Proč vlastně dodržovat předpisy?

27. 8. 2018

Proč vlastně dodržovat předpisy?

Dne 24. 11. 2015 přijalo Zastupitelstvo naší městské části na popud jejího vedení (Změna pro Prahu 12, ANO, ČSSD) usnesení (Z-09-009-15), na základě něhož byly pozemky na parcelách č. 4555/1 a 4555/343 při ulici Do Lipin změněny ze stávajícího funkčního využití NL – louky a pastviny na funkční využití SO5 – zvláštní rekreační aktivity. Následky nenechaly na sebe dlouho čekat. Majitelka pozemků provedla jejich značně brutální oplocení bez ohledu na to, že tím zamezila přístup na zvykovou cestu, která zde byla po desetiletí využívána k procházkám zejména obyvateli sídliště Baba III, a započala se stavbou rodinného domu.

V červenci 2016 bylo toto interpelováno na zastupitelstvu a dostalo se nám odpovědi, že oplocovat les z důvodů vlastnických je dle § 32 odst. 7 lesního zákona zakázáno, přičemž za tuto činnost může být podle § 20 odst. 1 písm. b) udělena pokuta až 100.000,- Kč. S majitelkou pozemků bylo proto zahájeno správní řízení a poté byla věc předána stavebnímu úřadu, který je oprávněn nařídit odstranění stavby. Fakticky se ale nedělo nic, plot stále stojí. Dne 6. 11. 2017 byl opět vznesen dotaz na zastupitelstvu naší městské části, přičemž tentokrát se vedení radnice (ANO, ČSSD) ani neobtěžovalo odpovědět. Zato podpořilo změnu územního plánu, takže na inkriminovaném pozemku mají být výběhy pro chov koní. Samozřejmě oplocené. A mezitím provedl totéž, tj. oplocení, vlastník sousedního pozemku (4555/12), rovněž označeného jako lesní pozemek, čímž zamezil lidem přístup na další zvykovou cestu, a to bez ohledu na to, že se na ni vztahuje smlouva o věcném břemenu.

Na jednání zastupitelstva dne 9. 5. 2018 jsem toto opět interpelovala a v odpovědi pana starosty, jíž jsem se nakonec dočkala po 36 dnech, mi bylo sděleno, že „toto oplocení je provedeno jako „oplocenka“ (sic!), jinak řečeno jedná se o oplocení lesní školky, zřízené k ochraně lesních porostů před zvěří“. Takže jsem požádala písemně pana starostu o vysvětlení, proč se zároveň požaduje u těchto pozemků změna územního plánu (tzv. dvanáctá vlna) pro rekreační aktivity - výběhy pro chov koní. Znamená to, že tyto pozemky budou lesní školkou a současné sloužit jako výběhy? A pro jistotu znovu ocitovala jeho odpověď ze dne 19.7.2016: "... V daném případě se dle našeho názoru nemůže jednat ani o lesní školku ani oboru či farmový chov zvěře, rovněž oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří zde není důvodné, jelikož se jedná o bezlesí (většina lesního pozemku parc. č. 4555/1 k.ú. Modřany je v ochranném pásmu vedení vysokého napětí)“.

A zde je odpověď pana starosty ze dne 19. 6. 2018: „Vlastník předmětného pozemku požádal o změnu územního plánu v roce 2014 s tím, že jako důvod navrhované změny uvedl chov koní. Zastupitelstvo městské části Praha 12 s tehdy navrhovanou změnou na pozemku parc. č. 4555/1 nesouhlasilo (usnesení č. Z-32-005-14). Jelikož však pořizování uvedené změny následně usnesením č. 25/42 ze dne 30. 3. 2017 odsouhlasilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, je tato změna dále pořizována“. Takže vše, co pan starosta uvedl výše, vlastně neplatí.

A jak to vypadá s pozemkem č. 4555/12? Opět raději ocituji pana starostu: „K nově oplocenému pozemku vlastníka lze uvést, že stavební úřad po provedené prohlídce zahájil řízení o odstranění stavby plotu. Jeho stavebník následně v souladu se stavebním zákonem požádal o dodatečné povolení stavby, která se v současné době řeší.“ Budeme uzavírat sázky, jak to dopadne?

Pavla Aubrechtová

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme