Volební program TOP 09

pro komunální volby do zastupitelstva městské části Praha 17

19. 9. 2014

Řepy jsou dobrým místem pro život. Naším cílem je, aby byly ještě lepším.

Věříme, že  komunální politika je především o konkrétních lidech a o místě, kde žijí. Stejně tak je důležité dobře spravovat svěřené finance. To jsou hodnoty, které bychom chtěli i nadále hájit a prosazovat.

LIDÉ

Bezpečnost

Bezpečnost

 • podpoříme sebevědomou, viditelnou a akceschopnou městskou policii,
 • zlepšíme spolupráci nejen s městskou, ale i státní policií,
 • provedeme revizi současného stavu a rozmístění veřejného osvětlení a v místech potřeby navrhneme jeho rozšíření,
 • nadále budeme podporovat sbor dobrovolných hasičů.

Vzdělání a sport

Vzdělání a sport

 • zasadíme se o udržení stávající kvality školství a o rozšíření nabídky středoškolského vzdělání,
 • podpoříme projekty zabývající se rekvalifikací lidí nad 50 let a vzděláváním 3. generace,
 • jsme pro pořádání workshopů a přednášek jako jeden ze způsobů vzdělávání veřejnosti a její zapojení do dění v naší městské části,
 • podpoříme volnočasové aktivity mládeže, sportovní, tvůrčí či jiné umělecké aktivity a místní sportovní kluby,
 • provedeme revizi projektu sportovního centra a jeho finanční náročnosti.

Sociální služby a volný čas seniorů

Sociální služby a volný čas seniorů

 • podpoříme racionální postavení domu pro seniory se stacionářem a dostatečnou lůžkovou částí,
 • budeme podporovat a úzce spolupracovat se všemi organizacemi zabývajícími se sociální problematikou,
 • nadále budeme podporovat činnost klubů seniorů a jejich aktivní způsob života,
 • zajistíme dotace a užší spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zvýšení kvality života seniorů.

Radnice

Radnice

 • prosadíme přátelštější přístup radnice k občanům,
 • zlepšíme pracovní prostředí úředníků (méně stresu, méně vlivu politiků, podpora důvěry a vzájemné komunikace), kvalitně pracující úředník je přínosem pro všechny,
 • jsme pro širší zapojení občanů a spolků a jejich aktivní účast na schůzích zastupitelstva,
 • jsme pro přehledné a intuitivní webové stránky s maximální možnou mírou informací, širší přístup všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu do radničních médií,
 • zavedeme etický kodex zastupitele.

PROSTŘEDÍ

Území a veřejný prostor

Území a veřejný prostor

 • budeme pokračovat v revitalizaci sídliště adekvátním způsobem, aby bylo nadále atraktivní formou bydlení pro všechny příjmové a sociální vrstvy společnosti,
 • máme zájem na údržbě a ochraně stávající zeleně a podpoře revitalizace předzahrádek,
 • podpoříme vhodnou výsadbu nových stromů vedoucí k vytvoření přirozeného koloběhu vody v půdě, zlepšíme tak schopnost vyrovnávat se s obdobími nadměrného sucha či naopak náhlých přívalových dešťů,
 • podpoříme vznik celoměstsky významného zeleného rekreačního pásu vedoucího z Řep přes Ladronku až do centra Prahy,
 • dokončíme revitalizaci motolského a libockého potoka
 • zasadíme se o maximální míru součinnosti s Institutem plánování a rozvoje, ať už při tvorbě metropolitního plánu, ochraně historického jádra Řep či péči o veřejná prostranství,
 • zaměříme se na úzkou spolupráci s akademickou obcí,
 • rozšíříme úřad městské části o kancelář architekta MČ,
 • budeme prosazovat pořádání architektonických soutěží k získání optimálních návrhů veřejných staveb,
 • připravíme koncepci rozvoje městské části a její vizi do budoucna.

Doprava a parkování

Doprava a parkování

 • přednostně prověříme možnosti navýšení počtu parkovacích stání úpravou uličních profilů před nutností vysokých investic do výstavby nových parkovacích objektů,
 • zaměříme se na projekt dopravního řešení starých horních Řep formou residenčního bydlení,
 • v součinnosti s okolními městskými částmi a obci středočeského kraje dořešíme logickou návaznost stávajících cyklotras,
 • vzhledem k pravděpodobnému odstranění "žlutého" tunelu se zasadíme o následnou revitalizaci Slánské ulice,
 • v rámci plánované Břevnovské radiály preferujeme raženou variantu bez kontaktního křížení se Slánskou ulicí.

Úklid

Úklid

 • zvýšíme kvalitu úklidu a údržby veřejných prostranství a svozu komunálního odpadu,
 • budeme provádět pravidelnou kontrolu veřejného vybavení a městského mobiliáře,
 • budeme důsledněji postupovat proti vandalům a sprejerům. 

 

Kultura

Kultura

 • nadále budeme podporovat spolky zajišťující kulturní a sportovní vyžití dětí i dospělých,
 • budeme podporovat dobré sousedské vztahy a zasadíme se o zachování řepských tradic.

 

FINANCE

Otevřené a přehledné hospodaření

Otevřené a přehledné hospodaření

 • požadujeme jasné a průhledné sestavování rozpočtu pevně daného na celý rok s výjimkou mimořádných případů, jako jsou živelné pohromy a havarijní situace,
 • prosadíme rozklikávací rozpočet s dohledáním veškerých plateb v hospodaření úřadu,
 • zavedeme veřejný registr smluv městské části,
 • budoucí smlouvy nesmějí obsahovat ujednání o obchodním tajemství.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

 • zajistíme, aby veřejné zakázky byly opravdu veřejné, a to od schválení záměru až do oznámení výsledku,
 • ve vhodných případech prosadíme elektronické aukce,
 • zajistíme rovný přístup k podnikatelům, volný tok informací v rámci veřejné soutěže,
 • zabráníme klientelismu.

Vyrovnané rozpočty

Vyrovnané rozpočty

 • zasadíme se o vyrovnané hospodaření bez skrytých dluhů,
 • s penězi budeme nakládat odpovědně s péčí řádného hospodáře.

 

 

Péče o majetek

Péče o majetek

 • sestavíme přehled majetku a závazků městské části,
 • revidujeme činnost správcovských firem.

 

 

Přílohy
PDF Předvolební leták.pdf (1.5 MB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme