené koncentrace lidí (KC Průhon, ZUŠ Blatiny, …). 

Při jeho úpravách je nezbytné zapojovat veřejnost např. pomocí workshopů, přednášek, anket, kulatých stolů, vycházek apod.

Důležité je při práci s veřejným prostorem uvažovat v širších souvislotech a návaznostech, připravit urbanistickou studii celého území, stanovit jednotlivé priority a postupně je realizovat.

Významným projektem je návrh centrálního parku, na který by měla být vypsána architektonická soutěž, zajištěno vícezdrojové financování i dořešeny majetkoprávní vztahy. 

Výhodná je spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy i s akademickou obcí (např. Fakulta architektury ČVUT). K získávání kvalitních návrhů veřejných staveb je potřeba využívat architektonických soutěží.  

Předpokladem pro dlouhodobou životnost chodníků a cest je jasné stanovení jejich materiálové skladby, které je následně přesně dodržováno během oprav a rekonstrukcí.

 

Víte, že jsme uspořádali studentský workshop na podobu parku před radnicí a podpořili ho řadou výstav i veřejnou diskusí? 

Víte, že se ve spolupráci s občany podařilo vypracovat Strategický plán městské části? 

Víte, že jsme se aktivně účastnili jednání na Institutu plánování a rozvoje o podobě Metropolitního plánu? 

 

aneb bezpečí není jen o zabezpečení

Při úpravách veřejného prostoru je třeba zohledňovat prvky sociální kontroly, tedy vytvářet místa, kde se cítite bezpečně (pomoc je na dohled) a případného zločince naopak odradí snadné odhalení.

Podchody by měly být postupně nahrazovány úrovňovým přecházením upřednostňujícím chodce, na vhodných místech navrhovat zvýšené přechody.

Podpora street artu přispívá k oživení veřejných prostranství i prevenci kriminality.

 

Víte, že se postupně realizuje projekt zklidnění dopravy v horních Řepích? 

Víte, že se podařilo zřídit v areálu ZŠ Laudova nové workoutové hřiště kombinující prvky fitness a parkouru? 

Víte, že jsme prosazovali kultivaci Slánské ulice do podoby městské třídy oproti výstavbě betonových stěn dálničního charakteru? 

 

aneb rozumná správa a údržba

Úpravu okolí bytových domů je třeba projednat s jednotlivými SVJ. Výhodným řešením pro všechny je svěření předzahrádek do jejich správy.

Zakrytí kontejnerových stání má být jednoduché, levné, účelné a nenápadné.

Ke zlepšení sousedských vztahů přispívají projekty komunitních zahrad. Zároveň umožňují lidem pěstovat vlastní ovoce a zelninu a úsporně nakládat s bioodpadem prostřednictvím kompostování.

 

Víte, že podporujeme konkrétní projekty na úpravu předzahrádek?

Víte, že se v Řepích uvažuje o vzniku první komunitní zahrady?

Víte, že jsme připravili návrh na zřízení pozice městského architekta?

 

aneb řešení parkovišť a stání

Parkování je třeba řešit postupně a při návrhu zohledňovat potřeby a stav konkrétních míst.

Nejsnažší je vyznačení parkovacích stání bílými pruhy, čímž se předejde špatnému parkování.

Dalším krokem je úprava ulic a uspořádání parkovišť, např. nahrazení podélných stání šikmými.

Parkoviště je vhodné doplnit stromy a propropustnými povrchy, aby docházelo ke snadnému vsakování dešťových vod.

Na vhodných místech lze také uvažovat o výstavbě parkovacího patra z lehké ocelové konstrukce.

 

Víte, že je připraven k realizaci projekt na nové parkoviště v Mrkvičkově ulici?

Víte, že na řadě míst v Řepích byla nově vyznačena jednotlivá parkovací stání bílými pruhy?

 

aneb chytré využívání dešťových vod

Vytváření přírodních průlehů a poldrů pomáhá udržet dešťovou vodu v území a její postupné vsakování a odpařování. Zároveň kultivují veřejný prostor a přináší novou estetickou kvalitu.

K dobré znalosti stávajícího stavu dřevin i návrhu nové výsadby je dobré pravidelně aktualizovat pasport městské vegetace.

Dešťovou vodu ze střech veřejných budov lze využívat k zalévání, při větších rekonstrukcí či nové výstavbě je možné uvažovat například i nad využitím dešťové vody ke splachování toalet.

Obnova stávajících vodních toků a rybníků je dobrou prevencí proti prudkým přívalovým dešťům.

Zvyšování prostupnosti povrchu lze na vhodných místech zajistit postupným nahrazováním asfaltu kvalitní dlažbou.

 

Víte, že jsou v rámci projektu nového parkoviště v Mrkvičkově ulici navrženy tzv. průlehy, kam je odváděna dešťová voda, která se zde vsakuje a postupně odpařuje?

Víte, že je zpracován kompletní pasport dřevin a městské zeleně v Řepích, který je prostřednictvím mapového portálu dostupný veřejnosti?

 

DŮSTOJNÝ ŽIVOT V ŘEPÍCH

aneb pomoc mladým, ve stáří i potřebným

Vzhledem ke stárnutí obyvatel Řep je důležité zahájit výstavbu Domu s pečovatelskou službou.

Významné jsou také terénní sociální a zdravotní služby, které umožní seniorům setrvat v pro ně přirozeném domácím prostředí a podpora rodinných pečujících. V rámci terénních služeb je výhodné zapojovat studenty rehabilitace a sociální péče.

Jednou z možností, jak pomoci mladým rodinám, je zakládání dětských skupin.

Zásadní je dobré jazykové vzdělání doplněné o zahraniční výjezdy.

Pro snadnou komunikaci s radnicí jsou podstatné přehledné a intuitivní webové stránky, online formuláře a žádosti, i online přenosy ze zastupitelstva. Ke zlepšení informovanosti občanů může přispět zveřejňování podkladů pro zastupitele i posunutí začátku jednání zastupitelstva do pozdějších odpoledních hodin.

Při zřizování nových ordinací je důležité klást důraz na upřednostňování dnes chybějících oborů.

Důležité je nezapomínat na lidi starší 50 let a umožnit jim rekvalifikaci i další vzdělávání, aby se v případě ztráty zaměstnání snáze zapojili zpět do pracovního procesu.

 

Víte, že jsme připravili projekt Domu s pečovatelskou službou a získali na něj stavební povolení?

Víte, že se každoročně školám věnují finance získané od Letiště Praha na jazykové výjezdy žáků?

Víte, že jsme začali na internetových stránkách zveřejňovat usnesení zastupitelstva?

 

VÝDAJE POD KONTROLOU

aneb investujeme a nezadlužujeme

Předpokladem pro dobré hospodaření je vyrovnaný rozpočet v rámci běžných příjmů a výdajů.

Prostředky k financování budoucích plánů je vhodné získávat i z dalších zdrojů, např. z grantů, dotací, darů apod.

Aby se předcházelo vícepracím a jiným skrytým nákladům, je potřeba věnovat pozornost kvalitní přípravě všech projektů.

K udržení postupného rozvoje městské části je vhodnější realizovat větší množství důležitých investic drobnějšího charakteru oproti velkým jednorázovým akcím.

Smlouvy podepsané městskou částí nesmějí obsahovat ujednání o obchodním tajemství.

 

Víte, že se podařilo získat 150 mil. na výstavbu Domu s pečovatelskou službou, 40 mil. na stavbu Sportovního centra a další finance např. na rekonstrukce školek a škol?

Víte, že hospodaření městské části za rok 2017 skončilo v přebytku 30 mil.?

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme