Koalice neschválila rozpočet a pokus o omezení svobody informací nevyšel

Zpráva z 5. zastupitelstva městské části Praha 12

26. 3. 2011

V úterý 22. března se konalo jednání 5. zastupitelstva městské části Prahy 12. Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu, který umožňuje hospodařit s penězi v průběhu celého roku.

Jednání zastupitelstev Prahy 12, která jsou řízena koalici ČSSD, Změnou pro Prahu 12 a VV se zásadní a nezbytnou podporou KSČM, se pomalu již tradičně blíží absurdnímu dramatu. Jak jinak, když vládnoucí koalice zahrnuje spektrum od komunistů až po KAN a Piráty (členy Změny pro Prahu 12). Účast KDU-ČSL a VV, které jsou ochotné jít zřejmě s kýmkoli, patří potom už k celkem nejnormálnějším součástem tohoto souručenství s komunisty.

 

Pokus o omezení svobody informací nevyšel

Jednání začalo pěkně zčerstva, když nynější starosta F. Adámek a další členové koalice chtěli vykázat ze zasedání zastupitelstva novináře, kteří na tomto veřejném jednání pořizovali záznam. Až po třičtvrtěhodinové emotivní diskusi, kdy byl pan starosta postupně seznámen s principy tiskového zákona, Listiny základních práv a svobod a dalšími aspekty svobody slova, včetně faktu, že je veřejným činitelem placeným z veřejných prostředků a že zasedání zastupitelstva jsou veřejná, nezbylo koalici, než se smířit s danou situací. Zarážející je snad jen ta skutečnost, že je to právě tato radnice, která tak vehementně prohlašuje za svou prioritu otevřenost a volný přístup k informacím. To vskutku nemůžeme dosud nikterak potvrdit.

Rádi bychom v této souvislosti připomenuli i argument dnešní koalice v souvislosti se zrušením několik let staré informace bývalé rady o nepravdivé kritice tehdejší zastupitelky PhDr. D. Rázkové, která byla zdůvodněna tím, že veřejní činitelé – členové rady musejí být připraveni snášet vyšší míru kritičnosti. Zřejmě to platí jen na někoho…

 

Žádný z programových návrhů opozice nebyl přijat

Volební lídr TOP 09 Petr Prchal přednesl návrh na zařazení nového bodu programu o dodržování jednacího řádu, s nímž má současný starosta permanentně problémy. Přestože by se mohlo zdát, že výzva k dodržování schváleného jednacího řádu nepředstavuje kontroverzní návrh (mělo by to být přece samozřejmostí), byl tento návrh zamítnut.

Ve svém vystoupení se P. Prchal vyjádřil, že jako jeden z několika největších problémů této koalice s podporou komunistů vidí to, že nerespektuje základní demokratické principy. Demokracie přece není o tom, že většina zvítězí nebo prosadí svůj názor. Demokracie je seskupení psaných i nepsaných pravidel, které zajišťuje všem zúčastněným určitý prostor pro vyjádření svých postojů, pro uplatnění svých názorů, zkrátka chrání a zaručuje práva menšin i opozice. V Praze 12 je sice levicová menšina „většinou“, ale demokratické principy a postupy umožňují „žít všem zúčastněným“, a proto jsou tak důležité (více viz návrh usnesení - příloha níže pod textem).

Pro náš webový zpravodaj ještě dodal: „Všichni víme, že tato menšinová koalice, jak se sama označuje, je ve skutečnosti většinovou koalicí s KSČM. Tento fakt jsme prokázali ve spolupráci s ODS už na 2. zastupitelstvu, kdy jsme opustili sál, a tak donutili současnou koalici prezentovat před všemi občany, že existuje jen s díky KSČM. Nikdo si určitě nepředstavuje, že se před každým hlasováním koalice třese, kdo nás asi podpoří, jestlipak náš návrh vůbec projde, kdo to asi bude… To znamená, že lež a pokrytectví stojí už v samých počátcích její existence. Kdo nezapomíná, tak si může vzpomenout na kdysi hodně rozšířenou knihu Dějiny VKS (b), kde zkratka VKS znamená všesvazová komunistická strana a (b) bolševici – nebo většina. Ale z dějepisu víme, že bolševici byli fakticky v menšině a byl to jenom takový trik. Říkal jsem si, jak je zvláštní, že mě tato asociace napadá právě v souvislosti s dnešní radnicí.“

Koalice svou jednočlennou většinou neschválila ani rozšíření programu o společný návrh ODS a TOP 09, týkající se zatajené části přílohy usnesení rady a odvolání D. Rázkové z rady, které měly být projednány na mimořádném 4. zastupitelstvu. Předseda klubu zastupitelů Petr Melničuk vyvrátil ve svém vystoupení tvrzení rady, že zmíněná část usnesení byla zatajena z důvodu ochrany osobních údajů. Uvedl, že z přílohy usnesení bylo vymazáno celkem šest odstavců, které neobsahovaly nic, co by bylo možno považovat za osobní údaj, což doložil citací příslušného zákona. Upravená příloha usnesení obsahuje informaci o zvýšení výdajů městské části o cca 290 tisíc korun. To je evidentně informace, na níž mají občané městské části právo (více viz návrh usnesení ze 4. ZMČ - příloha níže pod textem).

 

TOP 09: Občané mají právo na informace

Předseda klubu zastupitelů Petr Melničuk prezentoval návrhy TOP 09, které by přinesly větší svobodu informací a společenskou kontrolu. Vyvěšování zvukového záznamu na web, informace o hlasování, rozšíření informací u projednávaných témat atd. Citoval přitom postoj Změny pro Prahu 12, která sama na svých stránkách uváděla, že „zavedeme vstřícný přístup k poskytování informací (zveřejňování všech podkladů a záznamů z jednání volených orgánů na internetu)“, a program ČSSD, „veškeré rozhodování radnice musí být transparentní, informace musí být veřejné a k dispozici“. Dále uvedl, že v některých dalších městských částech Prahy je tato otázka bezproblémově vyřešena a informace jsou zveřejňovány.

Zdůraznil: „Argument rady, že nelze zveřejnit zvukový záznam z průběhu zastupitelstva, protože by byl nutný souhlas všech fyzických osob, aby nedošlo k porušení zákona na ochranu osobnosti, je irelevantní, protože zvukový záznam je pořizován k úředním účelům na základě zákona.“

Podařilo se alespoň to, že byl přijat jeho návrh zveřejňovat informace o tom, v jakém poměru je hlasováno. Naopak po několikáté neuspěl požadavek na zveřejnění audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách MČ Praha 12, což je zcela v rozporu s praxí v jiných městských částech Prahy. Opět byla zamítnuta i žádost TOP 09 o získání nahrávky z veřejných zasedání zastupitelstva, která by umožnila zkontrolovat správnost zápisu jednání. V chování současné garnitury na radnici je patrná křečovitá snaha o maximální utajení průběhu veřejných zasedání zastupitelstva (více viz návrh usnesení - příloha níže pod textem).

 

Zpráva o činnosti rady byla kritizována

V souvislosti se zprávou rady o činnosti za období od minulého zastupitelstva vystoupila mimo jiné i řada zastupitelů TOP 09 a vznesli dotazy na různá témata. Jedním z nich byly například organizační zásahy na radnici, protože vzniklo velmi opodstatněné podezření, že jsou uskutečňovány a i nadále plánovány různé čistky, které mají vést k odstranění nepohodlných úředníků.

Dalším kontroverzním tématem se stalo plýtvání veřejných prostředků, například na získání firmy, která by zajišťovala pro obec levnější telefonní tarif. Je s podivem, že podobnou nekomplikovanou ekonomickou aktivitu nemůže zajistit třeba uvolněná předsedkyně finančního výboru nebo jiný ekonomický odborník z řad zaměstnanců.

 

Rozpočet městské části nebyl projednán

Hlavním tématem dne byl rozpočet Fondu obnovy a rozpočet městské části na rok 2011. Jedná se o dva základní dokumenty pro činnost celé obce, proto musela koalice zajistit účast všech svých členů (mají většinu jen jednoho hlasu), což představuje, jak jsme měli možnost pozorovat, poměrně nesnadný úkol.

Zastupitelé z ODS upozornili radu na skutečnost, že rozpočet Fondu obnovy, který je úzce ekonomicky provázán se samotným rozpočtem, nebyl v zákonné lhůtě vyvěšen, a tak nemůže být schvalován. Nakonec rada zvážila všechny okolnosti a pro tuto svou chybu musela stáhnout oba návrhy z jednání. Praha 12 je tak donucena fungovat i v následujících týdnech ve finančním provizoriu.

V následujícím bodu, který snižoval počet členů kontrolního výboru, připomenul P. Prchal, že nevidí problém v počtu členů, ale v tom, že TOP 09 nepokládá kontrolní a finanční výbory, pokud nejsou vedeny opozicí, za demokratické. Argument protistrany, že je tomu obdobně i na jiných radnicích, pokládáme za irelevantní, protože netvrdíme, že to není legální či legitimní, ale pouze to, že to není demokratické (u nás i kdekoli jinde).

 

TOP 09 upozorňuje na problémy se zákony

V závěru zastupitelstva vystoupil se zásadním podnětem zastupitel za TOP 09 Jan Sova a sdělil, že TOP 09 žádá radu městské části Praha 12 o zrušení vyhlášené veřejné zakázky na připravovaný personální a organizační audit. Veřejná zakázka je netransparentní a diskriminační, protože má zaměněný kvalifikační předpoklad – zkušenosti s hodnotícím kritériem a nemá vůbec stanoveno, jak budou zkušenosti uchazečů hodnoceny. Dále nepřípustně zvýhodňuje ty společnosti, které už

realizovaly personální audit v některých z MČ Prahy, přestože plně dostačující jsou zkušenosti z jiných obcí nebo (veřejných) organizací (více zde...).

Zastupitelka za TOP 09 Hana Jandová chtěla po Ing. Tylové informaci, kdo je zodpovědný za nesprávné zveřejnění přílohy a důvodové zprávy. Současně se zmínila, že doufá, že tentokrát nebude její příspěvek chybět v zápisu.

Petr Melničuk v souvislosti s podivným způsobem ukončení 3. zastupitelstva městské části upozornil, že existují dvě úřední listiny s různým datem ukončení 3. ZMČ. Podle zápisu, který splňuje všechny zákonné náležitosti, bylo zasedání ukončeno 8. 2., ale podle rozhodnutí starosty (č. j. KS/103/11) bylo prohlášeno za ukončené dne 21. 2 (více zpráva z 3. ZMČ P12...).

 

Klub TOP 09 P12,

petr.prchal@centrum.cz

Přílohy
DOC Nepřijaté usnesení 5. ZMČ.doc (35.5 kB)
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme