Stavební povolení zastaveno

Problémy při výstavbě obytného souboru Nad modřanskou roklí

20. 4. 2013

Již řadu měsíců probíhá v oblasti křižovatky ulic Generála Šišky a Novodvorská na Kamýku urputný boj občanů Prahy 12 se společností Central Group, která v této lokalitě buduje skupinu devíti bytových domů. Jsou zde vyprojektovány čtyř až devítipatrové objekty s 255 byty a 191 ateliéry. V garážích je plánováno 876 stání a na terénu dalších 94. Výstavbu provází od samého počátku řada stížností obyvatel okolních domů. 

Uvedené pozemky patřily hlavnímu městu Praha, v jehož pravomoci bylo rozhodnutí o prodeji i o typu zástavby. V rámci vyjádření k územnímu plánu požadovala městská část navýšení parkovacích míst a občanské vybavenosti. Už v roce 2007 nesouhlasila s navýšením kapacity obytných budov. Magistrát přesto vydal úpravu územního plánu, která to umožňovala. V roce 2009 nakonec rada souhlasila s výjimečně přípustným umístěním staveb. 

V témže roce vydává stavební úřad územní rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání. Magistrát toto odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V loňském roce stavební úřad vydal stavební povolení na inženýrské sítě a budovy F, G, H a I. Dosud není vydáno stavební povolení na vnitřní komunikace a budovy A – F. Městská část Praha 12 není a nebude účastníkem řízení, protože v lokalitě nevlastní žádné pozemky. To znamená, že nemůže ovlivňovat podmínky výstavby z titulu dotčeného účastníka při projednávání stavebního povolení. 

Mezi účastníky řízení však nebyli zařazeni ani obyvatelé sousedních domů, kteří se proti tomuto rozhodnutí odvolali. Po několikaměsíční prodlevě magistrát vydal na jaře roku 2013 rozhodnutí, kterým stavební povolení zrušil. Stalo se tak v době, kdy už byla vykopána jáma pro výstavbu podzemních garáží. To v praxi znamená, že bylo nezbytné stavební jámu staticky zajistit. 

O způsobu zajištění rozhoduje pověřený statik, který rozhodl, že je nutno stavební jámu vybetonovat. Občané si však stěžovali, že stavba stále pokračuje, protože ne každý věděl, že bylo zastaveno jen jedno z několika vydaných stavebních povolení. Odbor výstavby však také zjistil nesoulad mezi povolením a činností na staveništi, a tak vyzval zhotovitele k zastavení stavby tam, kde se nejedná o povolené zajištění statiky a konzervaci současného stavu. 

Stavební úřad Prahy 12 je součástí státní správy a není řízen samosprávou, tzn. volenými zastupiteli městské části. Vydává svá rozhodnutí autonomně a v souladu se zákony České republiky. Jeho úkolem je i dohlížet, zda jsou vydaná stanoviska dodržována, a ne-li, musí zahájit správní řízení. Zda se tak děje, sledují bedlivě iniciativy občanů i Rada městské části. 

Městská část sleduje průběh výstavby od samého počátku, už proto, že na radnici přichází neustále řada stížností. A to od samotného nesouhlasu s výstavbou rozsáhlého bytového komplexu bez zajištění služeb pro občany, až po stížnosti na prašnost, hluk, zápach a nedostatečně řešené parkování během výstavby. Některé problémy, které pociťujeme neméně palčivě, jsou bohužel oficiálními cestami neřešitelné. To, jak budou budoucí objekty vysoké a velké, ani to, že se zde nenabízí další prostory pro obchod a služby, pokládáme za velký problém, ale platné územního rozhodnutí nemůžeme ovlivnit. 

Na druhou stranu znečištění vozovek, hluk, prach a další problémy při výstavbě byly stále v hledáčku pozornosti vedení radnice. Starosta městské části Petr Prchal na základě stížností i vlastních kontrol stavby řešil několikrát ve spolupráci s Městskou policií i stavebním úřadem situaci tak, aby byly podniknuty kroky ke zlepšení situace. Ve většině případů se však nedosáhlo takového stavu, jaký by nám i místním občanům vyhovoval. Pokud bude výstavba opět povolena, budou představitelé městské části v těchto aktivitách pokračovat i nadále. Městská část vidí jako stěžejní problém, který je řešitelný, dostatek parkovacích míst, a to jak pro stávající občany této oblasti, tak pro nové obyvatele. 

Aktivizace občanů a občanský iniciativ pokládáme za velmi vítanou, protože pomáhá zastupitelům v jejich práci, která je zamířena shodným směrem. I radnice jedná s realizátory projektu s cílem dosáhnout přijatelného řešení. Starosta Petr Prchal a zástupkyně starosty Hana Jandová, oba z TOP 09, i řada dalších členů Rady městské části se účastní jednání s občany i investorem s cílem dosáhnout posunu v problematických otázkách. Pochopitelně je potřeba odlišit, co je ve které fázi jednání reálné a co ne. Není možné slibovat občanům cokoli, když je ze zákona zjevné, že stavební povolení jako takové neumožňuje změnit charakter staveb z hlediska objemu, podlažnosti, občanské vybavenosti a podobně. Bylo by však možné ovlivnit průběh výstavby tak, aby se omezila zátěž okolních obyvatel. 

Momentálně je stavební povolení pozastaveno, ale dříve nebo později bude rozhodnuto definitivně. Zastupitelé za TOP 09 jsou připraveni spolupracovat s občany i nadále a doufáme, že se podaří splnit alespoň některé oprávněné připomínky našich občanů. 

 

Petr Prchal

Více:

Obytný soubor Nad modřsnkou roklí - web MČ Praha 12

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme