28. 8. 2014

Ochrana životního prostředí je naší prioritou…

TOP 09 jakožto liberálně konzervativní strana chrání, podporuje a rozvíjí léty prověřené hodnoty, mezi které bezesporu patří rodina, podnikatelské prostředí, demokratické principy a v neposlední řadě kvalitní životní prostředí. 

 

Zelená Praha 12 má u nás zelenou.  Ochranu cenné zeleně chceme posílit…

Praha 12 patří k nejzelenějším městským částem hlavního města.  V naší městské části máme přírodní území značné kvality, ať již se jedná o přírodní památku Modřanská rokle, Cholupickou bažantnici či Přírodní rezervaci Šance. Dále tu máme Komořanské a modřanské tůně, které vznikly vlivem lidské činnosti a které se konečně dočkají vyhlášení přírodní památkou, což znamená přísnější režim ochrany.  Jsou to území, která nejsou určena v žádném případě k zastavění a k jakékoliv diskusi ohledně změny využití. Těmto lokalitám sice v současné době akutně nic nehrozí, ale z jiných městských částí známe kauzy zastavování parků a zeleně na základě změny územního plánu. Tato maloplošná chráněná území jsou v péči hl. města, tzn. Praha 12 nefinancuje jejich údržbu. Ochranu nad těmito územími by měl posílit projednávaný Metropolitní (územní) plán, jehož velkým přínosem bude mj. srozumitelnost pro všechny občany, kterým má sloužit. 

 

Zelená Praha 12: příjemné prostředí, jehož údržba něco stojí…

Velká plocha zeleně není pouze přínosem, který ocení většina místních obyvatel, ale zároveň představuje z finančního hlediska nezanedbatelný náklad. Údržba zeleně v naší MČ nás stojí ročně 18 mil. Kč. Již předchozí vedení radnice dospěla k závěru, že je efektivní zajišťovat údržbu zeleně externě – tedy dodavatelskou specializovanou firmou. Myslíme si, že se jedná o správné rozhodnutí, neboť veřejná správa bývá stěží efektivnější než soukromý dodavatel. Praha 12 udržuje 138 hektarů zeleně: keřů, stromů, záhonů, ale především travních porostů apod. Pro tyto účely je naše MČ rozdělena do 9 lokalit, které udržují zahradnické firmy po dobu 2 nebo 4 let, na základě vyhraných veřejných zakázek.  Součástí údržby je i kontrola a údržba dětských hřišť a také zimní údržba, tedy zajišťování schůdnosti vybraných chodníků.

 

 Revitalizace veřejných prostranství pokračuje

K obnově veřejných prostranství a vzniku nových volnočasových ploch a hřišť se využily zejména dotace z EU a granty od různých donátorů, případně i pomoc některých místních firem. Od roku 2006 se na území MČ Praha 12 zrevitalizovalo povětšinou pod vedením týmu místostarostky H. Jandové několik významných veřejných prostranství. Jednalo se např. o volnočasový areál VOSA, Mydlinky, Palmetovka, kondiční okruh v lesoparku Kamýk, Modřanské výhledy, revitalizace plochy před KC 12 Na Beránku, revitalizace prostranství u ZŠ Písnická  a regenerace prostoru Labe – Vlečka. Dále se  postupně obnovovala dětská hřiště a sportoviště, aby odpovídala novým normám. V současné době probíhá vybudování hracích louky u Vltavy při ulici U Jezu. Připravena je i revitalizace parku Na Zvonici, která se rozběhne ke konci letošního roku, pokud MČ získá další peníze z fondů EU. Obdobně je připraven projekt Ráček, který má upravit plochy navazující na právě vznikající RAK – rekreační a kondiční areál a rozšířit veřejný areál o část školní zahrady, kde vznikne geoexpozice s kamenným Ráčkem a dalšími herními prvky.

  

Patří rak na Prahu 12? RAK, rekreační a kondiční areál, bezesporu…

Vedle ZŠ Rakovského vzniká v současné době volnočasový a sportovní areál RAK. Stavební práce pomalu spějí do finále, dokončení stavby je plánováno na konec září. Areál bude zdarma přístupný veřejnosti, pouze v dopoledních hodinách bude sloužit především žákům z okolních škol. Kromě nových multifunkčních hřišť s umělým povrchem, např. na tenis, volejbal a basketbal, je zde naplánována in-line dráha pro bruslaře, dopravní hřiště, atletický ovál a prostor pro další sportovní aktivity – pétanque, posilovací stroje a hřiště na kuličky.

 

Další zástavba Prahy 12?  Proč ne, na tzv. brownfields …

Z historických důvodů má Praha 12 na svém území mnoho bývalých průmyslových areálů (Cukrovar, Modřanské strojírny, Mikrona aj.), tzv. brownfields.  Tato území jsou charakteristická jednak svým neutěšeným stavem a jednak tím, že nejsou v současnosti využívána. Téměř všechna jsou v majetku soukromých investorů, kteří na nich většinou plánují výstavbu. Jejich snahou je logicky maximalizovat zisk, mj. co nejvyšším podílem rezidenčního bydlení. Snahou radnice je naopak hájit veřejný zájem – tj. zajištění souladu s územním plánem, dopravní dostupnosti a základní občanské vybavenosti území. Společným cílem radnice a investorů je najít dohodu o využití a konkrétní podobě revitalizace těchto území.

 

Revitalizace průmyslových areálů podél Vltavy je na místě, bohužel ne vždy však je urbanistky vhodně řešené

Byť si můžeme přát, aby urbanisticky velmi cenný pás podél Modřanského břehu Vltavy byl rozvíjen koncepčně, urbanisticky vyváženě – tj. vhodným kombinováním funkce rezidenční, komerční a volnočasové a v souladu moderními trendy světových velkoměst, jsou karty v tuto chvíli z větší části rozdány a již nelze zpětně ovlivnit platná územní rozhodnutí. Naším úkolem v současné době je jednak přesvědčovat investory, aby dále nezastavovali toto území a nezvyšovali podíl rezidenčního bydlení, a jednak nepovolovat jim změny územního plánu, které jsou nevhodné pro danou lokalitu a obyvatele Prahy 12.

 

Z „rychlostní“ Modřanské ulice městský bulvár?

Věříme, že celková revitalizace širšího břehu Vltavy navrátí lokalitě městotvorné prvky (fungující budovy, komunikace, veřejná prostranství) a pomůže proměnit Prahu 12 – spolu s projekty na zlepšení dopravní dostupnosti (metro D, napojení na Pražský okruh) - v moderní a atraktivní městskou část, přestože revitalizace neprobíhají vždy optimálně a podle našich představ. V horizontu cca 10 let - tj. po zlepšení dopravní dostupnosti Prahy 12, může být aktuální téma proměny „rychlostní“ ulice Modřanská, resp. Gen.  Šišky (podél Vltavy) v moderní městský bulvár. Ten by vznikl tím, že by zmizel betonový monolit (poruchové) Modřanské „rychlodráhy“, tramvaj by se vrátila do ulic, jak je to běžné, a rychlost aut by byla omezena standardní padesátkou. 

 

Stovky tun CO2 nezamoří naše životní prostředí díky zateplení škol

V posledních 2 letech získal pracovní tým místostarostky Jandové dotace z fondů EU na kompletní zajištění energetických úspor vč. zateplení fasády u 4 základních škol: ZŠ Rakovského, jedna z budov ZŠ Angel (objekt Mladenovova), ZŠ Na Beránku a ZŠ Prof. Švejcara. Kromě toho jsou přislíbeny prostředky z EU na budovu MČ Praha 12 v ul. Čechtická, který zahrnuje mateřskou školu a pracoviště úřadu. MČ Praha 12 tak nejen že zhodnotí svůj majetek o cca 140 mil. Kč (ještě nedoběhla výběrová řízení na zhotovitele stavby) ale dojde i k úspoře provozních nákladů za energie ve výši min. 3 mil. Kč za rok, k úspoře 8201 GJ ročně a v neposlední řadě ke snížení emisí skleníkových plynů, konkrétně CO2 o 705 tun ročně. Tj. těžko uvěřitelný ekvivalent osobního automobilu s průměrnou spotřebou pohonných hmot za dobu ujetí 5 milionů kilometrů nebo ekvivalent emisí CO2 335 automobilů s průměrně najetými kilometry v Česku.    

   

Mgr. Jan Sova, zastupitel MČ Praha 12,

Ing. Hana Jandová, místostarostka MČ P12,

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme