× Pohněme s tím. Společně!

Hospodaření MČ za rok 2012 dosud není uzavřené

Změna pro Prahu 12 nepodpořila účetní závěrku bezdůvodně

3. 8. 2013

Zastupitelé odsouhlasili materiál o celoročním hospodaření a schválili Závěrečný účet bez výhrad. Ke schválení Účetní závěrky za rok 2012 se však v koalici nenašlo dostatek hlasů, protože ji nepodpořil jeden z koaličních partnerů, konkrétně Změna pro Prahu 12. Žádný ze zastupitelů však neměl k závěrce výhrady ani připomínky. Proto bude muset být Účetní závěrka předložena v nezměněné podobě na příští jednání Zastupitelstva.Na výsledek projednání bude čekat celá Praha, protože Zastupitelstvo hl. města bude schvalovat svou Účetní závěrku až po schválení v jednotlivých městských částech jako celku. 

 

Oproti plánu jsme ušetřili na výdajích

Hospodaření za rok 2012 skončilo s čistým přebytkem 37,6 milionů korun, který bude tvořit rozpočtovou rezervu na rok 2013. Tato suma překračuje dvojnásobně metodikou doporučovanou výši rezervy. Ta tvoří 5 % z rozpočtované částky na běžný rok, která má sloužit pro krytí potřeb, jež nebyly známé v době přípravy  rozpočtu. V současné době se jedná například o na náklady související s povodněmi. 

 

Jak vznikla úspora

V roce 2012 se podařilo zvýšit příjmy oproti plánu zejména u daně z nemovitostí.Nižší čerpání finančních prostředků v některých kapitolách umožnil příznivý průběh počasí, např. v oblasti zimní údržby. Významně ovlivnily celkové hospodaření i úpravy rozpočtu, které provedla na můj návrh nově sestavená rada po svém příchodu na radnici. Jednalo se o přesun velmi předimenzované výše prostředků určených na reprezentaci samosprávy, nákladné studie a zbytné záležitosti. Tyto úspory byly přesunuty v souladu s programem TOP 09 ve prospěch oprav základních a mateřských škol, na které nebylo nutné uvolnit finanční prostředky z rozpočtové rezervy, jednalo se cca o 6,5 milionů Kč. 

 

Stanovisko, které překvapilo    

Účetní závěrka má podávat například věrný obraz hospodaření a ukázat finanční situaci účetní jednotky.Je paradoxní, že jediná strana v Zastupitelstvu,, která mohla hospodárné vynakládání finančních prostředků po celé  období roku 2012 ovlivňovat, je právě Změna pro Prahu 12 .  Její členové totiž umožnili vznik nové koalice s TOP09 a ODS, když napomohli odvolání zastupitelů ČSSD a VV z rady městské části.v dubnu 2012. 

 

Finanční výbor vedený Změnou pro Prahu 12 závěrku schválil

Podklady k hospodaření městské části, které projednávalo 24. Zastupitelstvo, nejdříve kontroloval Finanční výbor , jehož předsedou je člen Změny pro Prahu 12 , a doporučil je ke schválení. Ve výboru je nepodpořili pouze zastupitelé z ČSSD z titulu opoziční strany. Při hlasování v Radě městské části, které předcházelo projednání na Zastupitelstvu, nastaly problémy u bodu Účetní závěrka. Ta  byla sice odsouhlasena většinou, ale nehlasovaly pro ni dvě zástupkyně Změny pro Prahu 12. Při následném koaličním jednání nezazněly žádné argumenty , které by se vztahovaly k problematice vedení účetnictví a bylo by možné jim vyjít vstříc v zájmu nepoškozování dobrého jména MČ Praha 12. 

Ing. Hana Jandová (TOP 09),

místostarostka MČ Praha 12

 

------------------------------------------------

K závěrečnému účtu a jeho schvalování

Každoročně červnové Zastupitelstvo MČ Praha 12 projednává Závěrečný účet – tedy zprávu o hospodaření MČ. Tento materiál podrobně popisuje plnění plánovaných příjmů, čerpání výdajů jednotlivých správců kapitol, všechny přesuny rozpočtových prostředků (rozpočtové změny a úpravy), vyúčtování grantů, hospodaření příspěvkových organizací atd. Součástí je i Zpráva o přezkumu hospodaření, kterou od roku 2011 zpracovává kontrolní skupina Magistrátu hl.m.Prahy,  v předchozích letech si městská část platila posouzení hospodaření auditorskou firmou.  Zpráva o přezkumu posuzuje dodržování zákonů a vyhlášek, které se vztahují k hospodaření městské části . Její součástí jsou i zjištěné nedostatky  v oblasti účetnictví, vedení majetku či  uzavírání smluv  a zároveň i způsob nápravy a opatření , která Úřad městské části přijal k odstranění zjištěných nedostatků. Na základě probíhající účetní reformy veřejných  financí projednává rada a zastupitelstvo v letošním roce poprvé také účetní závěrku za předcházející rok.

Kontakt TOP 09 Praha 12:

Adresa:

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Opletalova 1603/57

110 00 Praha 1

E-mail:
petr.sula@pha.top09.cz

Tel:
Zuzana Pelechová, regionální manažerka: 774 967 351

Web: www.top09.cz/praha12

Facebook - TOP 09 Praha 12

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme