Klub TOP 09: Změna pro P12 nepodpořila ani ochranu ŽP, ani investice do škol

Podrobná argumentace proti nesmyslným důvodům Změny k neschválení rozpočtu

Důvody (bývalého) koaličního partnera - Změny pro Prahu 12, proč jeho zastupitelé nemohli podpořit rozpočet na rok 2014 (více zde), jsou zástupné, účelové a především nepravdivé. Tvrdí, že rozpočet na rok 2014 „je nehospodárný a plýtvá veřejnými prostředky“.  Ve skutečnosti jde o jedinečnou příležitost, jak využít na potřebné investice do škol cizí zdroje (dotace z EU fondů). Z pohledu objemu vynaložených investic, jejich potřebnosti, finančního přínosu do budoucnosti a návratnosti (na základě vynaložených vlastních zdrojů) se jedná s největší pravděpodobností o nejhospodárnější rozpočet MČ Praha 12, který byl předložen a schválen. Abychom nezůstali u obecných klišé, níže doplňujeme naše stanovisko a věcnou reakci na konkrétní připomíky a výhrady Změny pro Prahu 12 k předloženému rozpočtu:

 

Ad 1: Neproporčnost a vysoký objem investic?

 • Změna pro Prahu 12: „Investiční akce nejsou rozděleny proporčně ve všech oblastech činnosti obce. Investiční prostředky jsou naplánovány příliš vysoko“.
 • TOP 09: „Investovat proporčně do všech oblastí obce je věcně nesmysl. Rozpočet reflektuje potřebnost investic, řeší prioritu MČ - problém podinvestovaného školství a využívá jedinečné příležitosti k investování z cizích zdrojů (strukturálních fondů EU)“.  

 

Naprostá většina investičních akcí, které jsou zahrnuty v rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2014, byla již projednána a schválena radou MČ, a to v podobě záměru nebo při výběru zpracovatele projektové dokumentace. Investiční akce nejsou plánovány proporčně, ale podle potřebnosti. V Praze 12 existuje poměrně široký konsensus, kdy se většina komunálních politiků, odborná veřejnost i velká část občanů shoduje, že vzdělávací infrastruktura v městské části je značně podinvestovaná (v řádu stovek mil. Kč), a tento problém je třeba akutně řešit.

 

Praha 12: špička v čerpání dotací!

Navíc téměř 40 mil. Kč, o které jsou výdaje vyšší než vloni, je vázáno jako spoluúčast k dotacím ze strukturálních fondů EU. Jedná se zejména o projekty zateplení a výměny oken v ZŠ financované z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), které umožní zlepšit a zhodnotit občanskou vybavenost za cca 140 mil. Kč. Tzn. každá vynaložená koruna z rozpočtu přinese do MČ 3,5 koruny! Pokud podporu z EU nezískáme, nebudou naše finanční prostředky na tyto akce vynaloženy. Většinu těchto prací by musela nicméně MČ Praha 12 v nejbližších letech tak jako tak realizovat, ale podstatně dráž - plně ze svého rozpočtu.

 

Změna pro Prahu 12 nepodporuje racionální zelenou politiku?

Dalším argumentem pro tyto investice je skutečnost, že přinesou značné provozní úspory v řádu stovek tisíc korun za rok. Tyto investice se tedy promítnou do snížených mandatorních výdajů za energie v následujících letech. Nemluvě o tzv. racionální zelené politice, kterou TOP 09 prosazuje. Změna pro Prahu 12, jejíž radní Eva Tylová dosud měla v gesci životní prostředí, odmítá zároveň s rozpočtem MČ i snižování emisí CO2 v objektech městské části v řádu desítek a stovek tun CO2 za rok! Náš názor je jednoznačný: Nejlepší a nejlevnější energie je taková, která se nevyrobí. Zateplení veřejných budov patří k chytré zelené politice (na rozdíl např. od nepromyšlené podpory obnovitelných zdrojů apod.), která si zaslouží podporu. Obzvlášť, jdou-li tyto investice do vzdělávání. Politice Změny pro Prahu 12 podporující v první řadě – a to vehementním a často velmi kontroverzním způsobem -  výstavbu nové radnice na zelené louce, a to na úkor vysoce potřebných projektů kofinancovaných z cizích zdrojů (EU fondů), nerozumíme.

 

 


Ad 2: Nehospodárnost vestavby dvou tříd mateřské školy?

 • Změna pro Prahu 12:  „Vestavba dvou tříd mateřské školy v ZŠ Smolkova je nehospodárná“.
 • TOP 09:  „Výše této předpokládané investice je v čase a místě obvyklá a je tedy hospodárná. Nelze poměřovat nesouměřitelné – vestavby/adaptace v existujících interiérech a přístavby budov. Kromě toho Změna pro P12 tento projekt v minulosti odsouhlasila“.

 

Tato námitka je neopodstatněná, protože došlo k odsouhlasení záměru v radě MČ, jejíž součástí byla i Změna pro Prahu 12. Tyto námitky měly případně zaznít během projednávání na poradě vedení, kdy se zvažovaly varianty, a hledalo se optimální řešení, jak navýšit počet míst v mateřských školách. Dále bylo možné vybraný záměr neodsouhlasit při výběru zpracovatele studie. Změna pro Prahu 12 nesmyslně argumentuje porovnáváním nákladů investic na vestavby MŠ (pouze adaptace interiérů) a přístavby MŠ, které jsou nesouměřitelné.    

 

Ad 3: Plýtvání na přípravných pracích k nové radnici?

 • Změna pro Prahu 12:  „Jako příklad nesmyslného plýtvání uvádíme navržené dva miliony korun na studii nové radnice, kde TOP 09 a ODS prosazují nevhodné místo v Prioru na Sofijském náměstí“.
 • TOP 09:  „Tato částka je pravidelně poslední 3 roky (za souhlasu Změny pro P12) vyčleněna v rozpočtu na příp. pokračování přípravných prací. Je čerpána operativně, nemusí být čerpána vůbec a je připravena mj. i pro další vedení MČ zvolené na podzim 2014“.

 

Položka 2 mil. Kč odpovídá stavu dohody o nové radnici, nemusí být vůbec čerpána, tak jako tomu bylo v posledních cca 3 letech, kdy Změna pro P12 podpořila rozpočet se stejným určením a výší případné investice. Tato částka musí být k dispozici i pro nově zvolené vedení radnice na podzim 2014, aby mohly příp. přípravné práce pokračovat. Není pravda, že tato částka je určena konkrétně na studii nové radnice, ale obecně na případné jakékoliv práce týkající se přípravy nové radnice. Tyto náklady ovšem nemusí být vynaloženy (jako v roce 2013), je vhodné je pro tyto účely alokovat, jako tomu bylo v minulosti. TOP 09 nabídla koaličnímu partnerovi možnosti snížit tuto částku a popř. specifikovat její využití, byť zdůrazňuje, že jde o možnost a nikoliv specifický záměr.

 

Změna pro Prahu 12: radnici za každou cenu a jedině na zelené louce?

Klub ani vedení TOP 09 v Praze 12 dosud nediskutovalo finální podobu lokalizace příp. nové radnice, tzn. není pravda, že TOP 09 prosazuje v tuto chvíli radnici v býv. PRIORu. Jako „nevhodné řešení“ dokonce „v příkrém rozporu se zákonem“ (dle Oživení o.s. aj. – více zde) lze naopak objektivně označit návrh Změny pro Prahu 12, který prosazovala spolu s ČSSD a KSČM před 2 lety, a to lokaci nové radnice do „polyfunkčního“ projektu U Dubu, kde došlo ke kolizi s dřívějšími podmínkami veřejné soutěže, zákonem apod. Jako „nesmyslné plýtvání“ lze naopak jednoznačně označit studii proveditelnosti, kterou zadal dřívější radní Marek Rejman (Změna pro Prahu 12) a starosta František Adámek (ČSSD). Tato studie za 750 tis. Kč měla zhodnotit příp. varianty nové radnice z hlediska investičních a provozních nákladů, to se však nestalo a studie je v podstatě popisná a podle mnohých zastupitelů – slušně řečeno – „naprosto k ničemu“.  

 

 

Ad4: Jsou investice do areálu Prague British School nepřijatelné?  

 • Změna pro Prahu 12:  Vedlejší hospodářská činnost s částkou dva miliony na opravy areálu Prague British School je nepřijatelná za situace, kdy není dořešena smlouva s Prague British School. Dle našeho názoru by měla být do základu příjmu zohledněna částka, která má být určena jako výše ušlého nájemného za objekt G v areálu K Lesu 558/2.
 • TOP 09: „Tato investice není součástí rozpočtu, tudíž se jej netýká“.

 

Zmíněné 2 mil. na havarijní opravy ZŠ K Lesu (Prague Britisch School) nejsou součástí rozpočtu. Zpráva o havarijních opravách v PBS bude nejdříve projednána na poradě vedení. V případě, že bude střecha pronajímané ZŠ K Lesu opravena, nemá to na rozpočet (VHČ) v roce 2014 žádný vliv. Tato skutečnost by se projevila až v roce 2015. Kromě toho by vydání zamýšlených 2 mil. Kč šlo z okruhu B (VHČ), nikoliv z částky 4 mil. Kč uvedené v rozpočtu VHČ a určené na opravy pronajímaného majetku. Jinak údajné ušlé nájemné za objekt G v areálu PBS nelze zahrnout do příjmů, protože není podloženo skutečným inkasem.

 

Ad. 5: Vyřešili jsme podnět na zhodnocení 160 mil. Kč na zvl. účtu „nová radnice“?

 • Změna pro Prahu 12: Dalším důkazem o nehospodárné správě financí je částka 160 milionů korun na účtu nová radnice. Ta z nepochopitelného důvodu není na termínovaném vkladu. Požadovali jsme vybrat jistý a finančně výhodný produkt.
 • TOP 09: Ocenili jsme podnět Změny pro Prahu 12 na lepší zhodnocení těchto úspor a přislíbili intenzivní a včasné řešení problému. K čemuž také došlo.“

 

Příjem úroků není příjmem rozpočtu, tudíž se tato připomínka přímo rozpočtu netýká. Nicméně si vážíme této iniciativy a v nejbližší době jsme se jí intenzivně zabývali a vhodné řešení (kompromis jistoty a rozumného úroku) je na cestě.

 

Ad 6: Kdo zodpovídá za snížené příjmy z pronájmů nemovitostí ve vlastnictví MČ?

 • Změna pro Prahu 12: Tristní nám připadají neřešené problémy se sníženými příjmy. Sledujeme s obavami, že řada budov je v havarijním stavu a příjem z pronájmu stále klesá, protože se do nebytových prostor nevracejí potřebné investice na opravy a údržbu.
 • TOP 09: Snížené příjmy z pronájmů jsou problémem odboru majetku a příslušného místostarosty, tj. Daniely Rázkové. Ekonomický odbor tuto skutečnost nemůže ovlivnit.

 

Příjmy z Prioru je nutné řešit komplexně, jak doporučují mj. i právníci radnice. Počátky této debaty se sahají do září 2013, tudíž je nejvyšší čas. Základní analýza stavu objektů a odhadovaných nákladů na opravy byla již odborem správy majetku (ve spolupráci s odborem majetku) předložena. Je nutné zvážit, který objekt bude po opravě přinášet zisk a za jak dlouho. Dále upozorňujeme, že pronajímání objektů za symbolické nájemné ve velkém neziskovým organizacím znamená, že na udržování se musí používat výnosy z ostatního majetku. Pro nebohaté městské části, ke kterým Praha 12 patří, se jedná o neudržitelné řešení.

 

 

Ad 7: Proč chybí dary v rozpočtu MČ?.

 • Změna pro Prahu 12: “Nerozumíme také tomu, proč v rozpočtu chyběly údaje o darech developerských společností na infrastrukturu“.
 • TOP 09: „Dotaz opět nesouvisí (přímo) s rozpočtem. Dary jsou soustřeďovány na Fondu rozvoje a rezerv“.

 

Dary jsou soustřeďovány na Fondu rozvoje a rezerv – účet darů, který je postaven mimo rozpočet. V rozpočtu se projeví až v případě jejich zapojení. Přesto jsme požadované informace doplnili – viz str. 15 rozpočtu.

 

 

Ad 8: Je požadavek na dar 1 mil. Kč na varhany pro kostel opodstatněný?

 • Změna pro Prahu 12: Při projednávání rozpočtu jsme vznesli požadavek na příspěvek či dar ve výši jednoho milionu korun na obnovu kulturní památky – varhan v modřanském kostelu Nanebevzetí Panny Marie
 • Top 09: „Požadavek na dar na varhany pro kostel se jeví jako zcela neopodstatněný. Nikdo totiž o tento dar totiž oficiálně nepožádal!“

 

Směrem k dalšímu finančnímu podporování církví je potřeba přistupovat po církevních restitucích velmi obezřetně, čehož jsou si i samotné církve vědomy.  

 

Ad 9. Požadavek na zařazení do rozpočtu 350 tisíc na Knihu o Praze 12

Tento požadavek zazněl až 3 dny před projednáním rozpočtu ve finančním výboru, kdy již jej už nebylo možné zakomponovat do návrhu rozpočtu. Aby mohl být podnět zakomponován, musel zaznít včas, tzn. při sbírání požadavků radních v říjnu a listopadu roku 2013.

 

Ad 10  Požadavek schválit do základu příjmu materiál z loňského roku č. R- 01270, kde je rovněž určení výše ušlého nájemného za objekt G v areálu K Lesu 558/2 (čili vydání bezdůvodného obohacení)

Vzhledem k tomu, že není tato záležitost právně dořešena a není nikde stanovena žádná závazná částka, nelze ji započítávat do příjmů rozpočtu.

 

Závěrem

Na závěr připomeneme ještě jednu pozoruhodnou skutečnost. Rozpočet na rok 2014 je podle Změny pro Prahu 12 nehospodárný, zatímco rozpočet na rok 2012 předložený koalicí vedenou ČSSD a Změnou pro P12 a podporovanou KSČM podle nich hospodárný byl. Přestože dramaticky zvyšoval výdaje na investice bez výraznějšího využití dotací a přestože např. v kapitole „kabinet starosty“ byly dramaticky navýšeny prostředky bez jednoznačného určení na „občerstvení a reprezentaci“ na cca 2 mil. Kč, které byly jednoduše zneužitelné pro příp. využití do volebních kampaní. Naštěstí ne všichni mají tak krátkou paměť…

Související články:

Vyrovnaný rozpočet schválen navzdory nezodpovědnosti koaličního partnera (článek ke stažení zde...)

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme